Logo Miasta Kudowa Zdrój
Powróć do: INWESTYCJE I PROJEKTY

INTERREG V-A - MIKROPROJEKTY

przekraczamy_granice_2014-2020 

PŁYWAMY RAZEM I BEZPIECZNIE

Celem projektu było zwiększenie współpracy dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych Miasta Europejskiego Kudowy-Zdroju i Nachodu a także nauczycieli i trenerów sportowych. Zorganizowano cykl 10 wspólnych zajęć na kudowskim Aquaparku oraz na nachodzkim basenie. Zajęcia obejmowały naukę pływania, naukę bezpiecznego zachowania w wodzie oraz pokazy z udzielenia pierwszej pomocy. W projekcie wzięło udział ok. 250 uczniów z Kudowy i ok. 250 uczniów z Nachodu.

Projekt realizował wspólną, przyjętą przez oba miasta transgraniczną Strategię Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój – Nachod.

Koszt całkowity projektu: 39 583 Euro
Całkowite dofinansowanie z EFRR: 34 104 Euro
Całkowite dofinansowanie z EFRR dla gminy Kudowa-Zdrój: 17 887 EUR

Projekt „Pływamy razem i bezpiecznie” współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

 

 

 

SPOTKANIA SENIORÓW W MIEŚCIE EUROPEJSKIM NACHOD - KUDOWA-ZDRÓJ

W ramach projektu powstała oferta zajęć integracyjnych, kierowanych do czeskich i polskich seniorów z Kudowy-Zdroju i Nachodu w formie wspólnych warsztatów, wycieczek oraz wydarzeń integracyjnych.

Celem głównym projektu było nawiązanie stałych kontaktów transgranicznych zarówno pomiędzy z seniorami jak również instytucjami pracującymi z seniorami z obu stron granicy.

W Nachodzie odbyły się następujące działania:


 • 3 wycieczki dla czeskich i polskich seniorów, które poprowadziły po śladach znanych czeskich pisarzy. Częścią dwóch wycieczek były również przedstawienia teatralne, które w atrakcyjnej formie przedstawiły seniorom jedno z dzieł znanego czeskiego pisarza, do którego odnosiła się dana wycieczka
 • 2 warsztaty rękodzielnicze (wiosenne i adwentowe)
 • wydarzenie integracyjne “Kuronske slavnosti”, które były okazją do pogłębienia kontaktów pomiędzy seniorami, poznania tradycji, historii i kultury z kraju sąsiada.


W Kudowie-Zdroju odbyły się następujące działania:


 • drobne prace dostosowujące istniejące pomieszczenie Klub Seniora i jego zaplecza do realizacji warsztatów oraz transgranicznych spotkań mieszkańców Miasta Europejskiego. Zmodernizowano podłogę, ściany sufit oraz pomalowano salę
 • 5 warsztatów zrealizowanych w zmodernizowanej sali. Zrealizowano warsztaty kosmetyczne, ruchowe, muzyczne, rękodzielnicze oraz poświęcone zdrowemu trybowi życia
 • wydarzenie integracyjne “Senioriada”, zrealizowane w skansenie w Kudowie – Pstrążnej.
  Projekt realizuje wspólną, przyjętą przez oba miasta transgraniczną Strategię Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój – Nachod.


Koszt całkowity projektu: 45 591 Euro

Całkowite dofinansowanie z EFRR: 38 752 Euro
Całkowite dofinansowanie z EFRR dla gminy Kudowa-Zdrój: 19 296 EUR

Projekt „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa-Zdrój” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

 

 

 

ILUMINACJA ZABYTKOWEJ SECESYJNEJ HALI SPACEROWEJ W PARKU ZDROJOWYM W GMINIE KUDOWA-ZDRÓJ

Wnioskodawca: Gmina Kudowa-Zdrój
Partner projektu: Miasto Nachod

Celem projektu było zwiększenie liczby osób odwiedzających region pogranicza poprzez uatrakcyjnienie cennego obiektu dziedzictwa kulturowego, zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej, zlokalizowanej w zabytkowym parku zdrojowym w Kudowie-Zdroju.

Cel został osiągnięty poprzez wykonanie nowej iluminacji zabytku, zastępującej zdewaluowane urządzenia, które przestały działać i nie spełniają swojej funkcji. Zostały wyeksponowane bogate walory architektoniczne hali, co znacznie zwiększyło atrakcyjność zabytku i jego otoczenia, którym jest zabytkowy park zdrojowy i inne cenne obiekty uzdrowiskowe. Partnerzy projektu wspólnie promowali wsparte dziedzictwo kulturowe.

Całkowita wartość projektu: 35 270 Euro
Całkowite dofinansowania EFRR: 29 979,50 Euro

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

 

 

 

ATRAKCJE NA POGRANICZU, KUDOWA-ZDRÓJ - CZESKA SKALICA

Wnioskodawca: Gmina Kudowa-Zdrój
Partner projektu: Miasto Česká Skalice

Celem projektu było zwiększenie liczby osób odwiedzających region poprzez renowację obiektów dziedzictwa kulturowego po obu stronach granicy oraz ich wspólną promocję, prowadzoną przez obu partnerów.

Cel został osiągnięty poprzez renowację zabytkowych fontann w parku zdrojowym w Kudowie-Zdroju oraz na historycznym rynku w Czeskiej Skalicy (Czechy), będących elementami wspólnego dziedzictwa kultury. Są to obiekty o wyjątkowych walorach architektonicznych, znajdujące się w strefach objętych ochroną konserwatorską.

Działania inwestycyjne pozwoliły na zachowanie tego dziedzictwa i podniesienie ich atrakcyjności. Fontanny, zlokalizowane w historycznych, centralnych częściach miast stanowią miejsca gromadzenia się turystów. Ten fakt został wykorzystany do ogniskowania działań promocyjnych i zaproszenia turystów do zwiedzenia atrakcji partnera po drugiej stronie granicy.

Całkowita wartość projektu: 62 970 Euro
Całkowite dofinansowania EFRR: 53 524,50 Euro
Całkowite dofinansowania EFRR Partnera Wiodącego: 28 789,50 Euro
Całkowite dofinansowania EFRR Partnera Projektu: 24 735 Euro

Projekt współfinansowany ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

 

 ZABYTKI NA POGRANICZU - KUDOWA-ZDRÓJ I CZESKA SKALICA

W ramach projektu "Zabytki na pograniczu – Kudowa-Zdrój i Czeska Skalica” gmina Kudowa-Zdrój przeprowadziła modernizację Muszli Koncertowej w zabytkowym Parku Zdrojowym. W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa z Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg Czechy-Polska za pośrednictwem Euroregionu Glacenisis, udało się uzyskać dotację w wysokości ponad 130.000 złotych co stanowi 95% kosztów całkowitych projektu. Partnerem projektu jest miasto Czeska Skalica.

Prace budowlane, które zrealizowane zostały w 2022 roku:

 • Renowacja kamienia naturalnego
 • Remont elewacji
 • Wymiana rynien i rur spustowych
 • Wykonanie obróbek blacharskich
 • Wymiana stolarki okiennej
 • Remont podłogi drewnianej


Koszt całkowity projektu:
33 286 Euro
Dofinansowanie z EFRR: 28 293 Euro
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 664 EUR

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

 

 

 

POLSKO CZESKIE CZYTANIE

Česko-polské čtení/Polsko-czeskie czytanie, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002660

Díky projektu vznikne v České Skalici moderní bezbariérové centrum pro česko-polské setkávání v oblasti kultury. Projekt řeší vytvoření základu pro toto dlouhodobé setkávání. Jeho jádrem je zpracování projektové dokumentace na bezbariérové WC a výtah, což zásadně zvýší dostupnost prostor pro imobilní či hůře se pohybující návštěvníky. Na to navážou setkání, dvě literární, a společenský workshop. Součástí projektu je i nákup vybavení a polských knih.

1) Zpracování projektové dokumentace na bezbariérové WC a bezbariérový výtah Kvalitní projektová dokumentace na WC a výtah je základním předpokladem, aby se z Knihovny Barunky Panklové v České Skalici mohlo stát moderní bezbariérové centrum pro česko-polské setkávání. V současné době je sociální zařízení zcela nevyhovující a třípodlažní budova bez výtahu je pro jakékoli hůře se pohybující návštěvníky obtížně dostupná. Zejména 3. NP, sloužící jako zázemí pro některé spolky, je pro akce, navštěvované seniory, prakticky nepoužitelné. Po realizaci WC a výtahu bude nejvyšší patro stabilně využíváno pro kulturní a osvětové akce včetně česko-polských.

2) Beseda se zajímavou literární osobností z polského příhraničí. Jedná se o dvě pilotní akce, na které budou pozváni jak místní pravidelní návštěvníci knihovny, tak představitelé českoskalické komunity Poláků. Dalšími hosty budou zájemci z polského příhraničí, zejména z Kudowy-Zdrój, jejíž knihovna má rozsáhlé čtenářské zázemí.

3) Květinový workshop se zaměřením na floristiku Česká Skalice je spojena s tradicí jiřin, stejně tak Kudowa je městem s rozsáhlým parkem a záplavou květů. Mezi Poláky, usídlenými v souvislosti s rozvojem textilního průmyslu na Českoskalicku, převažují ženy, i proto je první workshop, na který budou navazovat další v rámci udržitelnosti, zaměřen na květiny a práci s nimi.

4) Nákup polských knih a vybavení Polský knihovní fond je v současné době zanedbatelný, proto pro pravidelné i náhodné polskojazyčné návštěvníky bude zakoupeno 50 ks polských knih napříč žánry, jak pro dospělé, tak pro děti. Dalších 20 knih bude zdarma dlouhodobě zapůjčeno z Městské knihovny Náchod. Knihovna se dovybaví i potřebným mobiliářem: regálem na knihy a konferenčním stolem.

 

Dzięki projektowi powstanie w Českiej Skalicy nowoczesne, przystosowane dla niepełnosprawnych centrum służące jako miejsce PL-CZ spotkań kulturalnych. Projekt obejmuje stworzenie bazy dla tych długofalowych spotkań. Jego podstawą jest opracowanie dokumentacji projektowej dla WC i windy przystosowanych dla niepełnosprawnych, co umożliwi lepszą dostępność dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Planowane są również dwa spotkania literackie, warsztaty, zakup wyposażenia i polskich książek.

1) Opracowanie dokumentacji projektowej WC i windy przystosowanych dla niepełnosprawnych. Dobra dokumentacja projektowa WC i windy to kluczowy warunek zmiany Biblioteki im. B. Panklowej w Českiej Skalicy w nowoczesne, przystosowane dla niepełnosprawnych centrum PL-CZ spotkań. Obecnie WC jest w złym stanie technicznym, a budynek trzykondygnacyjny bez windy jest trudno dostępny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zwłaszcza 3 kondygnacja wykorzystywana przez kilka stowarzyszeń nie jest obecnie odpowiednim miejscem do organizowania wydarzeń odwiedzanych przez seniorów. Po realizacji WC i windy ostatnie piętro biblioteki stanie się miejscem wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w tym PL-CZ.

2) Spotkanie z ciekawą osobowością literacką. Na dwie zaplanowane edycje pilotażowe zaproszeni będą stali bywalcy miejscowej biblioteki, przedstawiciele lokalnej społeczności Polaków w Českiej Skalicy oraz inni chętni z przygranicza, przede wszystkim z Kudowy-Zdroju, gdzie miejscowa MBP posiada liczne grono czytelników.

3) Warsztaty kwiatowe ukierunkowane na florystykę. Česká Skalice związana jest z tradycją dalii, a w Kudowie-Zdroju znajduje się rozległy park z morzem kwiatów. Wśród Polaków zamieszkałych kiedyś w Českiej Skalicy i okolicach w związku z ówczesnym rozwojem przemysłu włókienniczego przeważają kobiety. M.in. dlatego tematem pierwszych warsztatów są kwiaty i praca z nimi. Następnie odbędą się kolejne warsztaty w ramach trwałości projektu.

4) Zakup polskich książek i wyposażenia. Zbiory biblioteki w języku polskim są obecnie bardzo nieliczne, dlatego dla regularnych czytelników jak i przypadkowych odwiedzających zostanie zakupionych 50 polskich książek różnych gatunków literackich, dla dorosłych i dla dzieci. Kolejne 20 książek użyczy bezpłatnie, długoterminowo MBP Náchod. Biblioteka uzyska potrzebne wyposażenie: szafa na książki a stolik.

 

 

 

BEZPIECZNIE W EUROPEJSKIM MIEŚCIE NACHOD - KUDOWA-ZDRÓJ

Bezpiecznie w Europejskim Mieście Náchod – Kudowa-Zdrój, numer rej. projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002910 

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Europejskiego Miasta Náchod-Kudowa-Zdrój. Podczas realizacji projektu partnerzy przeprowadzą zajęcia profilaktyczne z zakresu pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego i samoobrony. Projekt skierowany jest do studentów i seniorów, którzy zdobędą wiedzę i umiejętności w wybranych obszarach bezpieczeństwa.

Data rozpoczęcia projektu: 1.10.2021 r.
Data zakończenia projektu: 30.9.2022 r.

Partnerzy projektu:

 • Miasto Náchod – główny partner projektu
 • Gmina Kudowa-Zdrój – partner projektu

 

Działania w ramach projektu:

Na placu ćwiczeń ruchu drogowego w Nachodzie zorganizowanych zostało cykl 8 szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. Do udziału w każdym z nich zostało zaproszonych 25 uczestników ze strony czeskiej. Szkolenie koncentrowało się na 4 obszarach tematycznych. Każdemu tematowi poświęcone zostały dwie sesje szkoleniowe. Obszary tematyczne to: pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo w ruchu drogowym – do tych tematów zaproszeni zostali uczniowie szkół. Ostatni temat dotyczy samoobrony, a beneficjentami byli seniorzy.

W ramach projektu zakupiony został sprzęt szkoleniowy z zakresu pierwszej pomocy, komputerowy i sprzęt nagraniowy do transmisji on-line, filmowania i montażu nagrań wideo. Produktem projektu są 4 filmy instruktażowe z polskimi napisami. Filmy zostały udostępnione szkołom i seniorom w celu dalszej edukacji zarówno po stronie polskiej, jak i czeskiej.

Pliki do pobrania:

Atrakcje na pograniczu - ulotka (PL)
Format: pdf, 1.14 MB
Atrakcje na pograniczu - ulotka (CZ)
Format: pdf, 2.57 MB