Logo Miasta Kudowa Zdrój

przetarg na dzierżawę części nieruchomości bez zabudowań - Czermna

Ocena 0/5

Kudowa-Zdrój 05-04-2023 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

BURMISTRZ MIASTA
Kudowa-Zdrój
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony


na dzierżawę części nieruchomości bez zabudowań o powierzchni 5,1612 ha (w tym RIVa-0,9810 ha, PsIV-0,5670 ha, PsV-1,1220 ha, ŁIV-2,2477 ha, ŁVI-0,1600 ha, W-0,0640 ha Lzr-PsV-0,0195 ha), położonej w gminie Kudowa-Zdrój, obręb Czermna (AM-1), oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 22, z przeznaczeniem na cele rolne związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Działka posiada dostęp do gruntowej działki drogowej.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 10 lat.

Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 2 159,66 zł

Przetarg odbędzie się dnia 15-05-2023 r. o godz. 09:30, w pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 431,00 zł w kasie tut. Urzędu lub na konto nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko Filia w Kudowie-Zdroju, najpóźniej do dnia 09-05-2023 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu wadium na konto gminy.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia, istniejącym stanem nieruchomości i nie wnoszą zastrzeżeń.

Działki wydzierżawiane są w stanie istniejącym, na podstawie danych z ewidencji gruntów. Ewentualne wznowienie i okazanie granic odbędzie się na wniosek i koszt dzierżawcy.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w protokole z przeprowadzonego przetargu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości, a w przypadku osób innych niż osoby fizyczne - konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa

Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kudowa.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter).

Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju oraz pod numerem telefonu (74) 8621736.

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój
Aneta Potoczna

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności