Logo Miasta Kudowa Zdrój
Powróć do: Miasto

DOSTĘPNOŚĆ

Wniosek o zapewnienie dostępności

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, może wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju zapewnia dostępność w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności wskazanej w żądaniu wymaga więcej niż 14 dni, Koordynator do spraw dostępności niezwłocznie powiadamia osobę występującą z wnioskiem o przyczynach opóźnienia oraz wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, jednak nie dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli z przyczyn technicznych lub prawnych zapewnienie dostępności, o której mowa we wniosku jest niemożliwe, Koordynator ds. dostępności niezwłocznie powiadamia osobę występującą z wnioskiem o braku możliwości zapewnienia dostępności oraz zapewnia alternatywny sposób dostępu.

Wniosek o zapewnienie dostępności należy składać:

drogą pocztową na adres: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 57-350 Kudowa-Zdrój lub
elektronicznie na skrytkę urzędu poprzez platformę ePUAP: 1. /Urzad_Kudowa/skrytka 

Tłumacz języka migowego

Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami, przy załatwianiu spraw administracyjnych, dostęp do usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM).

Skorzystanie z usługi wymaga powiadomienia pracownika Biura Obsługi Klienta lub pracownika prowadzącego daną sprawę o takiej potrzebie na 3 dni robocze przed planowaną wizytą. Pomoc tłumacza języka migowego jest bezpłatna.

Zgłoszenia, wraz z określeniem zakresu/typu sprawy, można dokonać:

osobiście w Biurze Obsługi Klienta, parter, pok. nr 5 lub u pracownika prowadzącego daną sprawę,
telefonicznie korzystając z pomocy osoby trzeciej, dzwoniąc pod nr tel. 748621700 lub 748621715
wysyłając faks pod nr 74 8621718
elektronicznie na adres e-mail: kudowa@kudowa.pl 

Koordynator do spraw dostępności we współpracy z merytoryczną komórką organizacyjną organizuje usługę tłumaczenia PJM.

Pliki do pobrania:

plan działania na lata 2024-2025.pdf
Format: pdf, 191.7 kB
tekst ETR
Format: pdf, 380.79 kB
wniosek o zapewnienie dostępności
Format: pdf, 121.4 kB