Logo Miasta Kudowa Zdrój
Powróć do: ODPADY KOMUNALNE

PSZOK

W PSZOKU BEZPIECZNIE I BEZPŁATNIE POZBĘDZIESZ SIĘ ODPADÓW

Niedopuszczalną praktyką jest pozostawianie problematycznych odpadów w zwykłych pojemnikach do segregowania lub wręcz porzucanie ich w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. lasach, polach). Powoduje to wielkie straty dla przyrody i gminy, która wydaje na oczyszczanie takich miejsc ogromne środki finansowe. Przecież legalnie i bezpłatnie możemy przekazać nasze odpady do PSZOK-u.

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Fredry 8

Godziny otwarcia:

poniedziałek – wtorek: 12:00–14:00

środa: 12:00-18:00 – od kwietnia do października

środa: 12:00-16:00 – od listopada do marca

czwartek – piątek: 12:00–16:00

sobota: 8:00–16:00

W PSZOK oddamy nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów:

 • Szkło
 • Papier i tektura
 • Odzież z włókien naturalnych
 • Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 • Urządzenia zawierające freony
 • Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • Leki
 • Baterie i akumulatory
 • Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • Tworzywa sztuczne
 • Metale
 • Odpady ulegające biodegradacji
 • Gleba i ziemia, w tym kamienie
 • Odpady wielkogabarytowe
 • Opakowania wielomateriałowe
 • Zużyte opony
 • Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
 • Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • Odpady zawierające azbest
 • Szyby samochodowe i części samochodowe
 • Szkło zbrojone, hartowane, okienne
 • Zmieszane odpady komunalne
 • Materiały izolacyjne niebezpieczne (azbest, eternit, smoła)
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe wymieszane z odpadami komunalnymi lub innymi odpadami zbieranymi selektywnie

Wprowadzenie do codziennego życia segregacji odpadów wymaga zaangażowania i wysiłku, ale 
z czasem staje się nawykiem, który przynosi korzyści dla nas i dla środowiska. Każdy z nas może przyczynić się do poprawy stanu naszej planety poprzez prawidłową segregację i oddawanie odpadów w odpowiednie miejsca. Warto pamiętać, że zbyt duża ilość odpadów na wysypiskach przyczynia się do degradacji środowiska, a także zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Dlatego tak ważne jest, aby w sposób odpowiedzialny traktować odpady i segregować je zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prosimy o przemyślane wyrzucanie odpadów, co pozwoli na poprawę czystości naszego wspólnego dobra, jakim jest środowisko oraz pozytywnie wpłynie na wizerunek naszej gminy.