Najczęstsze sprawy:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kudowa-Zdrój:

1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o udzielenie dotacji wraz z załącznikami (patrz punkt Pliki do pobrania).

2. Do wniosku dołącz:

 • Kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości np. kserokopia aktualnego wypisu z rejestru gruntów.
  W przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty, ewentualnie pełnomocnictwo udzielone przez współwłaścicieli nieruchomości, z której planuje się usunięcie wyrobów zawierających azbest lub pisemna zgoda wszystkich właścicieli;
 • Oświadczenie wnioskodawcy (patrz punkt Pliki do pobrania), że:
  budynek lub obiekt wskazany we wniosku nie jest objęty dofinansowaniem z innych źródeł w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest;
  budynek lub obiekt wskazany we wniosku nie jest ujęty w wykazie/rejestrze zabytków dla dawnego województwa wałbrzyskiego (dostępny pod adresem: https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=92696). W przypadku, w którym budynek lub obiekt wskazany we wniosku jest ujęty w powyższym wykazie, zakres planowanych prac należy uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych;
  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. DZ.U. z 2019r., poz. 1781);
 • Kopie dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót budowlanych związanych z zakresem wykonywanych prac w Starostwie Powiatowym w Kłodzku wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót organ nie wniósł sprzeciwu (dotyczy przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wbudowanych w obiekt)

3. W przypadku gdy jesteś przedsiębiorcą lub rolnikiem (dotyczy wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania lub prowadzących działalność w sektorze rolnym lub w sektorze rybołówstwa):

 • formularz pomocy de minimis (patrz punkt Pliki do pobrania),
 • kopie wszystkich zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,
 • LUB oświadczenie o wielkości pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, LUB oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

4. Skompletowane dokumenty złóż osobiście w Urzędzie Miasta (Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 5) lub wyślij pocztą na adres Urzędu Miasta – ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój.

Oświadczenie

Pobierz (PDF)

Formularz – pomoc de minimis

Pobierz (PDF)

Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy

Pobierz (PDF)

1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. Pobierz, wydrukuj i wypełnij oświadczenie do wniosku o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.

3. Dokonaj opłaty skarbowej w zależności od czynności prawnej. Opłaty należy dokonać na wspólny rachunek bankowy dot. opłaty skarbowej Gminy Kudowa-Zdrój: 02 9523 1011 0312 5325 2003 0005

4. Skompletowane dokumenty złóż osobiście w Urzędzie Miasta (Biuro Obsługi Klienta – pokój 5) lub wyślij pocztą na adres Urzędu Miasta-ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój.

Opłaty

1. 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru).
2. 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).
3. 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze.
4. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
5. 5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.1000, z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10).
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122).

Oświadczenie

Pobierz (PDF)

Udzielenie zezwolenia nas świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowyc i transportu nieczystości ciekłych

1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (patrz punkt Pliki do pobrania).

2. Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych.
 • Zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 • KRS – wyciąg z rejestru przedsiębiorców.
 • Dokument potwierdzający gotowość przyjęcia ścieków przez stację/-e zlewną/-e.
 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem asenizacyjnym (kserokopia dowodu rejestracyjnego z ważnymi badaniami technicznymi, umowa dzierżawy, najmu, itp.).
 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania bazą, miejscem do mycia i dezynfekcji oraz miejscem serwisowania pojazdu/-ów.
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł za wydanie zezwolenia (zał. do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, cz. III pkt. 42 – Dz.U. z 2019 r. poz. 1000,
  z póź. zm.) lub 53,50 zł przy wniosku o rozszerzenie zakresu prowadzonej już działalności.
 • W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii.

Powyższe opłaty należy uiścić w kasie urzędu lub przelewem na konto nr 02 9523 1011 0312 5325 2003 0005 przed dniem złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.