Logo Miasta Kudowa Zdrój

JAK DZIAŁA KOMISJA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepisy art. 4¹, ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U.  2023 r. poz. 165 z późn.zm. ).

W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Monika Kryczka  – Przewodnicząca Komisji
Ewa Drzewiecka – Członek Komisji
Edyta Breszko – Członek Komisji
Bogusław Buksak – Członek Komisji
Edyta Miliszewska – Bartosik – Członek Komisji

Do głównych zadań realizowanych przez Komisję należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności:

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

 • współuczestnictwo i pomoc przy tworzeniu programów terapeutycznych, zwłaszcza programów dla młodzieży
 • dostarczanie informacji o prowadzeniu profesjonalnej terapii
 • motywowanie i kierowanie do leczenia
 • szkolenie personelu placówek oświatowych i pomocowych
 • kierowanie na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne
 • obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin


Udzielanie rodzinom, w których występuje problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

 • zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego
 • przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym występowaniem przesłanek powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich i uchylanie się od pracy lub zakłócanie spokoju i porządku publicznego a także przemoc w rodzinie
 • wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i pouczenie o konieczności zaprzestania ww. działań
 • kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym
 • składanie wniosków o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego
 • niesienie pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym
 • przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu terapii oraz członkom ich rodzin
 • współpraca z innymi placówkami, z organizacjami społecznymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

 • pomoc w zaopatrzeniu w materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące problematyki uzależnień
 • wspieranie, organizowanie i prowadzenie działań trzeźwościowych
 • współorganizowanie, konsultowanie zajęć profilaktycznych, pomoc przy tworzeniu programów profilaktycznych


Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego:

 • dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a w szczególności sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym
 • podejmowanie interwencji w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych
 • podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych

 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

 • przyjmowanie wniosków o środki finansowe
 • opracowywanie preliminarza wydatków
 • podział i zlecanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Do zadań GKRPA należy również przygotowywanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jego koordynacja oraz czuwanie nad jego wykonaniem.