Projekty dofinansowane

RPO Województwa Dolnośląskiego

„Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI-ZKD-Kudowa-Zdrój-kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-etap III”

nr projektu: RPDS.03.03.01-02-0083/16-00

Całkowita wartość projektu: 2 073 702,51 zł;
Dofinansowania z EFRR: 1 758 465,15 zł.

Gmina Kudowa-Zdrój zakończyła realizację projektu dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

W ramach zadania wykonano:

 • Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Zdrojowej 22a w Kudowie-Zdroju (w tym: modernizacja instalacji C.O i C.W.U., wymiana instalacji na rury stalowe z izolacją, montaż grzejników stalowych płytkowych z zaworami termostatycznymi, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana nieszczelnej stolarki okiennej.
 • Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II przy ul. Pogodnej 9 w Kudowie-Zdroju (docieplenie przegród zewnętrznych budynku -ścian, stropodachu i dachu, malowanie istniejącego pokrycia dachów spadzistych z blachy płaskiej i naprawy instalacji odgromowej).
 • Termomodernizację budynku Urzędu Miasta przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju (w tym: modernizacja instalacji C.O. wraz z wymianą kotła kondensacyjnego, wymiana instalacji na rury stalowe z izolacją, montaż grzejników stalowych płytkowych z zaworami termostatycznymi, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej).
 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. T. Kościuszki 58 w Kudowie-Zdroju (w tym: modernizacja instalacji grzewczej, wymiana instalacji na rury stalowe z izolacją, montaż grzejników stalowych płytkowych z zaworami termostatycznymi, docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i dachu, naprawa instalacji odgromowej, wymiana drzwi zewnętrznych i stolarki okiennej).

„Nowy Stary Zdrój – rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju”

nr projektu RPDS.06.03.01-02-0054/17-00

Całkowite wydatki kwalifikowane: 2 222 466,15 zł.
Dofinansowanie z EFRR: 1 777 750,67 zł.
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 222 246,62 zł.

Gmina Kudowa-Zdrój zrealizowała w 2019 r. projekt pn. „Nowy Stary Zdrój – rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
W ramach projektu przebudowano ulice: Moniuszki, Matejki oraz Słowackiego. Na ulicy Stanisława Moniuszki wyremontowano chodnik, przebudowano chodnik na miejsca postojowe oraz przebudowano oświetlenia ulicznego.
Zakres prac przy ulicy Matejki oraz ulicy Słowackiego obejmował wykonanie nowej jezdni, nowych chodników oraz zjazdów z drogi publicznej, a także całkowitą przebudowę oświetlenia ulicznego. Przy zabytkowym Parku Zdrojowym powstało boisko do gry w boule wraz elementami małej architektury: stoły, ławki parkowe, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery.

„Nowa Kudowa-rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju”

nr projektu: RPDS.06.03.01-02-0053/17-00

Wartość całkowita: 2 988 181, 57 zł;
Dofinansowanie z EFRR: 2 390 246,44 zł.

Gmina Kudowa-Zdrój rozpoczęła w 2019 r. realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Zakończyły się roboty budowlane na ulicach Chopina, Warszawskiej i Poznańskiej, Lubelskiej i części Kombatantów polegające na wymianie istniejącej nawierzchni ulic, wymianie nawierzchni chodników oraz wjazdów indywidualnych, uregulowanie miejsc postojowych wzdłuż ulic. Wymieniono istniejące studnie kanalizacji deszczowej na nowe oraz przeprowadzono regulację i dostosowanie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami do nowego układu drogowego.

Wymieniono i dostosowano do nowego układu drogowego sieć oświetleniową.

Odnowiony został także plac zabaw przy ul. Kombatantów, gdzie powstała również siłownia zewnętrzna.
Całość służyć będzie mieszkańcom i turystom jako teren wypoczynkowo – rekreacyjny.

INTERREG V-A

„Aqua Mineralis Glacensis”

nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska– Polska

Budżet całkowity: 2 547 004,00 euro
z tego dla Gminy Kudowa-Zdrój- 587 760,00 euro
Dofinansowanie z EFRR – 499 596,00 euro

Partnerzy:
Miasto Nachod (CZ)
Miasto Hronov (CZ)
Gmina Kudowa-Zdrój (PL)
Gmina Duszniki-Zdrój (PL)

Zadanie jest partnerskim projektem polsko-czeskim.

Głównym celem projektu jest utworzenie Czesko – Polskiego Szlaku Uzdrowiskowego, wykorzystującego potencjał wyjątkowych wód mineralnych. Produkt turystyczny wpłynie na wzrost liczby turystów poprzez zwiększenie atrakcyjności regionu i wykorzystanie obiektów dziedzictwa kultury. Zwiększenie dostępność tych unikatowych miejsc doprowadzi do wytworzenia całorocznej oferty turystycznej, co wpłynie na polepszenie sytuacji gospodarczo-społecznej na pogranicza. Region dysponuje bogatym potencjałem przyrodniczym i kulturalnym, który przedstawia znaczący potencjał jego rozwoju.

W ramach swojej części projektu Gmina Kudowa-Zdrój:

 • wykonała remont muru oporowego Stawu Zdrojowego w Kudowie-Zdroju;
 • naprawę opasek brzegowych;
 • remont schodów tarasowych;
 • odbudowę przystani wodnej;
 • rewitalizację otwartej pijalni „Pajak”;
 • zakupi urządzenie na Staw Zdrojowy.

„Singletrack Orlicko-Kłodzko”

nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001239

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Interreg V-A Republika Czeska– Polska

Wartość całkowita: 1 456 231 euro
z tego dla Gminy Kudowa-Zdrój- 273 690 euro
Dofinansowanie 85% – 232 636 euro

Partnerzy:
Sdružení obcí Orlicko
Obec Červená Voda
Gmina Kudowa-Zdrój
Gmina Lądek-Zdrój
Gmina Międzylesie
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej

Zadanie jest partnerskim projektem polsko-czeskim.

Głównym celem projektu jest wykorzystanie zasobów naturalnych na terenie Orlicko-Kłodzko celem zwiększenia ruchu turystycznego na wspólnym obszarze, a tym samym wsparcie zatrudnienia wraz z nawiązującym powstaniem nowych miejsc pracy na przedmiotowym terenie, poprzez utworzenie nowych ścieżek rowerowych typu singletrack oraz wybudowanie dwóch nowych parkingów wraz z ich połączeniem z inwestycjami już zrealizowanymi.

W ramach swojej części projektu Gmina Kudowa-Zdrój:

 • zmodernizowała i przebudowała ścieżki leśne na ścieżki rowerowe o długości 15640
  metrów bieżących;
 • oznakowała wjazdy na każdą z 4 tras oraz ustawiła stojaki na rowery.

Termin realizacji projektu: do 31.05.2020 r.

„Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod-Kudowa-Zdrój”

nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000271

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska– Polska

Budżet całkowity: 612 968,21 euro
z tego dla Gminy Kudowa-Zdrój- 297 922,15 euro
Dofinansowanie z EFRR – 253 233,82 euro

Partnerzy:
Miasto Nachod (CZ)
Gmina Kudowa-Zdrój (PL)

Głównym celem projektu jest zwiększenie odwiedzalności regionu dzięki wyższemu wykorzystaniu potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych Miasta Europejskiego Nachod-Kudowa-Zdrój. Dzięki realizacji projektu powstała ścieżka edukacyjna łącząca polską i czeska część Miasta Europejskiego w ich centrach.

Stworzono nową stronę internetową www.kudowa-nachod.eu oraz aplikację na smartfony.
W ramach działań powstał odcinek trasy rowerowej na Słonym, wyremontowany został most łączący
ścieżkę z ulicą. Powstały także dwie nowe stacje lądujące e-bike.

“Wspólne zarządzanie ryzykiem – Hronov i Kudowa-Zdrój”

Nr projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000901

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska– Polska

Budżet całkowity: 1 076 421,90 zł

Budżet Gminy: 161 463,28 zł

W tym środki EFRR: 914 958,62 zł

Partner projektu: Miasto Hronov

Projekt ma na celu podniesienie zdolności działania jednostek ratowniczo-gaśniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w partnerskich miastach Kudowa-Zdrój i Hronov w taki sposób, by sytuacje kryzysowe na obszarze pogranicza rozwiązywane byłyby w jak najbardziej profesjonalny sposób. Skoordynowane interwencje jednostek OSP doprowadzą do poprawy bezpieczeństwa. Projekt przyczynia się do zapewnienia ochrony zdrowia i majątku obywateli wspólnego regionu.

Aby osiągnąć powyższe cele, w Kudowie-Zdrój zakupiono sprzęt pożarniczy: m.in. wóz strażacki przystosowany do usuwania zagrożeń chemicznych, kombinezony, motopompę, mundury strażackie. Gmina Hronov również zapewniła brakujące wyposażenie jednostkom OSP. Kolejnym aspektem projektu były wspólne szkolenia, którego celem było doprowadzenie do jak najlepszej synchronizacji akcji ratunkowych na pograniczu. Szkolenia obejmowały kwestie związane z poznaniem przepisów prawnych, odnoszących się do akcji ratowniczych, obowiązujących po drugiej stronie granicy. Do zrealizowania projektu pozostała realizacja ćwiczeń z wykorzystaniem zakupionego sprzętu oraz łamanie barier językowych w zakresie pojęć używanych przez służby ratownicze.

INTERREG V-A - mikroprojekty

Gmina Kudowa – Zdrój w partnerstwie z miastem Nachod zrealizowała mikroprojekt pod nazwą

„Pływamy razem i bezpiecznie”

Celem projektu było zwiększenie współpracy dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych Miasta Europejskiego Kudowy-Zdroju i Nachodu a także nauczycieli i trenerów sportowych. Zorganizowano cykl 10 wspólnych zajęć na kudowskim Aquaparku oraz na nachodzkim basenie. Zajęcia obejmowały naukę pływania, naukę bezpiecznego zachowania w wodzie oraz pokazy z udzielenia pierwszej pomocy. W projekcie wzięło udział ok. 250 uczniów z Kudowy i ok. 250 uczniów z Nachodu.
Projekt realizował wspólną, przyjętą przez oba miasta transgraniczną Strategię Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój – Nachod.

Koszt całkowity projektu: 39 583 Euro
Całkowite dofinansowanie z EFRR: 34 104 Euro
Całkowite dofinansowanie z EFRR dla gminy Kudowa-Zdrój: 17 887 EUR

Projekt „Pływamy razem i bezpiecznie” współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Tytuł projektu: Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa-Zdrój

W ramach projektu powstała oferta zajęć integracyjnych, kierowanych do czeskich i polskich seniorów z Kudowy-Zdroju i Nachodu w formie wspólnych warsztatów, wycieczek oraz wydarzeń integracyjnych.
Celem głównym projektu było nawiązanie stałych kontaktów transgranicznych zarówno pomiędzy z seniorami jak również instytucjami pracującymi z seniorami z obu stron granicy.
W Nachodzie odbyły się następujące działania:
– 3 wycieczki dla czeskich i polskich seniorów, które poprowadziły po śladach znanych czeskich pisarzy. Częścią dwóch wycieczek były również przedstawienia teatralne, które w atrakcyjnej formie przedstawiły seniorom jedno z dzieł znanego czeskiego pisarza, do którego odnosiła się dana wycieczka.
– 2 warsztaty rękodzielnicze (wiosenne i adwentowe).
– wydarzenie integracyjne “Kuronske slavnosti”., które były okazją do pogłębienia kontaktów pomiędzy seniorami, poznania tradycji, historii i kultury z kraju sąsiada.

W Kudowie-Zdroju odbyły się następujące działania:
– drobne prace dostosowujące istniejące pomieszczenie Klub Seniora i jego zaplecza do realizacji warsztatów oraz transgranicznych spotkań mieszkańców Miasta Europejskiego. Zmodernizowano podłogę, ściany sufit oraz pomalowano salę.
– 5 warsztatów zrealizowanych w zmodernizowanej sali. Zrealizowano warsztaty kosmetyczne, ruchowe, muzyczne, rękodzielnicze oraz poświęcone zdrowemu trybowi życia
– wydarzenie integracyjne “Senioriada”, zrealizowane w skansenie w Kudowie – Pstrążnej.
Projekt realizuje wspólną, przyjętą przez oba miasta transgraniczną Strategię Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój – Nachod.

Koszt całkowity projektu: 45 591 Euro
Całkowite dofinansowanie z EFRR: 38 752 Euro
Całkowite dofinansowanie z EFRR dla gminy Kudowa-Zdrój: 19 296 EUR

Projekt „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod – Kudowa-Zdrój” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Projekt zrealizowany z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Tytuł projektu: Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w parku zdrojowym w gminie Kudowie-Zdroju

Wnioskodawca: Gmina Kudowa-Zdrój
Partner projektu: Miasto Nachod

Celem projektu było zwiększenie liczby osób odwiedzających region pogranicza poprzez uatrakcyjnienie cennego obiektu dziedzictwa kulturowego, zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej, zlokalizowanej w zabytkowym parku zdrojowym w Kudowie-Zdroju.

Cel został osiągnięty poprzez wykonanie nowej iluminacji zabytku, zastępującej zdewaluowane urządzenia, które przestały działać i nie spełniają swojej funkcji. Zostały wyeksponowane bogate walory architektoniczne hali, co znacznie zwiększyło atrakcyjność zabytku i jego otoczenia, którym jest zabytkowy park zdrojowy i inne cenne obiekty uzdrowiskowe. Partnerzy projektu wspólnie promowali wsparte dziedzictwo kulturowe.
Całkowita wartość projektu: 35 270 Euro
Całkowite dofinansowania EFRR: 29 979,50 Euro

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Projekt zrealizowany z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Tytuł projektu: Atrakcje na pograniczu, Kudowa-Zdrój – Czeska Skalica

Wnioskodawca: Gmina Kudowa-Zdrój
Partner projektu: Miasto Česká Skalice

Celem projektu było zwiększenie liczby osób odwiedzających region poprzez renowację obiektów dziedzictwa kulturowego po obu stronach granicy oraz ich wspólną promocję, prowadzoną przez obu partnerów.
Cel został osiągnięty poprzez renowację zabytkowych fontann w parku zdrojowym w Kudowie-Zdroju oraz na historycznym rynku w Czeskiej Skalicy (Czechy), będących elementami wspólnego dziedzictwa kultury. Są to obiekty o wyjątkowych walorach architektonicznych, znajdujące się w strefach objętych ochroną konserwatorską. Działania inwestycyjne pozwoliły na zachowanie tego dziedzictwa i podniesienie ich atrakcyjności. Fontanny, zlokalizowane w historycznych, centralnych częściach miast stanowią miejsca gromadzenia się turystów. Ten fakt został wykorzystany do ogniskowania działań promocyjnych i zaproszenia turystów do zwiedzenia atrakcji partnera po drugiej stronie granicy.

Całkowita wartość projektu: 62 970 Euro
Całkowite dofinansowania EFRR: 53 524,50 Euro
Całkowite dofinansowania EFRR Partnera Wiodącego: 28 789,50 Euro
Całkowite dofinansowania EFRR Partnera Projektu: 24 735 Euro

Projekt współfinansowany ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Pobierz (ulotka polska w formacie A4)Pobierz (ulotka czeska w formacie A4)

W ramach projektu pt: „Zabytki na pograniczu – Kudowa-Zdrój i Czeska Skalica” gmina Kudowa-Zdrój przeprowadzi modernizację Muszli Koncertowej w zabytkowym Parku Zdrojowym. W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa z Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg Czechy-Polska za pośrednictwem Euroregionu Glacenisis, udało się uzyskać dotację w wysokości ponad 130.000 złotych co stanowi 95% kosztów całkowitych projektu. Partnerem projektu jest miasto Czeska Skalica.

Prace budowlane, które zrealizowane zostaną w 2022 roku obejmują:

 • Renowacja kamienia naturalnego
 • Remont elewacji
 • Wymianę rynien i rur spustowych
 • Wykonanie obróbek blacharskich
 • Wymianę stolarki okiennej
 • Remont podłogi drewnianej

Koszt całkowity projektu: 33 286 Euro

Dofinansowanie z EFRR: 28 293 Euro

Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 664 EUR

 

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Europejski Fundusz Rolny

Całkowita wartość projektu:

235 297,83 zł

Kwota dofinansowania:

149 720,00 zł – EFRR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Beneficjentem jest Gmina Kudowa-Zdrój.

Celem operacji była poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój.

W ramach zadania pn.”Ochrona klimatu Gór Stołowych -ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” zakupiono i zamontowano pięć nowych, stylizowanych wiat przystankowych. Przy trzech wiatach ustawione zostały tablice o charakterze ekologicznym, zawierające opis flory i fauny Gór Stołowych.

W ramach operacji przy ul. Moniuszki zamontowano cztery słupki hydrauliczne, które ograniczają wjazd na teren Parku Zdrojowego.

Zakupiono także 374 szt. przenośnych siedzisk.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa ulicy Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I

Nr umowy FDS/B/1/G-44/2019

Łączna wartość zadania: 2.107.059 zł

Kwota dofinansowania: 1 513 083 zł

Kwota środków RFIL:  522.892 zł

Wkład własny gminy: 71.084 zł

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Kudowa-Zdrój zrealizowała przebudowę dwóch ulic: Nad Potokiem oraz Norwida.

Przebudowa ulicy Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju obejmowała:

 • wymianę asfaltu, podbudowy oraz krawężników betonowych; przebudowę jednostronnego chodnika;
 • przebudowę oświetlenia ulicznego, montaż nowych słupów, lamp oświetleniowych, okablowania, demontaż starej infrastruktury oświetleniowej;
 • wymianę istniejących wpustów ulicznych łącznie ze studzienkami kanalizacyjnymi i przykanalikami w zakresie kanalizacji deszczowej, montaż nowych wpustów ulicznych łącznie ze studzienkami kanalizacyjnymi i przykanalikami w zakresie kanalizacji deszczowej, czyszczenie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej;
 • przebudowę zjazdów indywidualnych.

Przebudowa ulicy Norwida w Kudowie-Zdroju obejmowała:

 • wymianę asfaltu, podbudowy oraz krawężników betonowych;
 • przebudowę chodnika w ciągu ulicy Norwida – prawa strona;
 • budowę chodnika w ciągu ulicy Norwida– lewa strona;
 • przebudowę istniejących zatoczek postojowych;
 • przebudowę oświetlenia z wykorzystaniem lamp istniejących oraz montaż nowych lamp doświetlających przejścia dla pieszych;
 • wymianę istniejących wpustów ulicznych łącznie ze studzienkami kanalizacyjnymi i przykanalikami w zakresie kanalizacji deszczowej, montaż nowych wpustów ulicznych łącznie ze studzienkami kanalizacyjnymi i przykanalikami w zakresie kanalizacji deszczowej, czyszczenie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej; przebudowę zjazdów indywidualnych;
 • wyniesienie przejść dla pieszych;
 • oświetlenie przejść dla pieszych;
 • zastosowanie aktywnego oznakowania na przejściu dla pieszych (znaki fluorescencyjne), usunięcie 5 szt. drzew kolidujących z ul. Norwida.

„Przebudowa ul.Szkolnej w Kudowie-Zdroju”

Opis:

To zadanie jest kontynuacją modernizacji systemu komunikacyjnego południowo-wschodniej części miasta. Inwestycja polega na przebudowie  infrastruktury drogowej. W ramach projektu nastąpi wymiana podbudowy, asfaltu, krawężników i obrzeży jezdni. Przebudowany zostanie  obustronnie chodnik oraz oświetlenie uliczne. Ważnym elementem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa dzieci idących do szkoły poprzez wyniesienie przejść dla pieszych oraz zastosowanie aktywnego oznakowania na przejściach dla pieszych (znaki fluorescencyjne oraz elementy odblaskowe).

Wartość całkowita inwestycji : 1 059 433,44 zł

Dofinansowanie z FDS: 60%

Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej

„Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2020”

Opis:

Celem konkursu było wsparcie rozwoju gmin Dolnego Śląska poprzez udzielenie dotacji celowej na realizację projektów z zakresu zadań własnych gminy, realizujących cele Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego i rozwoju infrastruktury technicznej.

W ramach zadania w Kudowie-Zdroju rozbudowana została sieć oświetlenia ulicznego na ul. Bluszczowej, Szafirkowej i Liliowej, poprzez montaż 23 słupów oświetleniowych wraz z oprawami i elementami zarządzania energią.

Łączna wartość zadania: 1 086 903 zł

Kwota dofinansowania: 635 660 zł

Kwota środków RFIL:  424 058,zł

Wkład własny gminy: 71.084 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Łączna wartość zadania: 2.107.059 zł

Kwota dofinansowania ze środków RFIL:  522.892 zł

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Kudowa-Zdrój zrealizowała przebudowę dwóch ulic: Nad Potokiem oraz Norwida.

Przebudowa ulicy Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju objęła:

 • wymianę asfaltu, podbudowy oraz krawężników betonowych; przebudowę jednostronnego chodnika;
 • przebudowę oświetlenia ulicznego, montaż nowych słupów, lamp oświetleniowych, okablowania, demontaż starej infrastruktury oświetleniowej;
 • wymianę istniejących wpustów ulicznych łącznie ze studzienkami kanalizacyjnymi i przykanalikami w zakresie kanalizacji deszczowej, montaż nowych wpustów ulicznych łącznie ze studzienkami kanalizacyjnymi i przykanalikami w zakresie kanalizacji deszczowej, czyszczenie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej;
 • przebudowę zjazdów indywidualnych.

Przebudowa ulicy Norwida w Kudowie-Zdroju objęła:

 • wymianę asfaltu, podbudowy oraz krawężników betonowych;
 • przebudowę chodnika w ciągu ulicy Norwida – prawa strona;
 • budowę chodnika w ciągu ulicy Norwida– lewa strona;
 • przebudowę istniejących zatoczek postojowych;
 • przebudowę oświetlenia z wykorzystaniem lamp istniejących oraz montaż nowych lamp doświetlających przejścia dla pieszych;
 • wymianę istniejących wpustów ulicznych łącznie ze studzienkami kanalizacyjnymi i przykanalikami w zakresie kanalizacji deszczowej, montaż nowych wpustów ulicznych łącznie ze studzienkami kanalizacyjnymi i przykanalikami w zakresie kanalizacji deszczowej, czyszczenie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej; przebudowę zjazdów indywidualnych;
 • wyniesienie przejść dla pieszych;
 • oświetlenie przejść dla pieszych;
 • zastosowanie aktywnego oznakowania na przejściu dla pieszych (znaki fluorescencyjne), usunięcie 5 szt. drzew kolidujących z ul. Norwida.

Łączna wartość zadania: 1.086.903 zł

Kwota dofinansowania ze środków RFIL:  424.058 zł

To zadanie było kontynuacją modernizacji systemu komunikacyjnego południowo-wschodniej części miasta. Inwestycja polegała na przebudowie  infrastruktury drogowej. W ramach projektu nastąpiła wymiana podbudowy, asfaltu, krawężników i obrzeży jezdni. Przebudowany został  obustronnie chodnik oraz oświetlenie uliczne. Ważnym elementem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa dzieci idących do szkoły poprzez wyniesienie przejść dla pieszych oraz zastosowanie aktywnego oznakowania na przejściach dla pieszych (znaki fluorescencyjne oraz elementy odblaskowe).