Logo Miasta Kudowa Zdrój

przetarg na sprzedaż działki nr 445 - Słone

Ocena 0/5

Kudowa-Zdrój 17.04.2023 r.

 

WYCIĄG 

z ogłoszenia o przetargu 

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2023  r. poz. 344)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

 

BURMISTRZ 

 MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 

na  sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej działki nr 445 (Am-15) o pow. 864 m2, położonej w obrębie Słone, Gminie Kudowa-Zdrój z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, inne usługi. Księga wieczysta nr SW1K/00083353/3. Działka  położona w terenie  płaskim, niezabudowana, porośnięta krzakami, częściowo zadrzewiona, od strony południowo wschodniej przebiega  sieć kanalizacyjna, wodociągowa i telekomunikacyjna, działka użytkowana dotychczas jako ogród przydomowy . Nabywca będzie zobowiązany udostępnić gestorowi sieci dostęp do sieci w przypadku zaistnienia awarii, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży ją własnym staraniem w porozumieniu z jej właścicielem. Działka  posiada  urządzony wjazd. W pobliżu znajduje się  sieć elektroenergetyczna. Nie dokonano badania gruntów pod względem geologicznym i brak jest szczegółowych informacji na temat nośności gruntu. Gmina Kudowa-Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane. Nabywca wraz z gruntem przejmie na siebie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników. Gmina Kudowa-Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości. Działka jest wolna od obciążeń i zadłużeń. Nabywca oświadcza, że znany jest jej/jemu stan faktyczny i prawny przedmiotowej nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.           

CENA WYWOŁAWCZA NETTO – 155 520,00 zł *

*Do wylicytowanej ceny nieruchomości  doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z dnia 1marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, ze zm.).

Przetarg odbędzie się 26.05.2023 r. o godz. 10:00 w pok. nr 13, w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej (tj. 31 104,00 zł) wyłącznie przelewem na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko, Filia Kudowa-Zdrój najpóźniej do 22.05.2023 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  

 

Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny.

 Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kudowa.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu. 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu 748621710. 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności