Logo Miasta Kudowa Zdrój

przetarg na dzierżawę działki nr 363 - Czermna

Ocena 0/5

Kudowa-Zdrój 05-04-2023 r.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

BURMISTRZ MIASTA
Kudowa-Zdrój
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony


na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań położonej w gminie Kudowa-Zdrój, obręb Czermna (AM-11), oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 363 o powierzchni 1,5226 ha (w tym RIVb-1,0505 ha, ŁIV-0,2875 ha, PsIV-0,1846 ha), z przeznaczeniem na cele rolne związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Działka posiada dostęp do gruntowej działki drogowej.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 10 lat.

Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 761,30 zł

Przetarg odbędzie się dnia 15-05-2023 r. o godz. 09:00, w pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 152,00 zł w kasie tut. Urzędu lub na konto nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko Filia w Kudowie-Zdroju, najpóźniej do dnia 09-05-2023 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu wadium na konto gminy.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia, istniejącym stanem nieruchomości i nie wnoszą zastrzeżeń.

Działki wydzierżawiane są w stanie istniejącym, na podstawie danych z ewidencji gruntów. Ewentualne wznowienie i okazanie granic odbędzie się na wniosek i koszt dzierżawcy.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w protokole z przeprowadzonego przetargu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości, a w przypadku osób innych niż osoby fizyczne - konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa.

Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kudowa.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter).

Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju oraz pod numerem telefonu (74) 8621736.

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój
Aneta Potoczna

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności