EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej

EWIDENCJA OBIEKTÓW HOTELARSKICH


Wniosek o wpis do Ewidencji Obiektów Hotelarskich
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji

PRZYSTANKI AUTOBUSOWE


Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków autobusowych

LICENCJA NA TAXI


Wniosek o wydanie / wymianę licencji taxi i wydanie wypisu z licencji (wraz z załącznikami)
Zawiadomienie o zawieszeniu / wznowieniu / zaprzestaniu działalności i przewozu osób taksówką

UMIESZCZANIE REKLAM NA TERENIE GMINY


Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy

URZĄD STANU CYWILNEGO


Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu urodzenia
Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa
Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia / małżeństwa / zgonu

ZIELEŃ MIEJSKA


Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
Wniosek o uzyskanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu
Załącznik nr 1 - Oświadczenie od osób fizycznych
Załącznik nr 2 - Oświadczenie od osób prawnych
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o udostępnieniu informacji

OCHRONA ŚRODOWISKA


Wniosek o usunięcie azbestu
Załącznik nr 1 do wniosku o usunięcie azbestu - oświadczenie wnioskodawcy
Załącznik nr 2 do wniosku o usunięcie azbestu - Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy
Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Załącznik nr 1 - oświadczenie do wniosku o wpis do RDR

ODPADY KOMUNALNE


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH


Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Oświadczenie o wartości i sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2022
Schemat procedur kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

SPRAWY OBYWATELSKIE


Wniosek o wpis do rejestru wyborców
Deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie pobytu czasowego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu w lokalu/wymeldowaniu z lokalu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu w lokalu pod adresem
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku osób/liczbie osób zameldowanych w lokalu
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o nadanie numeru PESEL

OŚWIATA


Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej
Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach wnioskodawcy
Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego
Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe
RODO - osiągnięcia sportowe
Wniosek o przyznanie stypendium edukacyjnego
RODO - stypendium edukacyjne
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Załącznik nr 1 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik nr 2 - oświadczenie pracodawcy o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
Załącznik nr 3 - oświadczenie pracodawcy o nieotrzymaniu pomocy de minimis
Załącznik nr 4 - oświadczenie o miejscu zamieszkania młodocianego
Zarządzenie w sprawie transportu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych lub opiekuńczych wraz z załącznikami

KADRY I ORGANIZACJA


Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

ARCHIWUM


Wniosek o wydanie dokumentu znajdującego się w archiwum Miasta

GOSPODARKA MIESZKANIOWA


Wniosek o przydział mieszkania z zasobów Gminy
Załącznik - deklaracja o wysokości dochodów
Załącznik - zaświadczenie
Załącznik - oświadczenie o stanie majątkowym
Załącznik - oświadczenie o posiadaniu nieruchomości
Załącznik - oświadczenie o stanie cywilnym
Wniosek o zameldowanie czasowe / stałe w mieszkaniu gminnym
Oświadczenie o aktualizacji liczby osób zamieszkujących w mieszkaniu gminnym
Wniosek o wykup lokalu mieszkaniowego
Wniosek o zamianę mieszkania gminnego
Wniosek o wstąpienie w najem po śmierci głównego najemcy
Wniosek o rozłożenie na raty zaległości czynszowych
Wniosek o odroczenie terminu spłaty należności czynszowych
Wniosek o odpracowanie zaległości czynszowych
Formularz przekazania stanu wodomierzy - 31.12.2021

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI


Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój

DZIERŻAWY, NAJEM, UŻYCZENIE


Wniosek o wydzierżawienie garażu
Wniosek o zawarcie kolejnej umowy na wydzierżawienie garażu
Wniosek o wydzierżawienie gruntu zabudowanego garażem
Wniosek o zawarcie kolejnej umowy na wydzierżawienie gruntu zabudowanego garażem
Wniosek o wydzierżawienie gruntu
Wniosek o zawarcie kolejnej umowy na wydzierżawienie gruntu
Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy
Oświadczenie o rezygnacji z dzierżawy

BUDOWNICTWO


Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o uzgodnienie w zakresie zgodności ze Statutem Uzdrowiska Kudowa-Zdrój
Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
Wniosek o zmianę projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie wydanie wypisu / wyrysu / zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie wydanie wydanie wypisu / wyrysu* ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o zaopiniowanie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości
Wniosek o uzgodnienie projektu reklamy
Wniosek o ustalenie renty planistycznej

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


Deklaracja na podatek od nieruchomości
Załącznik - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Załącznik - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Załącznik – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Załącznik – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Załącznik – Dane pozostałych podatników
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

PODATEK ROLNY


Deklaracja na podatek rolny
Załącznik - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Załącznik - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Załącznik – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Załącznik – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Załącznik – Dane pozostałych podatników
Informacja o gruntach

PODATEK LEŚNY


Deklaracja na podatek leśny
Załącznik - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Załącznik - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Załącznik – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Załącznik – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Załącznik – Dane pozostałych podatników
Informacja o lasach

UNIWERSALNE DRUKI 


Wniosek o zmianę danych osobowo-adresowych
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek o zwrot nadpłaty