Najczęstsze sprawy:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa składa się w przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wzór zgłoszenia (patrz punkt: Pliki do pobrania).
2. Do zgłoszenia dołącz wymagane dokumenty (patrz punkt: Wymagane dokumenty). W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych elementów organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. W razie nieuzupełnienia zgłoszenia organ wnosi sprzeciw.
3. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
4. Jeżeli nie jesteś jedynym właścicielem nieruchomości, do wniosku należy załączyć zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli.
5. Dokumenty złóż osobiście w Urzędzie Miasta (Biuro Obsługi Klienta – pokój 5) lub wyślij pocztą na adres Urzędu Miasta-ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój.
6. Organ prowadzący sprawę w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia:
a) nazwy gatunku drzewa,
b) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.
7. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.
8. Decyzja zostanie dostarczona pocztą.
9. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu ww. terminie.
10. Organ może przed upływem terminu 14 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
11. Zaświadczenie możesz odebrać osobiście w Urzędzie Miasta (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru).
12. Podczas odbioru zaświadczenia niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Wymagane Dokumenty

Zgłoszenie właściciela nieruchomości, o zamiarze usunięcia drzewa, zawierające:
1. imię i nazwisko wnioskodawcy,
2. oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
3. rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości,
4. zgodę współwłaścicieli nieruchomości (jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem),
5. pełnomocnictwo-w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub poświadczony we właściwej formie odpis),
6. dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.

Opłaty

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo-17 zł.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – 17 zł.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta.

Termin odpowiedzi

Usunięcie drzewa może nastąpić po upływnie terminu na wniesienie sprzeciwu, tzn. 14 dni od daty oględzin, które następują w terminie 21 dni od daty zgłoszenia. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej. Mimo upływu wskazanych terminów usunięcie nie może nastąpić, jeśli organ wezwał zgłaszającego do uzupełnienia zgłoszenia.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.1000 z późn. zm.).

Zgłoszenie

Pobierz (PDF)

1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek oraz jeśli reprezentujesz spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową stosowne oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (patrz punkt Pliki do pobrania).
2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty (patrz dział: Wymagane dokumenty).
3. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
4. Jeżeli nie jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, zarządcą nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, nie reprezentujesz spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi lub też posiadaczem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącym żadnym z wyżej wymienionych podmiotów, do wniosku dołącz zgodę jej właściciela.
5. Jeżeli nie jesteś jedynym właścicielem nieruchomości do wniosku należy załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli.
6. Dokumenty złóż osobiście w Urzędzie Miasta (Biuro Obsługi Klienta – pokój 5) lub wyślij pocztą na adres Urzędu Miasta-ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój.
7. Zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, w trakcie którego dokonana zostanie wizja lokalna, o czym zostaniesz poinformowany drogą pisemną.
8. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy.(W przypadku uzupełnień braków we wniosku termin może ulec wydłużeniu).
9. Decyzja zostanie dostarczona pocztą.

Wymagane Dokumenty

Wniosek posiadacza nieruchomości, o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zawierający:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (z podaniem numeru Księgi  Wieczystej przy własności, współwłasności, użytkowaniu wieczystym, współużytkowaniu wieczystym lub innego dokumentu w pozostałych przypadkach-  dzierżawa, najem itp.) albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3. zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową/zarząd wspólnoty mieszkaniowej informacji, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu;
4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
9. projekt planu:
nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub
przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania(jeśli dotyczy);
10. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie(jeśli dotyczy);
11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom dotyczącym ich niszczenia, jeżeli zostało wydane(jeśli dotyczy);
12. pełnomocnictwo – w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem) (jeśli dotyczy);
13. dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa(jeśli dotyczy);
14. oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów;
15. oświadczenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Opłaty

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta.

Ustalone decyzją stawki opłat pobieranych za usuwanie drzew i krzewów określa:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Termin odpowiedzi

1. Do 1 miesiąca.
2. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.).
3. Ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców  (Dz. U. z 2018  r. poz. 646  z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1330).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Wniosek

Pobierz (PDF)

Załączniki

Oświadczenie od osób fizycznych (PDF)Oświadczenie od osób prawnych (PDF)Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń (PDF)Oświadczenie o udostępnieniu informacji (PDF)