Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

działa w oparciu o przepisy art. 4¹, ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U.  2019 r. poz. 2277 z późn.zm. ) powołana została Zarządzeniem  Nr 0050.235.2019 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju  z dnia 15 października 2019 roku

W skład gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

 • Barbara Kopeć – Przewodnicząca Komisji
 • Katarzyna Oczkowska – Sekretarz Komisji
 • Monika Kryczka – Członek Komisji
 • Bogusław Buksak – Członek Komisji
 • Grzegorz Dacyszyn – Członek Komisji

Do głównych zadań realizowanych przez komisję należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności:

 • Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:
 • obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin,
 • współuczestnictwo i pomoc przy tworzeniu programów terapeutycznych, zwłaszcza programów dla młodzieży,
 • dostarczanie informacji o prowadzeniu profesjonalnej terapii,
 • motywowanie i kierowanie do leczenia,
 • szkolenie personelu placówek oświatowych i pomocowych,
 • kierowanie na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, itp.

Udzielanie rodzinom, w których występuje problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

 • zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego:
 • przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym występowaniem przesłanek powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich i uchylanie się od pracy lub zakłócanie spokoju i porządku publicznego a także przemoc w rodzinie,
 • wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i pouczenie o konieczności zaprzestania ww. działań,
 • kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
 • składanie wniosków o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego
 • niesienie pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym,
 • przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu terapii oraz członkom ich rodzin,
 • współpraca z innymi placówkami, z organizacjami społecznymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

 • pomoc w zaopatrzeniu w materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące problematyki uzależnień,
 • wspieranie, organizowanie i prowadzenie działań trzeźwościowych,
 • współorganizowanie, konsultowanie zajęć profilaktycznych, pomoc przy tworzeniu programów profilaktycznych.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego:

 • dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a w szczególności sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym,
 • podejmowanie interwencji w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych,
 • podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

 • przyjmowanie wniosków o środki finansowe,
 • opracowywanie preliminarza wydatków,
 • podział i zlecanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Do zadań GKRPA należy również przygotowywanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jego koordynacja oraz czuwanie nad jego wykonaniem.

* Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy odbywa się dwa razy w miesiącu.

Szczegółowych informacji udziela:

Pełnomocnik do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii tel. 74 8621732.

57-350 Kudowa-Zdrój ul. Poznańska 2
tel.: 74 866-39-77 (czynny w trakcie dyżurów)

OFERUJE BEZPŁATNĄ POMOC


Wtorek

GODZ. 11.00-17.00

GODZ. 17.15-19.00

GODZ. 19.00-20.00

PORADNICTWO W ZAKRESIE PRZEMOCY *

SPOTKANIE GRUPY AA

SPOTKANIA INFORMACYJNE DOT. GRUPY AA

Czwartek

GODZ. 14.00-19.00

DYŻURY TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ

Piątek

GODZ. 14.30-17.30

GODZ. 18.00-20.00

PORADY PRAWNE

SPOTKANIE GRUPY Al-Anon