Oświata

Wniosek – Załącznik 1

Pobierz (PDF)

Oświadczenie – Załącznik 2

Pobierz (PDF)

W celu wspierania uzdolnionych sportowo mieszkańców naszego Miasta, kudowscy Radni przyjęli 30 września 2020 roku uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięcia sportowe, dostosowując ją do obowiązujących w kraju przepisów.

 

Kto może otrzymać nagrodę za osiągnięcia sportowe?

1. Mieszkaniec Kudowy-Zdrój, który  w roku poprzedzającym przyznanie nagrody uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników:
a) wziął udział w Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy, Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
b)    zajął od I do V miejsca w krajowym lub wojewódzkim współzawodnictwie sportowym
c)    zwyciężył w zawodach sportowych na szczeblu powiatu

2. Zawodnicy sportowych gier zespołowych, dla których przyznawana jest nagroda drużynowa dla zespołu

3. Nagrodę specjalną może otrzymać trener zawodników osiągających bardzo wysokie wyniki sportowe mające duże znaczenie dla Gminy Kudowa-Zdrój, zawodnik oraz osoby działające na rzecz sportu, które swoim działaniem wpływają na promocję i upowszechnianie kultury fizycznej w Kudowie – Zdroju.

 

 

Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o nagrodę za osiągnięcia sportowe?

1)    pełnoletni zawodnik, który uzyska pozytywną opinię władz klubu sportowego
2)    rodzice lub opiekun prawny nieletniego zawodnika, przy pozytywnej opinii władz klubu sportowego,
3)    trener zawodnika przy pozytywnej opinii władz klubu sportowego,
4)    władze klubu sportowego

 

 

Jaka jest wysokość nagrody za osiągnięcia sportowe?

Wysokość środków finansowych przeznaczonych  na  nagrody określa się corocznie w uchwale budżetowej Gminy Kudowa-Zdrój. Obecnie nagroda jednorazowa wynosi od 500 zł do 3000 zł. Zawodnikom sportowych gier zespołowych jest przyznawana nagroda drużynowa dla zespołu w wysokości dwukrotności nagrody indywidualnej przyznawanej za dany wynik sportowy.

 

 

Miejsce, forma i termin składania wniosku o nagrodę za osiągnięcia sportowe

Wniosek o przyznanie nagrody jest składany w formie pisemnej do 15 stycznia każdego roku za osiągnięcia sportowe za rok poprzedni. Wniosek należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do uchwały. We wniosku zawiera się informacje o startach i osiągnięciach zawodnika.

Komisja do spraw Przyznawania Nagród Sportowych powołana przez Burmistrza przedstawia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój listę kandydatów do nagród  wraz z propozycją  podziału środków finansowych na poszczególne nagrody, który podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody.

Do wniosku o nagrodę, o której mowa w ust.5 dołącza się pisemne oświadczenie zawodnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego o przyczynieniu się trenera do osiągnięcia przez zawodnika lub zawodników wysokiego wyniku sportowego.

Wniosek

Pobierz (PDF)

Klauzula RODO

Pobierz (PDF)

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910, późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
  u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych
  i ich wynagradzania
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał egzamin, zgodnie z przepisami:
  • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
   u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r.
   (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267, z późn. zm.) – egzamin przeprowadza Izba Rzemieślnicza;
  • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
   u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna),
  • młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami.

Pracodawca – Rzemieślnik to:

 1. Osoba fizyczna, która wykonuje działalność gospodarczą z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej, w imieniu własnym i na własny rachunek – jeżeli jest ona mikro przedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo Przedsiębiorców, lub
 2. Osoby fizyczne – wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej – jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1.

Pracodawca nie będący rzemieślnikiem w przypadku, kiedy zatrudnia osobę prowadzącą zakład
w imieniu pracodawcy albo zatrudnia osobę, która jest instruktorem i posiada kwalifikacje wymagane
do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych. Wówczas kształci młodocianego pracownika, który zdaje egzamin zawodowy przez OKE.

W myśl art. 2 ust. 4 ustawy o rzemiośle, do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych
oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików

INSTRUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU MUSI POSIADAĆ – (dotyczy umów zawartych od 1 września 2019r.):

 • ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. (Dz. U. 2019 r. poz. 391) i zatwierdzony przez kuratora oświaty lub
 • ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty
  i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, lub
 • ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, lub
 • w przypadku praktycznej nauki zawodu odbywanej na statku morskim lub śródlądowym – ukończone szkolenie dydaktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu morskiego, lub
 • przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub
 • kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1-5, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy spełniają co najmniej jedno z wymagań określonych w ust. 3 pkt 1-5, posiadają ponadto:

 • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz
  • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub
 • tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać
  i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz

  • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, lub
  • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
  • świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub
 • dyplom ukończenia studiów:
  • na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  • na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym
  do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub
 • tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Kwalifikacje instruktorów praktycznej nauki zawodu, do umów zawartych przed 1 września 2019r. określają przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 poz. 1644).

Kwota dofinansowania, po uwzględnieniu pomocy publicznej, kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 • do 8.081 zł – w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,
  jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się
  w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 • do 254 zł – w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy, za każdy pełny miesiąc kształcenia.

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) – wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1 wynosi do 10.000 zł. – dotyczy umów zawartych od 1 września 2019r. Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego, o której mowa w art. 46b ust. 1 – Prawo oświatowe, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”, w terminie do dnia 1 lutego danego roku.

 

Wnioskodawca ubiegający się o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika przedkłada następujące dokumenty:

 • wniosek o udzielenie pomocy de minimis w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianego pracownika;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy, bądź osobę zatrudnioną u pracodawcy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 • kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy;
 • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
 • kopię odpowiedniego dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego pracownia, albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy – zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 • kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia – w przypadku zmiany umowy (np. kserokopia świadectwa pracy od poprzedniego pracodawcy – potwierdzona za zgodność z oryginałem);
 • kopię wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

Załączone kserokopie dokumentów należy obustronnie potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Biurze Obsługi Klienta, w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju lub drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój

 

Wniosek o dofinansowanie

Pobierz (PDF)

Załącznik nr 1

Pobierz (PDF)

Załącznik nr 2

Pobierz (PDF)

Załącznik nr 3

Pobierz (PDF)

Załącznik nr 4

Pobierz (PDF)