Referat

Finansowo-Budżetowy

Iwona Biernacik – Skarbnik – skarbnik@kudowa.pl
Hanna Jędrzejewska – Z-ca Skarbnika – wiceskarbnik@kudowa.pl
Agnieszka Golonka – Wspólna Obsługa Gminnych Instytucji Kultury – a.golonka@kudowa.pl

telefony:
74 8621 727
74 8621 728

II piętro, pokój nr 21

Jolanta Szpanier – ksiegowosc@kudowa.pl
Katarzyna Zagrodna

telefon: 74 8621 726

II piętro, pokój nr 20

Dorota Kaleta – oplataodpadowa@kudowa.pl

telefony: 74 8621 733

II piętro, pokój nr 23

 

Maria Gala – m.gala@kudowa.pl

Renata Okopińska – renata.okopinska@kudowa.pl

telefon: 74 8621 731

II piętro, pokój nr 24

Elżbieta Wiklowska – windykacja@kudowa.pl
Kinga Jabłońska – k.jablonska@kudowa.pl

telefony: 74 8621 712

II piętro, pokój nr 25

 

Katarzyna Owczarek – k.owczarek@kudowa.pl
Sylwia Hotała – wymiar@kudowa.pl

telefon: 74 8621 734

II piętro, pokój nr 27

Najczęstsze sprawy:

Deklaracja

Pobierz (PDF)

Załącznik – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Pobierz (PDF)

Załącznik – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Pobierz (PDF)

Informacja

Pobierz (PDF)

Załącznik – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Pobierz (PDF)

Załącznik – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Pobierz (PDF)

Załącznik – Dane pozostałych podatników

Pobierz (PDF)

Deklaracja

Pobierz (PDF)

Załącznik – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Pobierz (PDF)

Załącznik – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Pobierz (PDF)

Informacja

Pobierz (PDF)

Załącznik – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Pobierz (PDF)

Załącznik – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Pobierz (PDF)

Załącznik – Dane pozostałych podatników

Pobierz (PDF)

Deklaracja

Pobierz (PDF)

Załącznik – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Pobierz (PDF)

Załącznik – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Pobierz (PDF)

Informacja

Pobierz (PDF)

Załącznik – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Pobierz (PDF)

Załącznik – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Pobierz (PDF)

Załącznik – Dane pozostałych podatników

Pobierz (PDF)

Wniosek o zmianę danych osobowych

Pobierz (PDF)

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Pobierz (PDF)

Wniosek o zwrot nadpłaty

Pobierz (PDF)

Właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Mieszkańcy, którzy dotychczas nie segregowali odpadów proszeni są o składanie nowych deklaracji.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny zostanie mu naliczona opłata podwyższona.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy
miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Właściciel nieruchomości obowiązany jest wykazać w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wszystkie osoby zamieszkujące stale i czasowo w danej nieruchomości. Niedopełnienie tego obowiązku prowadzi do kontroli deklaracji oraz wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.

W przypadku uwzględnienia w deklaracji mniejszej liczby osób niż liczba osób zameldowanych należy przedłożyć dokument potwierdzający stałą nieobecność lub oświadczenie właściciela nieruchomości potwierdzające przebywanie osoby poza granicami kraju, w innej gminie, w innym miejscu niż miejsce zameldowania.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza deklarację o wysokości opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje część miesiąca opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania od następnego miesiąca.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • 26,00 zł od osoby miesięcznie za odpady zbierane selektywnie
 • 40,00 zł od osoby miesięcznie za odpady zbierane nieselektywnie.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni:

 • wpłatą gotówkową w kasie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w godzinach 9.00 – 12.30
 • przelewem na rachunek bankowy Gminy Kudowa-Zdrój nr 67 9523 0001 0312 5325 2003 0054.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

 • wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki
 • odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
 • tworzenie i utrzymanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanych dalej PSZOK
 • obsługę administracyjną systemu
 • edukację w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

 • odpady komunalne nieselektywne/zmieszane/- nie rzadziej niż raz na tydzień
  /wyjątek stanowi Spółdzielnia Mieszkaniowa z uwagi na dużą ilość zgromadzonych odpadów komunalnych/- trzy razy w tygodniu
 • odpady zbierane selektywnie -zabudowa jednorodzinna – raz na dwa tygodnie
 • zabudowa wielorodzinna – raz na tydzień.

Odpady zgromadzone w pojemnikach lub w workach powinny być wystawione w dniu odbioru odpadów, zgodnie z ustalonym harmonogramem, od godziny 6:00.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są wg harmonogramu określonego przez Gminę Kudowa-Zdrój
– nie rzadziej niż dwa razy w roku/25-26.05.2020 r. i 26-27.10.2020 r./.

Właściciele nieruchomości mogą również sami oddawać odpady segregowane do PSZOK w ramach ponoszonej opłaty.

PSZOK znajduje się na terenie Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Fredry 8 i świadczy usługi od poniedziałku do soboty w godzinach:
poniedziałek-wtorek 12.00 – 14.00
środa 12.00 – 18.00
czwartek-piątek 12.00 – 16.00
sobota 8.00 – 16.00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 74/8621733, 74/8621723 lub osobiście w Urzędzie Miasta Kudowa Zdrój,, ul. Zdrojowa 24 pok.nr 17 i 23.

W załączeniu wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi