Urząd Stanu Cywilnego

Izabela Białas-Sobczak  – usc@kudowa.pl

telefon: 74 8621 714

Parter, pokój nr 7

Najczęstsze sprawy:

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Zainicjowanie procedury nadania jubilatom mieszkającym na terenie Kudowy-Zdroju i na terenie Gminy Lewin Kłodzki, Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest zawiadomienie o jubileuszu Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój i Wójta Gminy Lewin Kłodzki za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kudowie-Zdroju.

Zgłoszenia jubileuszu (osobiście, listownie lub elektronicznie) mogą dokonać jubilaci lub za ich zgodą członkowie rodzin (dzieci, wnuki, rodzeństwo). Należy podać imiona i nazwiska jubilatów, adres ich zameldowania na pobyt stały, informację dotyczącą daty oraz miejsca zawarcia małżeństwa, a także dane kontaktowe do powiadamiania o kolejnych etapach załatwienia sprawy.

Wymagane dokumenty:

W celu uzyskania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie należy zgłosić się do tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego wraz z dowodami osobistymi, gdzie na podstawie tych dokumentów zostanie stworzony wniosek o nadanie odznaczenia oraz druki „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”, kierowane do Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Opłaty:

 • nie pobiera się opłaty skarbowej;

Czas realizacji:

 • do 180 dni;

Osoby uprawnione do uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego:

 • osoba, której akt dotyczy;
  jej małżonek, wstępny (np. rodzic), zstępny (np. dziecko, wnuk), rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy (np. rodzic), opiekun;
 • osoba, która wykaże w tym interes prawny;
 • sąd;
  prokurator;
 • organizacja społeczna, o ile jest to zgodne z jej celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny;
 • organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań

Czas realizacji

 • niezwłocznie – jeżeli w Rejestrze Stanu Cywilnego jest zamieszczony akt stanu cywilnego, w oparciu o który może być wydany wnioskowany dokument;
 • w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – jeżeli takiego aktu stanu cywilnego nie będzie w Rejestrze Stanu Cywilnego a wniosek złożony zostanie do kierownika urzędu stanu cywilnego przechowującego księgę, w której znajduje się akt;
 • w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – jeżeli takiego aktu stanu cywilnego nie będzie w Rejestrze Stanu Cywilnego a wniosek złożony zostanie do kierownika urzędu stanu cywilnego nie przechowującego księgi, w której znajduje się akt;

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
 • Dokument tożsamości (do wglądu)
 • W uzasadnionych przypadkach dokumenty potwierdzające interes prawny
 • Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

Opłaty

 • za odpis skrócony: 22,00 zł
 • za odpis zupełny: 33,00 zł;
 • za odpis wielojęzyczny: 22,00 zł;

Sposób zapłaty:

 • w kasie Urzędu
 • rachunek bankowy Urzędu 02 9523 1011 0312 5325 2003 0005

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Kierownika USC, który wydał decyzję.

Pobierz (PDF)

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek
 • oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego (złożony dokument nie podlega zwrotowi);
 • oryginał tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego (złożony dokument nie podlega zwrotowi) – jeżeli dokument zagraniczny jest wielojęzyczny tłumaczenie nie jest wymagane;

Czas realizacji

Wnioski o transkrypcję aktu urodzenia załatwiane są niezwłocznie; jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.

Opłaty

 • za odpis zupełny po transkrypcji: 50 zł;
 • za odpis zupełny aktu urodzenia wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia; 39 zł;

Sposób zapłaty:

 • w kasie Urzędu
 • rachunek bankowy Urzędu 02 9523 1011 0312 5325 2003 0005

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie dokonania transkrypcji. Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który wydał decyzję.

Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia

Pobierz (PDF)

Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa

Pobierz (PDF)

Zgon należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.

Akt zgonu sporządzany jest na podstawie karty zgonu oraz protokołu dokumentującego zgłoszenie zgonu podpisanego przez osobę uprawnioną do zgłoszenia zgonu.

Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu.

Osoby zobowiązane do zgłoszenia zgonu:

 • współmałżonek osoby, która zmarła;
 • pozostała rodzina zmarłej osoby, na przykład dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, brat, siostra, siostrzenica, bratanek, teściowie;
 • pełnomocnik jednej z powyższych osób. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Wymagane dokumenty:

 • karta zgonu wypełniona i podpisana przez lekarza stwierdzającego zgon;
 • dokument tożsamości osoby zmarłej (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu, paszport itp.);
 • dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon – do wglądu;

Czas realizacji

Kierownik USC zarejestruje zgon (czyli sporządzi akt zgonu) w dniu jego zgłoszenia.

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Zawarcie małżeństwa następuje w Urzędzie Stanu Cywilnego wybranym przez narzeczonych

Kto może wystąpić z wnioskiem:

 • Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

Wymagane dokumenty do zawarcia związku małżeńskiego:

 • dowody osobiste lub paszporty – do wglądu;
 • Dotyczy cudzoziemców:
  dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;
 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG lub konsula;
 • zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie ze swoim prawem ojczystym wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG lub konsula. Jeżeli z treści zaświadczenia nie wynika stan cywilny, konieczne jest przedłożenie odpisu aktu stanu cywilnego, który potwierdza aktualny stan cywilny;

Przy składaniu dokumentów narzeczeni podpisują zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem polskim zapewnia obecność tłumacza przysięgłego zarówno w procedurze poprzedzającej zawarcie małżeństwa jak i podczas zawarcia małżeństwa.

Małżeństwo może zostać zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia zapewnienia.

Opłaty

 • za sporządzenie aktu małżeństwa 84,00 zł

Wymagane dokumenty:

 • dowody osobiste lub paszporty obojga rodziców;
 • zaświadczenie lekarskie lub karta ciąży;

Termin i sposób załatwiania:

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może być złożone jeszcze przed urodzeniem się dziecka, w czasie trwania ciąży. Rodzice dziecka muszą złożyć takie oświadczenie osobiście przed kierownikiem USC w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego, tj.:

 • ojciec dziecka składa oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka;
 • matka dziecka potwierdza, że ojcem dziecka jest mężczyzna, który uznał jego ojcostwo*
  *Jeżeli dziecko urodziło się w trwającym małżeństwie, albo przed upływem 300 dni od jego ustania, unieważnienia albo sądowej separacji – domniemywa się, że dziecko pochodzi od męża matki.
  osoba, która ukończyła lat 16 a nie ukończyła lat 18 oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć tylko przed sądem opiekuńczym.

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Wymagane dokumenty:

 • ważne dokumenty tożsamości obojga rodziców (dowody osobiste lub paszporty);
 • wskazanie dziecka, które ma zostać uznane.

Termin i sposób załatwiania:

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. Uznanie ojcostwa za granicą może nastąpić przed polskim konsulem, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa mogą złożyć co do zasady osoby, które są pełnoletnie.

Uznanie ojcostwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może nastąpić jeżeli doszło już wcześniej do uznania ojcostwa lub jego odmowy, w sytuacji gdy w sądzie toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa dziecka lub o zaprzeczenie ojcostwa dziecka, którego dotyczy uznanie lub w sytuacji kiedy kierownik urzędu stanu cywilnego ma wątpliwość co do pochodzenia dziecka oraz dopuszczalności uznania. Uznanie ojcostwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. W przypadku gdy dziecko ukończyło 13 lat potrzebna jest zgoda dziecka. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemanie powyższe może być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa w sądzie. Uznanie ojcostwa może nastąpić również przed sądem.

Miejsce złożenia dokumentów:

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można złożyć w przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w dowolnym urzędzie stanu cywilnego, a za granicą przed polskim konsulem.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska jest prowadzone wyłącznie na wniosek strony i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody. Decyzję wnoszący odbiera osobiście w uzgodnionym uprzednio terminie lub może zostać wysłana na wskazany adres.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zmianę imienia i nazwiska, który zawiera:
 • imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe wnioskodawcy,
 • wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,
 • numer PESEL (Powszechny Numer Systemu Ewidencji Ludności)jeżeli został nadany,
 • imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
 • wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia i nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,
 • adres do korespondencji,
 • uzasadnienie (zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Katalog ważnych powodów uzasadniających zmianę jest otwarty i ma charakter przykładowy. Oceny powodów zmiany imienia lub nazwiska każdorazowo dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie).
 • oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.
 • do wniosku o zmianę nazwiska należy dołączyć:
  inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.

Do wniosku o zmianę imienia należy dołączyć:

 • inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia.

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska jest prowadzone wyłącznie na wniosek strony i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody. Decyzję wnoszący odbiera osobiście w uzgodnionym uprzednio terminie lub może zostać wysłana na wskazany adres.

Opłaty

 • za wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie: 37,00 zł

Sposób zapłaty:

 • w kasie Urzędu
 • rachunek bankowy Urzędu 02 9523 1011 0312 5325 2003 0005

Wniosek o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w terminie do trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodu.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;
 • dowód tożsamości;

Termin i sposób załatwiania:

 • złożenie wniosku przez stronę;
 • przyjęcie oświadczenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego o powrocie do nazwiska;
 • wydanie odpisu aktu małżeństwa z aktualnie noszonym nazwiskiem.

Opłaty

 • za powrót do nazwiska: 11,00 zł

Sposób zapłaty:

 • w kasie Urzędu
 • rachunek bankowy Urzędu 02 9523 1011 0312 5325 2003 0005

Wymagane dokumenty:

 • dokument tożsamości (tj. dowód osobisty, paszport);
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym;
 • oświadczenie o nieistnieniu okoliczności mających wpływ na stan cywilny nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego zeznania – zgodnie z art. 233 § 1 w związku z § 6 Kodeksu karnego

Termin i sposób załatwiania:

 • zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy;
 • jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego (Urząd Stanu Cywilnego w Kudowie-Zdroju) wydanie zaświadczenia realizowane jest w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku;
 • jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie zaświadczenia realizowane jest w terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku;
 • w przypadku odmowy wydania zaświadczenia – wnioskodawca otrzyma postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Zaświadczenie ważne jest przez 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Opłaty

 • za wydanie zaświadczenia: 38,00 zł

Sposób zapłaty:

 • w kasie Urzędu
 • rachunek bankowy Urzędu 02 9523 1011 0312 5325 2003 0005

Wymagane dokumenty:

 • dokument tożsamości (tj. dowód osobisty, paszport);
 • wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;
 • zapewnienie (jest to dokument, w którym osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo przedstawia informacje o sobie oraz składa pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody  uniemożliwiające zawarcie małżeństwa określone w art. 10 – 15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy) – sporządzany przez urzędnika w urzędzie;
 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka;
 • jeżeli wnioskodawca nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Termin i sposób załatwiania:

 • osobiste złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pisemnego zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 • wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;
 • zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni;
 • w przypadku odmowy wydania zaświadczenia – wnioskodawca otrzyma pismo od kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Opłaty

 • za wydanie zaświadczenia: 38,00 zł

Sposób zapłaty:

 • w kasie Urzędu
 • rachunek bankowy Urzędu 02 9523 1011 0312 5325 2003 0005