Logo Miasta Kudowa Zdrój
Powróć do: OCHRONA ŚRODOWISKA

PROGRAM MOJA WODA

Ruszył nabór wniosków do programu "Moja Woda" na lata 2020 - 2024. Program „Moja Woda” ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy i przeciwdziałaniu podtopieniom budynków w Polsce. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dotacje na budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) właśnie rozpoczął trzecią edycję programu. Na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania wód opadowych można otrzymać do 6 tys. zł dotacji.

Dla kogo dofinansowanie?

Dla osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami [1] lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości[2], na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny[3], z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu „Moja Woda” – dalej jako „Program”.

Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

Finansowanie

Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 6 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

1. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r.

2. Zawieranie umów z beneficjentami przewidziane jest w terminie do 30.06.2024 r.

3. Wypłata przyznanego dofinansowania nastąpi nie później niż do dnia 31.12.2024 r.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

1. Wsparciem finansowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które umożliwią zatrzymanie wód opadowych (w tym roztopowych) na terenie nieruchomości oraz wykorzystanie magazynowanej wody tak, by nie było konieczności jej odprowadzania do kanalizacji.

2. Na obszarach wyposażonych w systemy kanalizacji deszczowej dopuszcza się utrzymanie istniejącego podłączenia nieruchomości do kanalizacji deszczowej, przy aktualizacji warunków przyłączeniowych, które umożliwiają odprowadzenie nadmiaru wód opadowych, tylko w przypadku wystąpienia sytuacji ekstremalnych, długotrwałych deszczy lub deszczy nawalnych (odpływ awaryjny).

3. Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, dostawa, montaż, budowa, rozbudowa, uruchomienie instalacji:

  • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych)
  • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2 m3,
  • do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte)
  • do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach - „zielone dachy" (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń
  • do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

 

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup oraz zainstalowanie komponentów 
i adaptacji istniejących instalacji, które będą trwałą częścią systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości I u b/i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogrodów.

WNIOSKI

Wnioski składane są za pośrednictwem Portalu Beneficjenta WFOŚiGW we Wrocławiu.

Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta i dostarczenia podpisanego wniosku w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Podpisany wniosek dostarczony w formie papierowej lub za pośrednictwem ePUAP powinien mieć taką samą sumę kontrolną jak wniosek przesłany poprzez Portal Beneficjenta.

 

WSZYSTKIE INFORMACJE ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE INTERNETOWEJ 

[1] W przypadku wielu właścicieli jednej nieruchomości, wnioskodawca musi uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli. W takiej sytuacji wniosek jest składany przez jednego ze współwłaścicieli za pisemna zgodą pozostałych współwłaścicieli.

[2] Pod pojęciem nieruchomości rozumie się wszystkie nieruchomości ujęte w jednej księdze wieczystej. W przypadku gdy budynek mieszkalny jednorodzinny znajduje się na kilku działkach objętych odrębnymi księgami wieczystymi, zakres przedsięwzięcia może obejmować więcej niż jedną nieruchomość.

[3] Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Na dzień złożenia dokumentów do wypłaty, budynek mieszkalny jednorodzinny powinien być oddany do użytkowania.

2215_4789 2215_4790 2215_4791 2215_4792 2215_4794