Logo Miasta Kudowa Zdrój
Powróć do: ZAŁATW SPRAWĘ

PRZYSTANKI AUTOBUSOWE


Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie operatorzy oraz przewoźnicy, którzy uzyskali zgodę właściciela lub zarządcy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych i uzyskali, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędne dokumenty uprawniające do realizowania przewozu osób.


Wydanie zgody na korzystanie z przystanków stanowi czynność poprzedzającą wydanie zezwolenia lub zaświadczenia i nie przesądza ani o przebiegu linii, ani o rozkładzie jazdy, ani o tym, czy przewoźnik (operator) otrzyma od właściwego organu zezwolenie (zaświadczenie) na wykonywanie przewozów.


Zgoda na korzystanie z przystanków wydawana jest pod warunkiem zastosowania się do zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych określonych uchwałą nr XXXVII/260/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kudowa-Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kudowa-Zdrój udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków, tj.:


1) z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój, które są w zarządzie lub stanowią własność Gminy Kudowa-Zdrój, mogą korzystać operatorzy oraz przewoźnicy, w ramach publicznego transportu zbiorowego, którzy uzyskali zgodę właściciela na korzystanie z przystanków komunikacyjnych,

2) operatorzy i przewoźnicy korzystają z przystanków komunikacyjnych zgodnie z rozkładem jazdy,

3) rozkład jazdy, sposób i miejsce jego umieszczenia podlega uzgodnieniu z właścicielem lub zarządzającym,

4) zabrania się umieszczania na przystankach plakatów, reklam i innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy,

5) korzystanie z przystanku komunikacyjnego powinno odbywać się w sposób nie utrudniający ruchu innym użytkownikom drogi, a także z poszanowaniem zasad organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego,

6) operatorzy i przewoźnicy są zobowiązani do zatrzymania środka transportu wyłącznie na przystanku komunikacyjnym i w miejscu do tego przeznaczonym w obrębie przystanku komunikacyjnego,

7) zabrania się wykorzystywania koszy umieszczonych na przystankach komunikacyjnych jako zbiornika na odpady z pojazdów realizujących przewozy,

8) zabrania się czyszczenia i sprzątania pojazdu na przystankach komunikacyjnych,

9) w przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac na przystankach komunikacyjnych zastrzega się możliwość zmiany lokalizacji tych obiektów oraz prawo do ich likwidacji bądź czasowego zawieszenia w funkcjonowaniu,

10) właściciel lub zarządca może odmówić zgody na korzystanie z przystanku, jeżeli:

- spowodowałoby to ograniczenie jego przepustowości,
- stworzyłoby to zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pliki do pobrania:

uchwała z 28.04.2023.pdf
Format: pdf, 222.1 kB
uchwała z 29.10.2021.pdf
Format: pdf, 1.44 MB
uchwała z 18.12.2019.pdf
Format: pdf, 201.47 kB
uchwała z 30.05.2016.pdf
Format: pdf, 202.73 kB
uchwała z 27.06.2013.pdf
Format: pdf, 268.07 kB