Posegreguj swoje odpady, bo przyroda nie da rady

Właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Mieszkańcy, którzy dotychczas nie segregowali odpadów proszeni są o składanie nowych deklaracji.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny zostanie mu naliczona opłata podwyższona.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy
miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Właściciel nieruchomości obowiązany jest wykazać w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wszystkie osoby zamieszkujące stale i czasowo w danej nieruchomości. Niedopełnienie tego obowiązku prowadzi do kontroli deklaracji oraz wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.

W przypadku uwzględnienia w deklaracji mniejszej liczby osób niż liczba osób zameldowanych należy przedłożyć dokument potwierdzający stałą nieobecność lub oświadczenie właściciela nieruchomości potwierdzające przebywanie osoby poza granicami kraju, w innej gminie, w innym miejscu niż miejsce zameldowania.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza deklarację o wysokości opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje część miesiąca opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania od następnego miesiąca.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • 26,00 zł od osoby miesięcznie za odpady zbierane selektywnie
 • 40,00 zł od osoby miesięcznie za odpady zbierane nieselektywnie.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni:

 • wpłatą gotówkową w kasie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w godzinach 9.00 – 12.30
 • przelewem na rachunek bankowy Gminy Kudowa-Zdrój nr 67 9523 0001 0312 5325 2003 0054.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

 • wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki
 • odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
 • tworzenie i utrzymanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanych dalej PSZOK
 • obsługę administracyjną systemu
 • edukację w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

 • odpady komunalne nieselektywne/zmieszane/- nie rzadziej niż raz na tydzień
  /wyjątek stanowi Spółdzielnia Mieszkaniowa z uwagi na dużą ilość zgromadzonych odpadów komunalnych/- trzy razy w tygodniu
 • odpady zbierane selektywnie -zabudowa jednorodzinna – raz na dwa tygodnie
 • zabudowa wielorodzinna – raz na tydzień.

Odpady zgromadzone w pojemnikach lub w workach powinny być wystawione w dniu odbioru odpadów, zgodnie z ustalonym harmonogramem, od godziny 6:00.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są wg harmonogramu określonego przez Gminę Kudowa-Zdrój
– nie rzadziej niż dwa razy w roku/25-26.05.2020 r. i 26-27.10.2020 r./.

Właściciele nieruchomości mogą również sami oddawać odpady segregowane do PSZOK w ramach ponoszonej opłaty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 74/8621733, 74/8621723 lub osobiście w Urzędzie Miasta Kudowa Zdrój,, ul. Zdrojowa 24 pok.nr 17 i 23.

W załączeniu wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja

Pobierz (PDF)

Kalendarium wywozu surowców wtórnych systemem workowym - 2021

Papier

Pojemnik lub worek w kolorze niebieskim

wrzucamy:

 • papier i tekturę bez elementów z innych
  tworzyw(np. zszywki, spinacze, taśmy)
 • książki bez okładek foliowych
 • zeszyty, papier biurowy
 • gazety, czasopisma, katalogi, prospekty

nie wrzucamy:

 • zabrudzonego, zatłuszczonego i mokrego papieru
 • ręczników papierowych
 • chusteczek i artykułów higienicznych
 • pampersów
 • tapet
 • kartonów po mleku i napojach
 • worków po nawozach, cemencie

ODPADY Z PAPIERU NIE MOGĄ BYĆ ZAMOCZONE I ZABRUDZONE RESZTKAMI ŻYWNOŚCI, NALEŻY USUNĄĆ ELEMENTY Z INNYCH TWORZYW

Szkło

Pojemnik lub worek w kolorze zielonym

wrzucamy:

 • butelki szklane białe i kolorowe po napojach, sokach, alkoholach – bez zakrętek
 • słoiki bez zawartości i bez zakrętek
 • szklane opakowania po kosmetykach
 • szklane znicze bez wkładów, bez wosku, bez elementów plastikowych

nie wrzucamy:

 • luster i witraży
 • szkła stołowego żaroodpornego,
 • ceramiki, fajansu, porcelany, kryształów
 • opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach
 • świetlówek, żarówek, termometrów
 • szkła okiennego i zbrojonego
 • szyb samochodowych i reflektorów
 • zniczy z zawartością wosku

ODPADY SZKLANE MUSZĄ BYĆ CZYSTE I BEZ ZAWARTOŚCI

Tworzywa sztuczne i metale

Pojemnik lub worek w kolorze żółtym

wrzucamy:

 • czyste plastikowe opakowania po żywności (po jogurtach, serkach, śmietanie, owocach)
 • kartony po napojach i mleku
 • puszki metalowe po napojach i konserwach
 • butelki po napojach typu PET – puste, odkręcone i zgniecione
 • reklamówki foliowe i worki
 • kapsle i nakrętki
 • opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach – bez zawartości (po szamponach, płynach do naczyń, proszkach)

nie wrzucamy:

 • opakowań po olejach spożywczych i silnikowych
 • opakowań po aerozolach i lekach
 • puszek po farbach i lakierach, styropianu
 • opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych
 • strzykawek i innych artykułów medycznych
 • naczyń jednorazowego użytku
 • doniczek, wiaderek, zabawek

OPAKOWANIA Z PLASTIKU, KARTONU I ALUMINIUM MUSZĄ BYĆ CZYSTE I ZGNIECIONE

Biodpady

Pojemnik lub worek w kolorze brązowym

wrzucamy:

 • resztki z owoców i warzyw bez opakowań
 • skorupki z jajek
 • fusy po kawie i herbacie
 • popiół z kominka i grilla
 • trawa, liście
 • rośliny cięte i doniczkowe
 • drobne gałęzie, chwasty

nie wrzucamy:

 • resztek ryb i mięsa
 • kości, serów i padliny
 • oleju jadalnego i płynnych odpadków kuchennych
 • popiołu z pieców węglowych
 • leków
 • foli, papieru
 • odchodów zwierząt
 • płyt wiórowych i MDF

Pozostałe odpady trafiają do pojemnika na odpady zmieszane – jeśli będą prawidłowo przesegregowane, będzie ich mniej, obniżymy koszty utylizacji i przyczynimy się do poprawy stanu naszego środowiska.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK

ul. A. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju

godziny otwarcia:

pn – wt   12:00 – 14:00
śr   12:00 – 18:00
czw – pt   12:00 – 16:00
so   8:00 – 16:00

Odpady komunalne z gospodarstw domowych, które możemy przekazać nieodpłatnie do PSZOK:

 • papier, tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale
 • odpady zielone i biodegradowalne
 • meble, dywany, odzież
 • przeterminowane leki
  (lub wrzucać do pojemników w wyznaczonych aptekach ul. Zdrojowa 46 apteka Pod Lwem, ul. Główna 21 apteka Vita, ul. Zdrojowa 38 apteka Zdrojowa)
 • chemikalia (np. farby, lakiery, rozpuszczalniki, tusze, przeterminowane środki ochrony roślin, oleje)
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyte opony
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, AGD (np. pralki, lodówki, telewizory, żelazka, komputery, lampy)
 • gruz, ziemia

Odpady wielkogabarytowe odbierane są raz dwa razy w roku 25-26 maja oraz 26-27 października (wystawki) po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym 74 8661 234