Projekty dofinansowane

INTERREG V-A

„Aqua Mineralis Glacensis”

nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska– Polska

Budżet całkowity: 2 547 004,00 euro
z tego dla Gminy Kudowa-Zdrój- 587 760,00 euro
Dofinansowanie z EFRR – 499 596,00 euro

Partnerzy:
Miasto Nachod (CZ)
Miasto Hronov (CZ)
Gmina Kudowa-Zdrój (PL)
Gmina Duszniki-Zdrój (PL)

Zadanie jest partnerskim projektem polsko-czeskim.

Głównym celem projektu jest utworzenie Czesko – Polskiego Szlaku Uzdrowiskowego, wykorzystującego potencjał wyjątkowych wód mineralnych. Produkt turystyczny wpłynie na wzrost liczby turystów poprzez zwiększenie atrakcyjności regionu i wykorzystanie obiektów dziedzictwa kultury. Zwiększenie dostępność tych unikatowych miejsc doprowadzi do wytworzenia całorocznej oferty turystycznej, co wpłynie na polepszenie sytuacji gospodarczo-społecznej na pogranicza. Region dysponuje bogatym potencjałem przyrodniczym i kulturalnym, który przedstawia znaczący potencjał jego rozwoju.

W ramach swojej części projektu Gmina Kudowa-Zdrój:

 • wykonała remont muru oporowego Stawu Zdrojowego w Kudowie-Zdroju;
 • naprawę opasek brzegowych;
 • remont schodów tarasowych;
 • odbudowę przystani wodnej;
 • rewitalizację otwartej pijalni „Pajak”;
 • zakupi urządzenie na Staw Zdrojowy.

„Singletrack Orlicko-Kłodzko”

nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001239

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Interreg V-A Republika Czeska– Polska

Wartość całkowita: 1 456 231 euro
z tego dla Gminy Kudowa-Zdrój- 273 690 euro
Dofinansowanie 85% – 232 636 euro

Partnerzy:
Sdružení obcí Orlicko
Obec Červená Voda
Gmina Kudowa-Zdrój
Gmina Lądek-Zdrój
Gmina Międzylesie
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej

Zadanie jest partnerskim projektem polsko-czeskim.

Głównym celem projektu jest wykorzystanie zasobów naturalnych na terenie Orlicko-Kłodzko celem zwiększenia ruchu turystycznego na wspólnym obszarze, a tym samym wsparcie zatrudnienia wraz z nawiązującym powstaniem nowych miejsc pracy na przedmiotowym terenie, poprzez utworzenie nowych ścieżek rowerowych typu singletrack oraz wybudowanie dwóch nowych parkingów wraz z ich połączeniem z inwestycjami już zrealizowanymi.

W ramach swojej części projektu Gmina Kudowa-Zdrój:

 • zmodernizowała i przebudowała ścieżki leśne na ścieżki rowerowe o długości 15640
  metrów bieżących;
 • oznakowała wjazdy na każdą z 4 tras oraz ustawiła stojaki na rowery.

Termin realizacji projektu: do 31.05.2020 r.

„Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod-Kudowa-Zdrój”

nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000271

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska– Polska

Budżet całkowity: 612 968,21 euro
z tego dla Gminy Kudowa-Zdrój- 297 922,15 euro
Dofinansowanie z EFRR – 253 233,82 euro

Partnerzy:
Miasto Nachod (CZ)
Gmina Kudowa-Zdrój (PL)

Głównym celem projektu jest zwiększenie odwiedzalności regionu dzięki wyższemu wykorzystaniu potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych Miasta Europejskiego Nachod-Kudowa-Zdrój. Dzięki realizacji projektu powstała ścieżka edukacyjna łącząca polską i czeska część Miasta Europejskiego w ich centrach.

Stworzono nową stronę internetową www.kudowa-nachod.eu oraz aplikację na smartfony.
W ramach działań powstał odcinek trasy rowerowej na Słonym, wyremontowany został most łączący
ścieżkę z ulicą. Powstały także dwie nowe stacje lądujące e-bike.

Europejski Fundusz Rolny

Całkowita wartość projektu:

235 297,83 zł

Kwota dofinansowania:

149 720,00 zł – EFRR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Beneficjentem jest Gmina Kudowa-Zdrój.

Celem operacji była poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój.

W ramach zadania pn.”Ochrona klimatu Gór Stołowych -ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” zakupiono i zamontowano pięć nowych, stylizowanych wiat przystankowych. Przy trzech wiatach ustawione zostały tablice o charakterze ekologicznym, zawierające opis flory i fauny Gór Stołowych.

W ramach operacji przy ul. Moniuszki zamontowano cztery słupki hydrauliczne, które ograniczają wjazd na teren Parku Zdrojowego.

Zakupiono także 374 szt. przenośnych siedzisk.

Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa ulicy Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I

Nr umowy FDS/B/1/G-44/2019

Łączna wartość zadania: 3 026 165,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 513 083,00 zł

Kwota środków własnych: 1 531 082,00 zł

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Kudowa-Zdrój zrealizuje przebudowy dwóch ulic: Nad Potokiem oraz Norwida.

Przebudowa ulicy Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju obejmuje:

 • wymianę asfaltu, podbudowy oraz krawężników betonowych; przebudowę jednostronnego chodnika;
 • przebudowę oświetlenia ulicznego, montaż nowych słupów, lamp oświetleniowych, okablowania, demontaż starej infrastruktury oświetleniowej;
 • wymianę istniejących wpustów ulicznych łącznie ze studzienkami kanalizacyjnymi i przykanalikami w zakresie kanalizacji deszczowej, montaż nowych wpustów ulicznych łącznie ze studzienkami kanalizacyjnymi i przykanalikami w zakresie kanalizacji deszczowej, czyszczenie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej;
 • przebudowę zjazdów indywidualnych.

Przebudowa ulicy Norwida w Kudowie-Zdroju obejmuje:

 • wymianę asfaltu, podbudowy oraz krawężników betonowych;
 • przebudowę chodnika w ciągu ulicy Norwida – prawa strona;
 • budowę chodnika w ciągu ulicy Norwida– lewa strona;
 • przebudowę istniejących zatoczek postojowych;
 • przebudowę oświetlenia z wykorzystaniem lamp istniejących oraz montaż nowych lamp doświetlających przejścia dla pieszych;
 • wymianę istniejących wpustów ulicznych łącznie ze studzienkami kanalizacyjnymi i przykanalikami w zakresie kanalizacji deszczowej, montaż nowych wpustów ulicznych łącznie ze studzienkami kanalizacyjnymi i przykanalikami w zakresie kanalizacji deszczowej, czyszczenie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej; przebudowę zjazdów indywidualnych;
 • wyniesienie przejść dla pieszych;
 • oświetlenie przejść dla pieszych;
 • zastosowanie aktywnego oznakowania na przejściu dla pieszych (znaki fluorescencyjne), usunięcie 5 szt. drzew kolidujących z ul. Norwida.