Logo Miasta Kudowa Zdrój
Powróć do: ZAŁATW SPRAWĘ

CIEPŁE MIESZKANIE

PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE I – STAN NA 31.03.2024r.

Gmina  Kudowa-Zdrój
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 13
Liczba zawartych umów o dofinansowanie - 13
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - zakończonych - 5
Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) - 42 525,16 zł


Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kudowa -Zdrój nr 0050.156.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r. Gmina Kudowa- Zdrój ogłasza nowy nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanego na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.

W ramach programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Kudowa-Zdrój. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to nie później niż do dnia 31.08.2025r. Nabór trwać będzie do 31.12.2023 roku lub do wyczerpania alokacji – UWAGA liczy się kolejność wniosków.


Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Przez lokal mieszkalny należy rozumieć samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Przez budynek mieszkalny wielorodzinny, dla potrzeb programu, należy rozumieć budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne.


WSZYSTKIE INFORMACJE ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE INTERNETOWEJ WFOŚU


Realizacja przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  we Wrocławiu udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Liczba złożonych wniosków o udzielenie dotacji: 10
Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 10
Liczba zrealizowanych zadań przez Beneficjentów: 4
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 26.916,06 zł

 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kudowa-Zdrój nr 0050.59.2023 z dnia 29 marca 2023r. Gmina Kudowa- Zdrój ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanego na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.

W ramach programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Kudowa-Zdrój. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to nie później niż do dnia 31.08.2023 roku Nabór trwać będzie do 12.05.2023 roku, lub do wyczerpania alokacji – UWAGA liczy się kolejność wniosków

 • Alokacja środków przeznaczona na nabór to 350 000,00 zł
 • Liczba planowanych do dofinansowania lokali mieszkalnych to 20 sztuk.

Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego lub podwyższonego  poziomu dofinansowania.


Dla kogo dofinansowanie?

1. Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:

a)  stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;

b)  ustalonym:

 • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku 
 • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

c)  z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

d)  niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) - d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Intensywność dofinansowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.


2)   Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a)  posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b)  przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym


W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.


Program wspiera zastosowanie:

 • kotła gazowego kondensacyjnego
 • ogrzewania elektrycznego
 • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie
 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym
 • instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła
 • wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym
 • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu. Minimalne wymagania techniczne w Programie
 • wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”)
 • jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

 

Gdzie składać wnioski?

 • w formie papierowej: Urząd Gminy Kudowa-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57 – 350 Kudowa-Zdrój
 • w formie elektronicznej: adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP  /Urzad_Kudowa/skrytka Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w Gminie Kudowa-Zdrój.


Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

telefon: +48 74 8621 723; e-mail: ekologia@kudowa.pl

 

Informacje niezbędne do sprawnego wypełnienia wniosku:

1.  Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail wnioskodawcy.

2.  Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).

3.  Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).

4.  Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.

5.  Numer rachunku bankowego.

6.  Numer księgi wieczystej, numer działki.

7.  Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego.

8.  Informacje o uzyskanym dochodzie za rok poprzedni Wnioskodawcy (np. z PIT, ilość ha przeliczeniowego itp. itd.).

9.  Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich ilość.

10. W przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – ilość okien/drzwi.

11.  Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym na 1 członka za rok poprzedni – w przypadku beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.


Dokumentacja konkursowa:

 • Program „Ciepłe Mieszkanie”
 • Zarządzenie Burmistrza Gminy Kudowa-Zdrój
 • wzór wniosku o dofinansowanie załącznikami
 • zgoda współwłaściciela
 • zgoda współmałżonka
 • instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 • wzór umowy
 • klauzula RODO
 • wzór wniosku o płatność załącznikami
 • zestawienie dokumentów
 • wzór protokołu odbioru
 • instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 

 

Pliki do pobrania:

klauzula informacyjna.pdf
Format: pdf, 102.46 kB
oświadczenie współmałżonka.pdf
Format: pdf, 124.18 kB
oświadczenie współwłaścicela.pdf
Format: pdf, 121.27 kB
oświadczenie.pdf
Format: pdf, 54.96 kB
Protokół odbioru prac wykonawczych.pdf
Format: pdf, 228.19 kB
wniosek o dofinansowanie.pdf
Format: pdf, 414.96 kB
Wniosek o płatność.pdf
Format: pdf, 294.53 kB
wzór umowy.pdf
Format: pdf, 394.59 kB
zestawienie dokumentów.pdf
Format: pdf, 154.04 kB