Logo Miasta Kudowa Zdrój

przetarg na sprzedaż działki nr 21/2 - Zakrze

Ocena 0/5

                                                                       Kudowa-Zdrój 17.04.2023 r.

OGŁOSZENIE

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2023  r. poz.344)  oraz  § 13 rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

BURMISTRZ  MIASTA 

 KUDOWA-ZDRÓJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na  sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej działki nr 21/2 (Am-13) o pow. 2142 m2, położonej w obrębie Zakrze, Gminie Kudowa-Zdrój z przeznaczeniem pod teren zabudowy usługowej. Księga wieczysta nr SW1K/00070322/3. Działka  położona w terenie  płaskim, niezabudowana. Na powierzchni 630 m2 zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów i budynków znajduje się las w klasie V. Przez działkę przebiegają sieci gazowa o średnicy 25 mm. Nabywca będzie zobowiązany udostępnić gestorowi sieci dostęp do sieci w przypadku zaistnienia awarii, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży ją własnym staraniem w porozumieniu z jej właścicielem. W pobliżu znajduje się  sieć wodno-kanalizacyjna i elektroenergetyczna. Dojazd  do działki drogą z ul. Łąkowej. Nie dokonano badania gruntów pod względem geologicznym i brak jest szczegółowych informacji na temat nośności gruntu. Gmina Kudowa-Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane. Nabywca wraz z gruntem przejmie na siebie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników. Gmina Kudowa-Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości. Działka jest wolna od obciążeń i zadłużeń. Nabywca przystępując oświadcza, że znany jest jej/jemu stan faktyczny i prawny przedmiotowej nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

CENA WYWOŁAWCZA NETTO – 428 400,00 zł *

*Do wylicytowanej ceny nieruchomości  doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z dnia 1marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, ze zm.).

Przetarg odbędzie się 26.05.2023 r. o godz. 9:30 w pok. nr 13, w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej (tj. 85 680,00 zł) wyłącznie przelewem na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko, Filia Kudowa-Zdrój najpóźniej do 22.05.2023 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  

Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu). Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości. Termin wpłaty ceny nieruchomości przez Nabywcę (wyłącznie przelewem na konto Gminy Kudowa-Zdrój) ustala się nie później niż 12.06.2023 r.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

w przypadku osób innych niż osoby fizyczne - konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa;                                                                                       

w przypadku małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie; w przypadku osób posiadających rozdzielność majątkową przedstawienie takiego dokumentu w formie aktu notarialnego (oryginał); 

w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa (oryginał).

Zgodnie z art. 37a ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2022 poz. 672 ze zm.)  - w przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niestanowiącego własności Skarbu Państwa gruntu:

1) oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków lub

2) przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub

3) o którym mowa w art. 3 pojęcie lasu, objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 podmioty sporządzające plany urządzenia lasu ust. 3
– Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.

Oznacza to, że z osobą ustaloną jako nabywca nieruchomości zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży. Następnie o treści umowy sprzedaży notariusz niezwłocznie zawiadamia nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez nadleśniczego zawiadomienia o treści umowy. Zatem zawarcie umowy przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego nastąpi po wypowiedzeniu się nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu, co do treści warunkowej umowy sprzedaży gruntu i nie skorzystaniu z przysługującego prawa pierwokupu.

 

Termin zawarcia warunkowej umowy sprzedaży ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapłacić cenę sprzedaży przy uwzględnieniu  zapłaconej kwoty wadium w terminie 10 dni od dnia otrzymania  informacji o  niewykonaniu  prawa  pierwokupu. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  

 

Termin zawarcia umowy przenoszącej tytuł do nieruchomości na kupującego ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia otrzymania  informacji o  niewykonaniu  prawa  pierwokupu.

 

   Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości.

Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kudowa.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu 748621710                        

zakrze 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności