Referat

Gospodarki Mieszkaniowej

Anna Jakubowska-Kort – Kierownik – rgm@kudowa.pl
Magdalena Jamrozik – mieszkania@kudowa.pl
Anna Szewczyk – a.szewczyk@kudowa.pl
Gabriela Halewska – rgmczynsze@kudowa.pl
Piotr Szczepanek – rgmrozliczenia@kudowa.pl

telefon:
74 8621 702
74 8621 704

I piętro, pokój nr 15 oraz 16

Najczęstsze sprawy:

Kto może otrzymać mieszkanie z gminy?

 1. Pełnoletni mieszkaniec Gminy Kudowa-Zdrój, posiadający niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe

 2. Średni miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać:

   1. 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 2100 zł/os,

   2. 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, tj.1500 zł/os,

 3. Powierzchnia mieszkalna (pokoi) nie przekracza 5 m2/osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 10 m2/osobę w gospodarstwie jednoosobowym

Wniosek o przydział mieszkania:

 1. Wnioski rozpatrywane są raz na kwartał.

 2. W przypadku złożenia kompletnego wniosku i spełnienia kryteriów wnioskodawca umieszczony zostanie na liście oczekujących na przydział mieszkania.

Kryteria i zasady szczegółowo zostały określone w Uchwale nr XIV/89/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa-Zdrój

Kwota najniższej emerytury od dnia 01.03.2020 wynosi 1200 zł.
https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/kwoty-najnizszych-swiadczen-emerytalno-rentowych

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja wysokości dochodów

Pobierz (PDF)

Zaświadczenie

Pobierz (PDF)

Oświadczenie o stanie majątkowym

Pobierz (PDF)

Zaświadczenie o dochodach (dla osób zatrudnionych w Czechach)

Pobierz (PDF)

Oświadczenie o posiadaniu nieruchomości

Pobierz (PDF)

Oświadczenie o stanie cywilnym

Pobierz (PDF)

Kto może złożyć wniosek o wykup mieszkania, którego jest najemcą ?

 1. Najemca lokalu z aktualną umową na czas nieoznaczony

 2. Zajmowany lokal nie podlega wyłączeniu z wykupu na podstawie przesłanek określonych w Uchwale nr XIV/91/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kudowa-Zdrój

 3. Najemca nie zalega z opłatami za mieszkanie

Dokumenty do pobrania:

Wniosek

Pobierz (PDF)

1. Art. 691. Kodeksu cywilnego:

W stosunek najmu po śmierci najemcy mogą wstąpić:

 • – małżonek niebędący współnajemcą lokalu,
 • – dzieci najemcy i jego współmałżonka,
 • – inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych,
 • – osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

Osoby wymienione wyżej wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli:

 • – stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu
 • – stale zamieszkiwały z najemcą do chwili jego śmierci.

W razie braku osób wymienionych w § 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.

2. §14 Uchwały nr XIV/89/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa-Zdrój:

Z osobami pozostałymi w lokalu komunalnym opuszczonym przez najemcę może zostać zawarta umowa najmu lokalu pod następującymi warunkami:

 1. zachodzi między tymi osobami stopień pokrewieństwa nie uwzględniony w art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. osoby te zamieszkiwały wraz z najemcą w tym lokalu przez okres co najmniej 5 lat;
 3. na lokalu nie ciąży zadłużenie wobec Gminy;
 4. mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe i spełniają kryteria dochodowe określone w §4 niniejszej uchwały.

Wniosek

Pobierz (PDF)

Przede wszystkim zapraszamy do osobistego kontaktu z pracownikami Referatu Gospodarki Mieszkaniowej – przeanalizujemy wspólnie zaistniałą sytuację i rozważymy możliwości uregulowania zadłużenia.

Przedstawiamy kilka możliwości:

 1. Można złożyć wniosek o rozłożenie na raty zaległości – nawet do 36 miesięcy

 2. Można złożyć wniosek o odroczenie terminu zapłaty opłat czynszowych

 3. Można odpracować powstałą zaległość

Kryteria i zasady szczegółowo zostały określone w Uchwale nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Praca za czynsz

Jest to forma pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Jest to świadczenie rzeczowe, wyceniane w stawce godzinowej i polega na wykonywaniu n/w prac:

 1. prace porządkowe, sprzątanie terenów miasta
 2. prace przy pielęgnacji zieleni na terenie miasta

 3. melioracja rowów

Zawieramy umowę, w której określamy zasady odpracowania zaległości. Przepracowane godziny są sumowane, wyceniane i ewidencjonowane – na koniec każdego miesiąca. ŚWIADCZENIE NIE JEST WYPŁACANE dłużnikowi, lecz w całości zaliczane na poczet zaległości. Jeżeli najemca nie może wykonywać prac osobiście – może powierzyć wykonanie umowy osobie trzeciej.

Ograniczenia w pracy za czynsz:

 1. Wiek dłużnika

 2. Przeciwwskazania zdrowotne

 3. Okres zimowy

Wniosek

Kryteria i zasady szczegółowo zostały określone w Zarządzeniu nr 162/12 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 05 lipca 2012 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla gminy Kudowa-Zdrój.

Wniosek o rozłożenie na raty

Pobierz (PDF)

Wniosek o odroczenie terminu spłaty

Pobierz (PDF)

Wniosek o odpracowanie

Pobierz (PDF)