Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art.13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Jak przetwarzamy Państwa dane?

Administratorem danych jest BURMISTRZ MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ , UL. ZDROJOWA 24, 57-350 KUDOWA-ZDRÓJ

Jak można się skontaktować i uzyskać więcej informacji?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:

 • listownie – UL. ZDROJOWA 24, 57-350 KUDOWA-ZDRÓJ
 • e-mailem – iod@kudowa.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

 • w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Gminę Kudowa-Zdrój na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 • w celu realizacji umów z kontrahentami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO; w przypadku tym istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 • inne podmioty, usługodawcy wykonujący zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczonych usług serwisu i utrzymania systemów informatycznych, na podstawie stosownych umów powierzenia podpisanych z Administratorem.

Pani/Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przeniesienia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą też podlegać profilowaniu.