Referat

Ochrony Mienia i Straży Miejskiej

Bogusław Buksak – Komendant – tel.748621737 – e-mail: kryzys@kudowa.pl
Krzysztof Świderski
Krzysztof Hawrylak
Krystyna Svoboda

telefon:
74 8621 701

Przyziemie, pokój nr 05

Parkowanie

Informujemy, że począwszy od skrzyżowania ul. Zdrojowej z ul. Nad Potokiem obowiązuje w naszym mieście parkowanie w miejscach wyznaczonych, tj. na zatoczkach parkingowych, na płatnym parkingu miejskim przy basenie Aqua Park, oraz na pozostałych parkingach płatnych.

Zakres pracy Straży Miejskiej

Straż Miejska jako samorządowa formacja umundurowana wykonuje swoje czynności służbowe przede wszystkim w oparciu o Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r o strażach gminnych.

Ponadto, Straż Miejska realizuje czynności na podstawie Kodeksu Postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeksu Wykroczeń oraz innych pewnych przepisów zawartych w ustawach szczególnych, tj:

 • Ustawa o dowodach osobistych,
 • Ustawa- przepisy wprowadzające kodeks pracy,
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • Ustawa – prawo wodne,
 • Ustawa o czystości i porządku w gminach,
 • Ustawa o ochronie zwierząt,
 • Ustawa – prawo ochrony środowiska,
 • Ustawa – kodeks wyborczy,
 • Ustawa o odpadach,
 • Ustawa – prawa o miarach,
 • Ustawa o transporcie drogowym,
 • Ustawa o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami,
 • Ustawa o ochronie przyrody,
 • Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym,
 • Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • Ustawa o bateriach i akumulatorach,
 • Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Zakres czynności, do realizacji których upoważniona jest Straż Miejska opisane zostały w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.11.2003 w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń oraz Rozporządzenia MSWiA z dnia 11.10.2018 r zmieniające rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu.