Logo Miasta Kudowa Zdrój

lokal użytkowy - Fabryczna 9/23

Ocena 0/5

    Kudowa-Zdrój, 03.04.2023 r.

OGŁOSZENIE

 

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2023  r. poz. 344) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

 

BURMISTRZ  MIASTA

KUDOWA-ZDRÓJ

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż lokalu użytkowego o innym przeznaczeniu niż mieszkalne nr 23, położonego w przyziemiu w budynku mieszkalno-użytkowym, wielorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, 3 kondygnacyjnym z podpiwniczeniem, składającego się z 1 pomieszczenia o powierzchni 12.60 m2 wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w wysokości 140/10000, (1,40%) przy ul. Fabrycznej 9, w obrębie Zakrze, Gmina Kudowa-Zdrój, działka numer 433/1, Am-17 o pow. 715 m2, księga wieczysta nr SW1K/00055042/5. Nieruchomość jest wolna od zadłużeń.  W dziale III księgi wieczystej SW1K/00055042/5 ujawniony jest wpis „wszelkie ciężary ustanowione na  lokalach obciążają przynależne do nich udziały we współwłasności budynku i we współwłasności gruntu”. Nieruchomość gruntowa - działka nr 433/1 Am-17, położona jest na obszarze przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego jako 1/M/U zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługi nieuciążliwe.

 Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewania  brak. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zawilgocone, okna PCV z kratami, drzwi zewnętrzne  płytowe, posadzka terakota. Lokal nieużytkowany.

   Ponadto informujemy, że Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Fabrycznej 9 zaciągnęła kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Kłodzku, na okres 180 miesięcy, w wysokości  363 968,87 zł w celu sfinansowania inwestycji polegającej na „Renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych (umowa partnerska)” zgodnie z uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Fabrycznej 9 uchwała nr 2/2013 z dnia 01 lutego 2013 r. Nabywca wchodzi w zobowiązania Wspólnoty Mieszkaniowej dotyczącej spłaty zaciągniętego kredytu, w części przypadającej na nabyty lokal. 

Zarząd budynkiem sprawuje Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o. w Kłodzku, ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko. Termin oglądania nieruchomości ustala się na każdy wtorek i piątek, godz. 12:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 748621704.

 

CENA WYWOŁAWCZA NETTO  18 000,00 zł*

 

w tym cena lokalu 16 336,80 zł, cena udziału w prawie własności gruntu 1663,20 zł   

 

*Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z dnia  11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, ze zm.).

 

Przetarg odbędzie się 12.05.2023 r. o godz. 10:30 pok. nr 13, w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata  wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 3 600,00 zł  wyłącznie przelewem  na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko, Filia Kudowa-Zdrój najpóźniej do 08.05.2023 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  

        Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba  ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości. Termin wpłaty ceny nieruchomości przez Nabywcę (wyłącznie przelewem na  konto Gminy Kudowa-Zdrój) ustala się nie później niż 26.05.2023 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  

 Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa; 

w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie; w  przypadku  osób  posiadających rozdzielność majątkową przedstawienie  takiego dokumentu w formie  aktu  notarialnego (oryginał);

w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa (oryginał).

          Przetarg może być odwołany z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie   internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kudowa.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu 748621710.

 

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój

Aneta Potoczna  

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności