Logo Miasta Kudowa Zdrój

KONTROLE PUNKTÓW SPRZEDAŻY ALKOHOLU

Kontrole przedsiębiorców w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży prowadzone są przez upoważnionych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 • mogą być prowadzone we współpracy z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju oraz Straży Miejskiej w Kudowie-Zdroju
 • prowadzone są przez zespół kontrolny liczący co najmniej 3 osoby, posiadające imienne upoważnienia, wydane przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
 • prowadzone są wg harmonogramu (rocznego planu kontroli), dopuszczalne są jednak kontrole doraźne, przeprowadzane poza harmonogramem

 

Kontroli podlegają w szczególności następujące punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

 • w których w wyniku dotychczasowych kontroli stwierdzono nieprawidłowości
 • na które napłynęły skargi lub, w których miały miejsce interwencje
 • które w ostatnim roku otrzymały zezwolenia po raz pierwszy
 • które nie były kontrolowane w poprzednim roku. 

 

Przed przystąpieniem do kontroli, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój pisemnie zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli ze wskazaniem terminu przeprowadzenia kontroli.

 • kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni, nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli
 • jeżeli kontrola nie została wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wymaga pisemnego wniosku kontrolowanego.

 

Zakres kontroli obejmuje:

 • zakłócanie porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych i w najbliższej okolicy.
 • przestrzeganie określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych
 • posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • wnoszenie opłat za korzystanie z zezwolenia (dowód wniesionej opłaty)
 • zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych
 • sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu wyznaczonym w zezwoleniu
 • wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu
 • niesprzedawanie i niepodawanie napojów alkoholowych osobom do lat 18, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw
 • uwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu
 • przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania i promocji napojów alkoholowych.

 

Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz pozostawia się kontrolowanemu. 

 • protokół podpisują członkowie zespołu kontrolnego oraz przedsiębiorca lub osoba przez niego pisemnie upoważniona
 • w razie odmowy podpisania protokołu, fakt ten powinien być odnotowany z podaniem przyczyn odmowy i podpisany przez sporządzającego protokół
 • w zależności od zgromadzonego materiału dowodowego oraz ustaleń z przeprowadzonej kontroli kończy się czynności kontrolne protokołem, opracowuje się zalecenia pokontrolne lub wszczyna się postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia.

 

Przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania książki kontroli oraz do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności.

 • pracownicy organu kontrolnego posiadają legitymacje służbowe
 • kontrolę wykonuje się w siedzibie kontrolowanego, w miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji lub w siedzibie organu kontroli.

Pliki do pobrania: