Jak pomóc osobie uzależnionej od alkoholu?

Człowiek uzależniony od alkoholu nie jest w stanie sam sobie pomóc. Jeżeli uzależnienie dotknęło osoby mającej miejsce zamieszkania lub pobytu w Kudowie-Zdroju niekiedy jedynym sposobem, by ją uratować, jest złożenie wniosku do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju o skierowanie na leczenie.

Co do zasady problem alkoholowy zgłosić może każdy. Najlepiej jest (i tak bywa najczęściej), gdy osoba zgłaszająca problem to członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna. Oczywiście, gdy najbliższa rodzina nie chce zgłosić sprawy (bo jest np. zastraszana przez alkoholika), przyjmowane są zgłoszenia od dalszych członków rodziny, jak i osób niespokrewnionych np. od sąsiadów, pracodawcy. Ponadto, wniosek o leczenie mogą do Komisji złożyć inne instytucje, takie jak OPS, Policja itp. Oczywiście, również może to zrobić sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadaniem jej jest podejmowanie czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładach lecznictwa odwykowego. Komisja posiada w tym celu przykładowe druki wniosków do wszczęcia procedur wobec osoby, która nadużywając alkoholu prowadzi do rozkładu życia rodzinnego, demoralizacji nieletnich, systematycznie zakłóca spokój i porządek publiczny. Nadużywanie alkoholu często związane jest z ze stosowaniem przemocy wobec członków najbliższej rodziny. Komisja dysponuje adresami placówek oraz miejsc bezpłatnej pomocy prawnej, pedagogicznej, psychiatrycznej, udzielających schronienia oraz materiałami edukacyjnymi.

W celu zgłoszenia osoby nadużywającej alkoholu należy złożyć wniosek w formie pisemnej do Urzędu Miasta. W Urzędzie w pokoju nr 26 na II piętrze codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30 jest możliwość pobrania druków wniosków i pomoc w ich wypełnieniu. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście (trzeba przyjść z dowodem osobistym).

Więcej informacji w zakładce zakres działania.

W terapii trzeźwiejącego alkoholika pomagają kluby abstynenta. Uzależnieni uczą się w nich, w jaki sposób spędzać wolny czas bez alkoholu, nawiązują przyjaźnie, mogą porozmawiać z kimś, kto ich zrozumie. Wsparciem bywa wspólnota AA, do której może należeć każdy, kto przestał pić. Taki klub działa również w Kudowie-Zdroju. Spotkania klubu odbywają się w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przy ul.Poznańskiej 2 w każdy wtorek w godzinach 17.15 – 19.00.

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przymusowe leczenie można skierować osoby, które w związku ze swoją chorobą alkoholową:

  • powodują rozkład życia rodzinnego,
  •  powodują demoralizację nieletnich,
  • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
  • uchylają się od pracy.

Osoba zgłaszająca problem alkoholowy w rodzinie zawsze motywowana jest do podjęcia terapii dla współuzależnionych. Edukacja na temat prawidłowego postępowania wobec osoby uzależnionej znacznie zwiększa prawdopodobieństwo jej wyjścia z nałogu.