Projekty dofinansowane

RPO Województwa Dolnośląskiego

„Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI-ZKD-Kudowa-Zdrój-kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-etap III”

nr projektu: RPDS.03.03.01-02-0083/16-00

Całkowita wartość projektu: 2 073 702,51 zł;
Dofinansowania z EFRR: 1 758 465,15 zł.

Gmina Kudowa-Zdrój zakończyła realizację projektu dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

W ramach zadania wykonano:

 • Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Zdrojowej 22a w Kudowie-Zdroju (w tym: modernizacja instalacji C.O i C.W.U., wymiana instalacji na rury stalowe z izolacją, montaż grzejników stalowych płytkowych z zaworami termostatycznymi, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana nieszczelnej stolarki okiennej.
 • Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II przy ul. Pogodnej 9 w Kudowie-Zdroju (docieplenie przegród zewnętrznych budynku -ścian, stropodachu i dachu, malowanie istniejącego pokrycia dachów spadzistych z blachy płaskiej i naprawy instalacji odgromowej).
 • Termomodernizację budynku Urzędu Miasta przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju (w tym: modernizacja instalacji C.O. wraz z wymianą kotła kondensacyjnego, wymiana instalacji na rury stalowe z izolacją, montaż grzejników stalowych płytkowych z zaworami termostatycznymi, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej).
 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. T. Kościuszki 58 w Kudowie-Zdroju (w tym: modernizacja instalacji grzewczej, wymiana instalacji na rury stalowe z izolacją, montaż grzejników stalowych płytkowych z zaworami termostatycznymi, docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i dachu, naprawa instalacji odgromowej, wymiana drzwi zewnętrznych i stolarki okiennej).

„Nowy Stary Zdrój – rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju”

nr projektu RPDS.06.03.01-02-0054/17-00

Całkowite wydatki kwalifikowane: 2 222 466,15 zł.
Dofinansowanie z EFRR: 1 777 750,67 zł.
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 222 246,62 zł.

Gmina Kudowa-Zdrój zrealizowała w 2019 r. projekt pn. „Nowy Stary Zdrój – rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
W ramach projektu przebudowano ulice: Moniuszki, Matejki oraz Słowackiego. Na ulicy Stanisława Moniuszki wyremontowano chodnik, przebudowano chodnik na miejsca postojowe oraz przebudowano oświetlenia ulicznego.
Zakres prac przy ulicy Matejki oraz ulicy Słowackiego obejmował wykonanie nowej jezdni, nowych chodników oraz zjazdów z drogi publicznej, a także całkowitą przebudowę oświetlenia ulicznego. Przy zabytkowym Parku Zdrojowym powstało boisko do gry w boule wraz elementami małej architektury: stoły, ławki parkowe, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery.

„Nowa Kudowa-rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju”

nr projektu: RPDS.06.03.01-02-0053/17-00

Wartość całkowita: 2 988 181, 57 zł;
Dofinansowanie z EFRR: 2 390 246,44 zł.

Gmina Kudowa-Zdrój rozpoczęła w 2019 r. realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Zakończyły się roboty budowlane na ulicach Chopina, Warszawskiej i Poznańskiej, Lubelskiej i części Kombatantów polegające na wymianie istniejącej nawierzchni ulic, wymianie nawierzchni chodników oraz wjazdów indywidualnych, uregulowanie miejsc postojowych wzdłuż ulic. Wymieniono istniejące studnie kanalizacji deszczowej na nowe oraz przeprowadzono regulację i dostosowanie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami do nowego układu drogowego.

Wymieniono i dostosowano do nowego układu drogowego sieć oświetleniową.

Odnowiony został także plac zabaw przy ul. Kombatantów, gdzie powstała również siłownia zewnętrzna.
Całość służyć będzie mieszkańcom i turystom jako teren wypoczynkowo – rekreacyjny.

Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kudowie-Zdroju”

Wydatki ogółem: 857 930,00 zł

Kwota dofinansowania: 695 777,82 zł

Budżet Gminy: 162 152,18 zł

Gmina Kudowa-Zdrój zrealizuje w roku 2022 projekt pn. Termomodernizacja budynku Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kudowie-Zdroju dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W ramach zadania zostanie wykonana termomodernizacja ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropów oraz dachu wraz z wymianą pokrycia. Wymieniona zostanie stolarka drzwiowa między poddaszem a strychem oraz okna dachowe wraz z rynnami i rurami spustowymi. Pojawią się również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Nazwa zadania: „Energooszczędne  oświetlenie  uliczne  i  drogowe  przy  drogach publicznych  na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój”

Całkowite wydatki kwalifikowane: 4 419 302,96 zł

Dofinansowanie z EFRR: 75%

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Energooszczędne  oświetlenie  uliczne  i  drogowe  przy  drogach publicznych  gmin  obszaru  Ziemi  Kłodzkiej”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Działania nr Działania nr  3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania nr 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne 3.4 e samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych  w Osi Priorytetowej nr 3 Gospodarka niskoemisyjna i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jest to projekt partnerski, którego Liderem jest Gmina Lądek-Zdrój, natomiast partnerami są: Gmina Miejska Kłodzko, Gmina Bystrzyca Kłodzka, Gmina Kudowa-Zdrój, Gmina Radków, Gmina Międzylesie, Gmina Szczytna, Gmina Stronie Śląskie.

Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie niskiej emisji dzięki poprawie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej.

W wyniku realizacji projektu zmodernizowanych zostanie 8334 punktów świetlnych: Gmina Lądek-Zdrój (1232 szt.), Gmina Miejska Kłodzko (2702 szt.), Gmina Bystrzyca Kłodzka (682 szt.), Gmina Kudowa-Zdrój (1127 szt.), Gmina Radków (764 szt.), Gmina Międzylesie (171 szt.), Gmina Szczytna (860 szt.), Gmina Stronie Śląskie (796 szt.).

Projekt przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, głównie poprzez zmniejszenie emisji CO2 o 2396,40 ton równoważnika CO2/rok poprzez zaoszczędzenie energii elektrycznej o wartości 3107,10 MWh/rok.

Wydatki całkowite: 591 787,35zł

Wydatki kwalifikowane: 477 337,93 zł

Kwota dofinansowania EFRR: 85%

Projekt partnerski dotyczy realizacji działań w zakresie inwestycji związanych z budową infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra

Energii „Autonomiczny Region Energetyczny Sudety” (ARES).

Zakres realizacji zadania:

 1. Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej nr 2, im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju (ul. Pogodna 9).
 2. Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej nr 2, im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju (ul. Szkolna 8).
 3. Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Liceum Ogólnokształcącego, im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju (ul. Zdrojowa 22a).
 4. Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej nr 3 (ul. Kościuszki 58).
 5. Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu ZSP im. Jana Pawła II (ul. Zdrojowa 22a) – instalacja będzie zasilać budynek urzędu gminy (ul. Zdrojowa 24).

INTERREG V-A

„Aqua Mineralis Glacensis”

nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska– Polska

Budżet całkowity: 2 547 004,00 euro
z tego dla Gminy Kudowa-Zdrój- 587 760,00 euro
Dofinansowanie z EFRR – 499 596,00 euro

Partnerzy:
Miasto Nachod (CZ)
Miasto Hronov (CZ)
Gmina Kudowa-Zdrój (PL)
Gmina Duszniki-Zdrój (PL)

Zadanie jest partnerskim projektem polsko-czeskim.

Głównym celem projektu jest utworzenie Czesko – Polskiego Szlaku Uzdrowiskowego, wykorzystującego potencjał wyjątkowych wód mineralnych. Produkt turystyczny wpłynie na wzrost liczby turystów poprzez zwiększenie atrakcyjności regionu i wykorzystanie obiektów dziedzictwa kultury. Zwiększenie dostępność tych unikatowych miejsc doprowadzi do wytworzenia całorocznej oferty turystycznej, co wpłynie na polepszenie sytuacji gospodarczo-społecznej na pogranicza. Region dysponuje bogatym potencjałem przyrodniczym i kulturalnym, który przedstawia znaczący potencjał jego rozwoju.

W ramach swojej części projektu Gmina Kudowa-Zdrój wykonała:

 • remont muru oporowego Stawu Zdrojowego w Kudowie-Zdroju;
 • naprawę opasek brzegowych;
 • remont schodów tarasowych;
 • odbudowę przystani wodnej;
 • rewitalizację otwartej pijalni „Pajak”;

W 2022 roku planowany jest zakup urządzenia multimedialnego (laser) na Muszlę Koncertową w Parku Zdrojowym.

Wersja polska (PL)

Wersja angielska (ENG)

Wersja czeska (CZ)

Wersja niemiecka (DE)

„Singletrack Orlicko-Kłodzko”

nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001239

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Interreg V-A Republika Czeska– Polska

Wartość całkowita: 1 456 231 euro
z tego dla Gminy Kudowa-Zdrój- 273 690 euro
Dofinansowanie 85% – 232 636 euro

Partnerzy:
Sdružení obcí Orlicko
Obec Červená Voda
Gmina Kudowa-Zdrój
Gmina Lądek-Zdrój
Gmina Międzylesie
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej

Zadanie jest partnerskim projektem polsko-czeskim.

Głównym celem projektu jest wykorzystanie zasobów naturalnych na terenie Orlicko-Kłodzko celem zwiększenia ruchu turystycznego na wspólnym obszarze, a tym samym wsparcie zatrudnienia wraz z nawiązującym powstaniem nowych miejsc pracy na przedmiotowym terenie, poprzez utworzenie nowych ścieżek rowerowych typu singletrack oraz wybudowanie dwóch nowych parkingów wraz z ich połączeniem z inwestycjami już zrealizowanymi.

W ramach swojej części projektu Gmina Kudowa-Zdrój:

 • zmodernizowała i przebudowała ścieżki leśne na ścieżki rowerowe o długości 15640
  metrów bieżących;
 • oznakowała wjazdy na każdą z 4 tras oraz ustawiła stojaki na rowery.

Termin realizacji projektu: do 31.05.2020 r.

„Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod-Kudowa-Zdrój”

nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000271

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska– Polska

Budżet całkowity: 612 968,21 euro
z tego dla Gminy Kudowa-Zdrój- 297 922,15 euro
Dofinansowanie z EFRR – 253 233,82 euro

Partnerzy:
Miasto Nachod (CZ)
Gmina Kudowa-Zdrój (PL)

Głównym celem projektu jest zwiększenie odwiedzalności regionu dzięki wyższemu wykorzystaniu potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych Miasta Europejskiego Nachod-Kudowa-Zdrój. Dzięki realizacji projektu powstała ścieżka edukacyjna łącząca polską i czeska część Miasta Europejskiego w ich centrach.

Stworzono nową stronę internetową www.kudowa-nachod.eu oraz aplikację na smartfony.
W ramach działań powstał odcinek trasy rowerowej na Słonym, wyremontowany został most łączący
ścieżkę z ulicą. Powstały także dwie nowe stacje lądujące e-bike.

“Wspólne zarządzanie ryzykiem – Hronov i Kudowa-Zdrój”

Nr projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000901

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska– Polska

Budżet całkowity: 1 076 421,90 zł

Budżet Gminy: 161 463,28 zł

W tym środki EFRR: 914 958,62 zł

Partner projektu: Miasto Hronov

Projekt ma na celu podniesienie zdolności działania jednostek ratowniczo-gaśniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w partnerskich miastach Kudowa-Zdrój i Hronov w taki sposób, by sytuacje kryzysowe na obszarze pogranicza rozwiązywane byłyby w jak najbardziej profesjonalny sposób. Skoordynowane interwencje jednostek OSP doprowadzą do poprawy bezpieczeństwa. Projekt przyczynia się do zapewnienia ochrony zdrowia i majątku obywateli wspólnego regionu.

Aby osiągnąć powyższe cele, w Kudowie-Zdrój zakupiono sprzęt pożarniczy: m.in. wóz strażacki przystosowany do usuwania zagrożeń chemicznych, kombinezony, motopompę, mundury strażackie. Gmina Hronov również zapewniła brakujące wyposażenie jednostkom OSP. Kolejnym aspektem projektu były wspólne szkolenia, którego celem było doprowadzenie do jak najlepszej synchronizacji akcji ratunkowych na pograniczu. Szkolenia obejmowały kwestie związane z poznaniem przepisów prawnych, odnoszących się do akcji ratowniczych, obowiązujących po drugiej stronie granicy. Zrealizowano również ćwiczenia z wykorzystaniem zakupionego sprzętu oraz łamanie barier językowych w zakresie pojęć używanych przez służby ratownicze.

INTERREG V-A - mikroprojekty

Gmina Kudowa – Zdrój w partnerstwie z miastem Nachod zrealizowała mikroprojekt pod nazwą

„Pływamy razem i bezpiecznie”

Celem projektu było zwiększenie współpracy dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych Miasta Europejskiego Kudowy-Zdroju i Nachodu a także nauczycieli i trenerów sportowych. Zorganizowano cykl 10 wspólnych zajęć na kudowskim Aquaparku oraz na nachodzkim basenie. Zajęcia obejmowały naukę pływania, naukę bezpiecznego zachowania w wodzie oraz pokazy z udzielenia pierwszej pomocy. W projekcie wzięło udział ok. 250 uczniów z Kudowy i ok. 250 uczniów z Nachodu.
Projekt realizował wspólną, przyjętą przez oba miasta transgraniczną Strategię Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój – Nachod.

Koszt całkowity projektu: 39 583 Euro
Całkowite dofinansowanie z EFRR: 34 104 Euro
Całkowite dofinansowanie z EFRR dla gminy Kudowa-Zdrój: 17 887 EUR

Projekt „Pływamy razem i bezpiecznie” współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Tytuł projektu: Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa-Zdrój

W ramach projektu powstała oferta zajęć integracyjnych, kierowanych do czeskich i polskich seniorów z Kudowy-Zdroju i Nachodu w formie wspólnych warsztatów, wycieczek oraz wydarzeń integracyjnych.
Celem głównym projektu było nawiązanie stałych kontaktów transgranicznych zarówno pomiędzy z seniorami jak również instytucjami pracującymi z seniorami z obu stron granicy.
W Nachodzie odbyły się następujące działania:
– 3 wycieczki dla czeskich i polskich seniorów, które poprowadziły po śladach znanych czeskich pisarzy. Częścią dwóch wycieczek były również przedstawienia teatralne, które w atrakcyjnej formie przedstawiły seniorom jedno z dzieł znanego czeskiego pisarza, do którego odnosiła się dana wycieczka.
– 2 warsztaty rękodzielnicze (wiosenne i adwentowe).
– wydarzenie integracyjne “Kuronske slavnosti”., które były okazją do pogłębienia kontaktów pomiędzy seniorami, poznania tradycji, historii i kultury z kraju sąsiada.

W Kudowie-Zdroju odbyły się następujące działania:
– drobne prace dostosowujące istniejące pomieszczenie Klub Seniora i jego zaplecza do realizacji warsztatów oraz transgranicznych spotkań mieszkańców Miasta Europejskiego. Zmodernizowano podłogę, ściany sufit oraz pomalowano salę.
– 5 warsztatów zrealizowanych w zmodernizowanej sali. Zrealizowano warsztaty kosmetyczne, ruchowe, muzyczne, rękodzielnicze oraz poświęcone zdrowemu trybowi życia
– wydarzenie integracyjne “Senioriada”, zrealizowane w skansenie w Kudowie – Pstrążnej.
Projekt realizuje wspólną, przyjętą przez oba miasta transgraniczną Strategię Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój – Nachod.

Koszt całkowity projektu: 45 591 Euro
Całkowite dofinansowanie z EFRR: 38 752 Euro
Całkowite dofinansowanie z EFRR dla gminy Kudowa-Zdrój: 19 296 EUR

Projekt „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa-Zdrój” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Projekt zrealizowany z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Tytuł projektu: Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w parku zdrojowym w gminie Kudowie-Zdroju

Wnioskodawca: Gmina Kudowa-Zdrój
Partner projektu: Miasto Nachod

Celem projektu było zwiększenie liczby osób odwiedzających region pogranicza poprzez uatrakcyjnienie cennego obiektu dziedzictwa kulturowego, zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej, zlokalizowanej w zabytkowym parku zdrojowym w Kudowie-Zdroju.

Cel został osiągnięty poprzez wykonanie nowej iluminacji zabytku, zastępującej zdewaluowane urządzenia, które przestały działać i nie spełniają swojej funkcji. Zostały wyeksponowane bogate walory architektoniczne hali, co znacznie zwiększyło atrakcyjność zabytku i jego otoczenia, którym jest zabytkowy park zdrojowy i inne cenne obiekty uzdrowiskowe. Partnerzy projektu wspólnie promowali wsparte dziedzictwo kulturowe.
Całkowita wartość projektu: 35 270 Euro
Całkowite dofinansowania EFRR: 29 979,50 Euro

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Projekt zrealizowany z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Tytuł projektu: Atrakcje na pograniczu, Kudowa-Zdrój – Czeska Skalica

Wnioskodawca: Gmina Kudowa-Zdrój
Partner projektu: Miasto Česká Skalice

Celem projektu było zwiększenie liczby osób odwiedzających region poprzez renowację obiektów dziedzictwa kulturowego po obu stronach granicy oraz ich wspólną promocję, prowadzoną przez obu partnerów.
Cel został osiągnięty poprzez renowację zabytkowych fontann w parku zdrojowym w Kudowie-Zdroju oraz na historycznym rynku w Czeskiej Skalicy (Czechy), będących elementami wspólnego dziedzictwa kultury. Są to obiekty o wyjątkowych walorach architektonicznych, znajdujące się w strefach objętych ochroną konserwatorską. Działania inwestycyjne pozwoliły na zachowanie tego dziedzictwa i podniesienie ich atrakcyjności. Fontanny, zlokalizowane w historycznych, centralnych częściach miast stanowią miejsca gromadzenia się turystów. Ten fakt został wykorzystany do ogniskowania działań promocyjnych i zaproszenia turystów do zwiedzenia atrakcji partnera po drugiej stronie granicy.

Całkowita wartość projektu: 62 970 Euro
Całkowite dofinansowania EFRR: 53 524,50 Euro
Całkowite dofinansowania EFRR Partnera Wiodącego: 28 789,50 Euro
Całkowite dofinansowania EFRR Partnera Projektu: 24 735 Euro

Projekt współfinansowany ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Pobierz (ulotka polska w formacie A4)Pobierz (ulotka czeska w formacie A4)

W ramach projektu pt: „Zabytki na pograniczu – Kudowa-Zdrój i Czeska Skalica” gmina Kudowa-Zdrój przeprowadzi modernizację Muszli Koncertowej w zabytkowym Parku Zdrojowym. W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa z Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg Czechy-Polska za pośrednictwem Euroregionu Glacenisis, udało się uzyskać dotację w wysokości ponad 130.000 złotych co stanowi 95% kosztów całkowitych projektu. Partnerem projektu jest miasto Czeska Skalica.

Prace budowlane, które zrealizowane zostaną w 2022 roku obejmują:

 • Renowacja kamienia naturalnego
 • Remont elewacji
 • Wymianę rynien i rur spustowych
 • Wykonanie obróbek blacharskich
 • Wymianę stolarki okiennej
 • Remont podłogi drewnianej

Koszt całkowity projektu: 33 286 Euro

Dofinansowanie z EFRR: 28 293 Euro

Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 664 EUR

 

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Česko-polské čtení/Polsko-czeskie czytanie, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002660

Díky projektu vznikne v České Skalici moderní bezbariérové centrum pro česko-polské setkávání v oblasti kultury. Projekt řeší vytvoření základu pro toto dlouhodobé setkávání. Jeho jádrem je zpracování projektové dokumentace na bezbariérové WC a výtah, což zásadně zvýší dostupnost prostor pro imobilní či hůře se pohybující návštěvníky. Na to navážou setkání, dvě literární, a společenský workshop. Součástí projektu je i nákup vybavení a polských knih.

1) Zpracování projektové dokumentace na bezbariérové WC a bezbariérový výtah Kvalitní projektová dokumentace na WC a výtah je základním předpokladem, aby se z Knihovny Barunky Panklové v České Skalici mohlo stát moderní bezbariérové centrum pro česko-polské setkávání. V současné době je sociální zařízení zcela nevyhovující a třípodlažní budova bez výtahu je pro jakékoli hůře se pohybující návštěvníky obtížně dostupná. Zejména 3. NP, sloužící jako zázemí pro některé spolky, je pro akce, navštěvované seniory, prakticky nepoužitelné. Po realizaci WC a výtahu bude nejvyšší patro stabilně využíváno pro kulturní a osvětové akce včetně česko-polských.

2) Beseda se zajímavou literární osobností z polského příhraničí. Jedná se o dvě pilotní akce, na které budou pozváni jak místní pravidelní návštěvníci knihovny, tak představitelé českoskalické komunity Poláků. Dalšími hosty budou zájemci z polského příhraničí, zejména z Kudowy-Zdrój, jejíž knihovna má rozsáhlé čtenářské zázemí.

3) Květinový workshop se zaměřením na floristiku Česká Skalice je spojena s tradicí jiřin, stejně tak Kudowa je městem s rozsáhlým parkem a záplavou květů. Mezi Poláky, usídlenými v souvislosti s rozvojem textilního průmyslu na Českoskalicku, převažují ženy, i proto je první workshop, na který budou navazovat další v rámci udržitelnosti, zaměřen na květiny a práci s nimi.

4) Nákup polských knih a vybavení Polský knihovní fond je v současné době zanedbatelný, proto pro pravidelné i náhodné polskojazyčné návštěvníky bude zakoupeno 50 ks polských knih napříč žánry, jak pro dospělé, tak pro děti. Dalších 20 knih bude zdarma dlouhodobě zapůjčeno z Městské knihovny Náchod. Knihovna se dovybaví i potřebným mobiliářem: regálem na knihy a konferenčním stolem.

 

Dzięki projektowi powstanie w Českiej Skalicy nowoczesne, przystosowane dla niepełnosprawnych centrum służące jako miejsce PL-CZ spotkań kulturalnych. Projekt obejmuje stworzenie bazy dla tych długofalowych spotkań. Jego podstawą jest opracowanie dokumentacji projektowej dla WC i windy przystosowanych dla niepełnosprawnych, co umożliwi lepszą dostępność dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Planowane są również dwa spotkania literackie, warsztaty, zakup wyposażenia i polskich książek.

1) Opracowanie dokumentacji projektowej WC i windy przystosowanych dla niepełnosprawnych. Dobra dokumentacja projektowa WC i windy to kluczowy warunek zmiany Biblioteki im. B. Panklowej w Českiej Skalicy w nowoczesne, przystosowane dla niepełnosprawnych centrum PL-CZ spotkań. Obecnie WC jest w złym stanie technicznym, a budynek trzykondygnacyjny bez windy jest trudno dostępny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zwłaszcza 3 kondygnacja wykorzystywana przez kilka stowarzyszeń nie jest obecnie odpowiednim miejscem do organizowania wydarzeń odwiedzanych przez seniorów. Po realizacji WC i windy ostatnie piętro biblioteki stanie się miejscem wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w tym PL-CZ.

2) Spotkanie z ciekawą osobowością literacką. Na dwie zaplanowane edycje pilotażowe zaproszeni będą stali bywalcy miejscowej biblioteki, przedstawiciele lokalnej społeczności Polaków w Českiej Skalicy oraz inni chętni z przygranicza, przede wszystkim z Kudowy-Zdroju, gdzie miejscowa MBP posiada liczne grono czytelników.

3) Warsztaty kwiatowe ukierunkowane na florystykę. Česká Skalice związana jest z tradycją dalii, a w Kudowie-Zdroju znajduje się rozległy park z morzem kwiatów. Wśród Polaków zamieszkałych kiedyś w Českiej Skalicy i okolicach w związku z ówczesnym rozwojem przemysłu włókienniczego przeważają kobiety. M.in. dlatego tematem pierwszych warsztatów są kwiaty i praca z nimi. Następnie odbędą się kolejne warsztaty w ramach trwałości projektu.

4) Zakup polskich książek i wyposażenia. Zbiory biblioteki w języku polskim są obecnie bardzo nieliczne, dlatego dla regularnych czytelników jak i przypadkowych odwiedzających zostanie zakupionych 50 polskich książek różnych gatunków literackich, dla dorosłych i dla dzieci. Kolejne 20 książek użyczy bezpłatnie, długoterminowo MBP Náchod. Biblioteka uzyska potrzebne wyposażenie: szafa na książki a stolik.

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Gmina Kudowa-Zdrój na końcem roku 2021 i na początku 2022 roku złożyła wnioski do Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Przyznano dofinansowanie na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części gminy Kudowa-Zdrój”, które będzie polegało na modernizacji ul. Bocznej, ul. Łąkowej oraz chodnika na ul. Fabrycznej.

Zakres prac na ul. Bocznej:

Zakres robót w szczególności to:

1) wymiana asfaltu, podbudowy oraz obrzeży betonowych w ciągu ul. Bocznej,

2) budowa chodników,

3) budowa „mijanek” w celu usprawnienia ruchu na całej długości remontowanej ulicy,

4) wykonanie poboczy utwardzonych,

5) przebudowa kanalizacji deszczowej,

6) budowa ścieku,

7) wymiana i regulacja pokryw studzienek telekomunikacyjnych.

Zakres prac na ul. Łąkowej:

1) rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni wraz z krawężnikami,

2) wykonanie nowej konstrukcji jezdni bitumicznej,

3) wykonanie ścieku z kostki betonowej,

4) wykonanie nowej konstrukcji zjazdów i parkingów z kostki betonowej,

5) wykonanie krawężników i oporników betonowych,

6) wykonanie poboczy z kruszywa,

7) wykonanie robót związanych z demontażem oraz z ponownym montażem elementów występujących w pasie drogowym, w tym: montaż progów zwalniających, montaż słupków drogowych.

Zakres prac na ul. Fabrycznej (chodnik):

1) rozbiórka istniejącej konstrukcji chodnika,

2) wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej,

3) wykonanie utwardzenia z kruszywa.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nr umowy FDS/B/1/G-44/2019

Łączna wartość zadania: 2.107.059 zł

Kwota dofinansowania: 1 513 083 zł

Kwota środków RFIL:  522.892 zł

Wkład własny gminy: 71.084 zł

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Kudowa-Zdrój zrealizowała przebudowę dwóch ulic: Nad Potokiem oraz Norwida.

Przebudowa ulicy Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju obejmowała:

 • wymianę asfaltu, podbudowy oraz krawężników betonowych; przebudowę jednostronnego chodnika;
 • przebudowę oświetlenia ulicznego, montaż nowych słupów, lamp oświetleniowych, okablowania, demontaż starej infrastruktury oświetleniowej;
 • wymianę istniejących wpustów ulicznych łącznie ze studzienkami kanalizacyjnymi i przykanalikami w zakresie kanalizacji deszczowej, montaż nowych wpustów ulicznych łącznie ze studzienkami kanalizacyjnymi i przykanalikami w zakresie kanalizacji deszczowej, czyszczenie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej;
 • przebudowę zjazdów indywidualnych.

Przebudowa ulicy Norwida w Kudowie-Zdroju obejmowała:

 • wymianę asfaltu, podbudowy oraz krawężników betonowych;
 • przebudowę chodnika w ciągu ulicy Norwida – prawa strona;
 • budowę chodnika w ciągu ulicy Norwida– lewa strona;
 • przebudowę istniejących zatoczek postojowych;
 • przebudowę oświetlenia z wykorzystaniem lamp istniejących oraz montaż nowych lamp doświetlających przejścia dla pieszych;
 • wymianę istniejących wpustów ulicznych łącznie ze studzienkami kanalizacyjnymi i przykanalikami w zakresie kanalizacji deszczowej, montaż nowych wpustów ulicznych łącznie ze studzienkami kanalizacyjnymi i przykanalikami w zakresie kanalizacji deszczowej, czyszczenie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej; przebudowę zjazdów indywidualnych;
 • wyniesienie przejść dla pieszych;
 • oświetlenie przejść dla pieszych;
 • zastosowanie aktywnego oznakowania na przejściu dla pieszych (znaki fluorescencyjne), usunięcie 5 szt. drzew kolidujących z ul. Norwida.

„Przebudowa ul.Szkolnej w Kudowie-Zdroju”

Opis:

To zadanie jest kontynuacją modernizacji systemu komunikacyjnego południowo-wschodniej części miasta. Inwestycja polegała na przebudowie  infrastruktury drogowej. W ramach projektu nastąpiła wymiana podbudowy, asfaltu, krawężników i obrzeży jezdni. Przebudowany został obustronnie chodnik oraz oświetlenie uliczne. Ważnym elementem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa dzieci idących do szkoły poprzez wyniesienie przejść dla pieszych oraz zastosowanie aktywnego oznakowania na przejściach dla pieszych (znaki fluorescencyjne oraz elementy odblaskowe).

Wartość całkowita inwestycji : 1 059 433,44 zł

Dofinansowanie z FDS: 60%

Nazwa zadania: „Przebudowa ulicy Słone w Kudowie-Zdroju – etap I”

Kwota z umowy: 3 216 677,64 zł

Kwota dofinansowania ze środków RFRD: 3 868 986,00 zł

Gmina Kudowa-Zdrój w II kwartale 2022 roku przystąpi do realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Słone w Kudowie-Zdroju – etap I” dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022.

Zadanie będzie polegać w szczególności na:

1) Przebudowie jezdni,

2) Wykonaniu jednostronnego chodnika,

3) Wykonaniu skrzyżowań i zjazdów,

4) Budowie oświetlenia ulicznego.

Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej

„Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2020”

Opis:

Celem konkursu było wsparcie rozwoju gmin Dolnego Śląska poprzez udzielenie dotacji celowej na realizację projektów z zakresu zadań własnych gminy, realizujących cele Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego i rozwoju infrastruktury technicznej.

W ramach zadania w Kudowie-Zdroju rozbudowana została sieć oświetlenia ulicznego na ul. Bluszczowej, Szafirkowej i Liliowej, poprzez montaż 23 słupów oświetleniowych wraz z oprawami i elementami zarządzania energią.

Łączna wartość zadania: 1 086 903 zł

Kwota dofinansowania: 635 660 zł

Kwota środków RFIL:  424 058,zł

Wkład własny gminy: 71.084 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Łączna wartość zadania: 2.107.059 zł

Kwota dofinansowania ze środków RFIL:  522.892 zł

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Kudowa-Zdrój zrealizowała przebudowę dwóch ulic: Nad Potokiem oraz Norwida.

Przebudowa ulicy Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju objęła:

 • wymianę asfaltu, podbudowy oraz krawężników betonowych; przebudowę jednostronnego chodnika;
 • przebudowę oświetlenia ulicznego, montaż nowych słupów, lamp oświetleniowych, okablowania, demontaż starej infrastruktury oświetleniowej;
 • wymianę istniejących wpustów ulicznych łącznie ze studzienkami kanalizacyjnymi i przykanalikami w zakresie kanalizacji deszczowej, montaż nowych wpustów ulicznych łącznie ze studzienkami kanalizacyjnymi i przykanalikami w zakresie kanalizacji deszczowej, czyszczenie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej;
 • przebudowę zjazdów indywidualnych.

Przebudowa ulicy Norwida w Kudowie-Zdroju objęła:

 • wymianę asfaltu, podbudowy oraz krawężników betonowych;
 • przebudowę chodnika w ciągu ulicy Norwida – prawa strona;
 • budowę chodnika w ciągu ulicy Norwida– lewa strona;
 • przebudowę istniejących zatoczek postojowych;
 • przebudowę oświetlenia z wykorzystaniem lamp istniejących oraz montaż nowych lamp doświetlających przejścia dla pieszych;
 • wymianę istniejących wpustów ulicznych łącznie ze studzienkami kanalizacyjnymi i przykanalikami w zakresie kanalizacji deszczowej, montaż nowych wpustów ulicznych łącznie ze studzienkami kanalizacyjnymi i przykanalikami w zakresie kanalizacji deszczowej, czyszczenie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej; przebudowę zjazdów indywidualnych;
 • wyniesienie przejść dla pieszych;
 • oświetlenie przejść dla pieszych;
 • zastosowanie aktywnego oznakowania na przejściu dla pieszych (znaki fluorescencyjne), usunięcie 5 szt. drzew kolidujących z ul. Norwida.

Łączna wartość zadania: 1.086.903 zł

Kwota dofinansowania ze środków RFIL:  424.058 zł

To zadanie było kontynuacją modernizacji systemu komunikacyjnego południowo-wschodniej części miasta. Inwestycja polegała na przebudowie  infrastruktury drogowej. W ramach projektu nastąpiła wymiana podbudowy, asfaltu, krawężników i obrzeży jezdni. Przebudowany został  obustronnie chodnik oraz oświetlenie uliczne. Ważnym elementem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa dzieci idących do szkoły poprzez wyniesienie przejść dla pieszych oraz zastosowanie aktywnego oznakowania na przejściach dla pieszych (znaki fluorescencyjne oraz elementy odblaskowe).

Nazwa zadania: ”Przebudowa odcinków dróg ul. Kościelnej, ul. Sikorskiego oraz ul. Spacerowej w Gminie Kudowa-Zdrój”

Łączna wartość zadania: 790 915,73 zł

W 2021 roku Gmina Kudowa-Zdrój wykonała zadanie pn. ”Przebudowa odcinków dróg ul. Kościelnej, ul. Sikorskiego oraz ul. Spacerowej w Gminie Kudowa-Zdrój” dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które podzielone zostało na dwie części:

 1. „Modernizacja drogi dojazdowej ul. Kościelnej w Kudowie-Zdroju od ul. Zdrojowej wzdłuż rzeki Bystra”
 2. „Przebudowa dróg ul. Sikorskiego i ul. Spacerowej w Kudowie-Zdroju”.

W ramach tego zadania wykonano m.in.: nową nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz nakładki bitumicznej, odwodnienie jezdni, wymianę i montaż istniejących studzienek telekomunikacyjnych.

Nazwa zadania: „Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowy w Kudowie-Zdroju”

 Łączna wartość zadania: 1 535 000,00 zł

W 2022 roku Gmina Kudowa-Zdrój zrealizuje zadanie pn. „Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowy w Kudowie-Zdroju” dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – gminy górskie 2021.

Inwestycja polegać będzie m. in. na budowie tężni solankowej o konstrukcji drewnianej wraz z pergolą, wykonaniu oświetlenia iluminacyjnego obiektu, ułożeniu nawierzchni z kostki granitowej, wykonaniu nasadzeń zieleni oraz montażu ławek, leżaków parkowych, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych.

Nazwa zadania: „Przebudowa ulicy Okrzei w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją oświetlenia, budową miejsc postojowych typu Park & Ride i remontem mostu”

Łączna wartość zadania: 2 121 775,47 zł

W ramach otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – gminy górskie 2021 Gmina Kudowa-Zdrój w 2022 roku zrealizuje zadanie pn.  „Przebudowa ulicy Okrzei w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją oświetlenia, budową miejsc postojowych typu Park & Ride i remontem mostu”.

Inwestycja składać się będzie z czterech etapów:

1) Przebudowa drogi ul. Okrzei;

2) Remont obiektu mostowego przy ul. Okrzei;

3) Przebudowa parkingu przy ul. Okrzei;

4) Budowa parkingu turystycznego przy ul. 1 Maja.

Głównym celem jest zwiększenie liczby miejsc parkingowych w mieście oraz większy komfort mieszkańców ul. Okrzei na skutek wyremontowanej drogi.

Europejski Fundusz Rolny

Ochrona klimatu Gór Stołowych

Całkowita wartość projektu: 235 297,83 zł

Kwota dofinansowania: 149 720,00 zł – EFRR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Beneficjentem jest Gmina Kudowa-Zdrój.

Celem operacji była poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój.

W ramach zadania pn. ”Ochrona klimatu Gór Stołowych -ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” zakupiono i zamontowano pięć nowych, stylizowanych wiat przystankowych. Przy trzech wiatach ustawione zostały tablice o charakterze ekologicznym, zawierające opis flory i fauny Gór Stołowych.

W ramach operacji przy ul. Moniuszki zamontowano cztery słupki hydrauliczne, które ograniczają wjazd na teren Parku Zdrojowego.

Zakupiono także 374 szt. przenośnych siedzisk.