Logo Miasta Kudowa Zdrój
Powróć do: ZAŁATW SPRAWĘ

LICENCJA TAXI

Chcesz zostać taksówkarzem? Musisz uzyskać licencję. Przeczytaj, jak to zrobić, a potem złóż wniosek o licencję na taksówkę.


Wykaz załączników:

 • oświadczenie dotyczące zatrudniania kierowców (załącznik nr 1)
 • oświadczenie o osobistym wykonywaniu przewozów przez przedsiębiorcę (załącznik nr 2)
 • ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 3) 
 • oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji (załącznik nr 4)
 • wykaz pojazdów (załącznik nr 5) 
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego przedsiębiorcy i kierowców (nie starsze niż miesiąc)
 • pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)
 • dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem (gdy jest współwłasność)
 • informacja o wpisie do CEIDG lub KRS
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego 
 • kserokopia prawa jazdy
 • kserokopia orzeczenia psychologicznego
 • kserokopia orzeczenia lekarskiego
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji lub/i wypisu z licencji

 

Wysokość opłaty zależy od okresu ważności licencji i wynosi:

 • od 2 do 15 lat – 200,00 zł
 • powyżej 15 do 30 lat – 250,00 zł
 • powyżej 30 do 50 lat – 300,00 zł

 

W przypadku zmiany licencji, z powodu zmiany danych w niej zawartych, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, o której mowa powyżej, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji tj.:

 • od 2 do 15 lat – 20,00 zł
 • powyżej 15 do 30 lat – 25,00 zł
 • powyżej 30 do 50 lat – 30,00 zł

 

Za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji oraz wypis na ten pojazd pobiera się 11% opłaty odpowiedniej dla okresu ważności licencji.

 • od 2 do 15 lat – 22,00 zł
 • powyżej 15 do 30 lat – 27,50 zł
 • powyżej 30 do 50 lat – 33,00 zł

 

Opłatę za udzielenie/zmianę licencji oraz wydanie wypisu/-ów uiszcza się w kasie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miasta (nr: 02 9523 1011 0312 5325 2003 0005)  przed złożeniem wniosku.

 

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 - nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści.