Opłaty

Wysokość i terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży oraz zezwoleń kateringowych:


Opłata

Dot. zezwoleń

Opłatę wnoszą przedsiębiorcy

525 zł

do 4,5% alkoholu oraz piwo

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł

525 zł

4,5% – 18% alkoholu (bez piwa)

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł

2100 zł

powyżej 18% alkoholu

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000 zł

1,4% wartości sprzedaży

do 4,5% alkoholu oraz piwo

którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł

1,4% wartości sprzedaży

4,5% – 18% alkoholu (bez piwa)

którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł

2,7% wartości sprzedaży

powyżej 18% alkoholu

którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł


W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Przedsiębiorca wnosi na rachunek bankowy albo w Punkcie Obsługi Bankowej opłatę (w trzech równych ratach) za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości  w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego:


OPŁATA
1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe

Dot. zezwoleń

43,75 zł

do 4,5% alkoholu oraz piwo

43,75 zł

4,5% – 18% alkoholu (bez piwa)

175 zł

powyżej 18% alkoholu


Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych:


OPŁATA
naliczana od wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych

Dot. zezwoleń

1,4%

do 4,5% alkoholu oraz piwo

1,4%

4,5% – 18% alkoholu (bez piwa)

2,7%

powyżej 18% alkoholu


Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się:

  • gotówką lub za pomocą kart płatniczych w kasie urzędu miasta,
  • bezgotówkowo na rachunek bankowy Gminy Kudowa-Zdrój: 02 9523 1011 0312 5325 2003 0005.

Na przelewie należy dokładnie wpisać numer zezwolenia.

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

  • 17 zł – za ustanowienie pełnomocnika*
  • 24 zł – za wydanie duplikatu zezwolenia
  • 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony dokumentu – za wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów

* Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa:

  • poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
  • udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Opłatę skarbową wnosi się:

  • gotówką lub za pomocą kart płatniczych w kasie urzędu miasta,
  • bezgotówkowo na rachunek bankowy Gminy Kudowa-Zdrój: 02 9523 1011 0312 5325 2003 0005.