Referat

Finansowo-Budżetowy

II piętro, pokój nr 20

Kinga Jabłońska ,tel. 74 8621 726 e-mail: k.jablonska@kudowa.pl
Katarzyna Zagrodna – tel. 74 8621 726 – e-mail: ksiegowosc@kudowa.pl 

 

II piętro, pokój nr 21

Iwona Biernacik – Skarbnik -tel. 74 8621 727– e-mail:  skarbnik@kudowa.pl
Hanna Jędrzejewska – Z-ca Skarbnika- tel. 74 8621 728 – e-mail: wiceskarbnik@kudowa.pl

 

II piętro, pokój nr 23

Dorota Kaleta – Gospodarowanie odpadami komunalnymi – tel. 748621733 , e-mail: oplataodpadowa@kudowa.pl
Tomasz Dereń – Pomoc administracyjna – tel.748621733 – e-mail: t.deren@kudowa.pl

 

II piętro, pokój nr 24

Maria Gala – Referat Finansowo-Budżetowy – tel.748621731, e-mail: m.gala@kudowa.pl

 

II piętro, pokój nr 25

Elżbieta Wiklowska – Referat Finansowo-Budżetowy  – tel.748621712, e-mail: e.wiklowska@kudowa.pl
Agnieszka Golonka – Stanowisko ds. obsługi Gminnych Instytucji Kultury – tel.748621733 e-mail: a.golonka@kudowa.pl

 

II piętro, pokój nr 26

Łukasz Okopiński – Referat Finansowo-Budżetowy – tel.748621732, e-mail: l.okopinski@kudowa.pl

 

II piętro, pokój nr 27

Anna Adamkiewicz – Podatki i opłaty lokalne – tel.748621734, e-mail: wymiar@kudowa.pl
Marta Kowalczyk – Podatki – tel.748621734, e-mail: podatki@kudowa.pl
Renata Okopińska – Referat Finansowo-Budżetowy – tel.748621734, e-mail: renata.okopinska@kudowa.pl

Najczęstsze sprawy:

Deklaracja

Pobierz (PDF)

Załącznik – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Pobierz (PDF)

Załącznik – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Pobierz (PDF)

Informacja

Pobierz (PDF)

Załącznik – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Pobierz (PDF)

Załącznik – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Pobierz (PDF)

Załącznik – Dane pozostałych podatników

Pobierz (PDF)

Deklaracja

Pobierz (PDF)

Załącznik – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Pobierz (PDF)

Załącznik – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Pobierz (PDF)

Informacja

Pobierz (PDF)

Załącznik – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Pobierz (PDF)

Załącznik – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Pobierz (PDF)

Załącznik – Dane pozostałych podatników

Pobierz (PDF)

Deklaracja

Pobierz (PDF)

Załącznik – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Pobierz (PDF)

Załącznik – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Pobierz (PDF)

Informacja

Pobierz (PDF)

Załącznik – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Pobierz (PDF)

Załącznik – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Pobierz (PDF)

Załącznik – Dane pozostałych podatników

Pobierz (PDF)

Wniosek o zmianę danych osobowych

Pobierz (PDF)

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Pobierz (PDF)

Wniosek o zwrot nadpłaty

Pobierz (PDF)

Przepisy obowiązujące: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój zobowiązani są prowadzić gospodarkę odpadami komunalnymi w oparciu o zapisy ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kudowa-Zdrój.”

W związku ze zmianą przepisów segregacja odpadów jest obowiązkowa.

Tej zasady muszą przestrzegać wszyscy mieszkańcy.

 

 • Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zostanie mu naliczona opłata podwyższona w kwocie 72,00 zł od osoby.
 • Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
 • W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, burmistrz określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody.
 • W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami właściciel nieruchomości obowiązany jest wykazać wszystkie osoby zamieszkujące stale i czasowo w danej nieruchomości.
 • Niedopełnienie tego obowiązku prowadzi do kontroli deklaracji oraz wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.
 • Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
 • W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał,  a w nowym miejscu zamieszkania od następnego miesiąca.
 • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 • Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi śmierć mieszkańca. W takim przypadku można dokonać korekty deklaracji do 6 miesięcy od dnia zdarzenia.

 

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE GODPADAMI KOMUNALNYMI WYNOSI:

 • 36,00 zł od osoby miesięcznie za odpady komunalne zbierane selektywnie,
 • 72,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku segregacji odpadów komunalnych,
 • 35,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli bioodpady są kompostowane w przydomowym kompostowniku – zwolnienie w części z opłaty dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Aby skorzystać z niższej stawki opłaty należy złożyć nową deklarację. Posiadanie kompostownika podlega kontroli.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w terminie do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący:

 • wpłatą gotówkową w kasie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w godzinach 9.00 – 11.00
 • przelewem na rachunek bankowy Gminy Kudowa-Zdrój nr 67 9523 0001 0312 5325 2003 0054.

 

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe właściciele składają deklarację oraz uiszczają ryczałtową stawkę opłaty, która wynosi:

 • 180,00 zł rocznie za odpady komunalne zbierane selektywnie,
 • 360,00 zł rocznie jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku segregacji odpadów komunalnych,

 Ryczałtową opłatę właściciele zobowiązanie są wnosić, z góry za cały rok, w terminie do 25 lipca każdego roku lub w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku opłaty.

 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

 • wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki
 • odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
 • tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanych dalej PSZOK
 • obsługę administracyjną systemu
 • edukację w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
 • usuwanie odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych np. dzikie wysypiska

 

Odpady zgromadzone w pojemnikach lub w workach powinny być wystawione w dniu odbioru odpadów, zgodnie z ustalonym harmonogramem, od godziny 6:00.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

 • odpady komunalne – pozostałości po segregacji – nie rzadziej niż raz na tydzień /wyjątek stanowi Spółdzielnia Mieszkaniowa z uwagi na dużą ilość zgromadzonych odpadów komunalnych/ – trzy razy w tygodniu
 • odpady zbierane selektywnie

– zabudowa jednorodzinna – raz na dwa tygodnie
– zabudowa wielorodzinna – raz na tydzień.

 

 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy indywidualnie w ramach uiszczanej opłaty przekazywać do PSZOK lub w ramach tzw. „wystawki” po telefonicznym zgłoszeniu do przedsiębiorcy będą odbierane wg harmonogramu określonego przez Gminę Kudowa-Zdrój – nie rzadziej niż dwa razy w roku.
  Zabrania się ustawiania przy pojemnikach na odpady oraz przy boksach śmietnikowych odpadów wielkogabarytowych za wyjątkiem okresu zbiórki tzw. „wystawki”.

 

PSZOK znajduje się na terenie Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Fredry 8 i świadczy usługi od poniedziałku do soboty w godzinach:

poniedziałek – wtorek 12.00–14.00
środa 12.00 – 18.00
czwartek – piątek 12.00–16.00
sobota 8.00– 16.00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 74/8621 733, 74/8621 723 lub osobiście w Urzędzie Miasta ul. Zdrojowa 24 biuro nr 17 i nr 23
lub na stronie BIP – http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,6618,idmp,83,r,r

 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH

 • Właściciele nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązani są do:
  – prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o zapisy ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kudowa-Zdrój
  – podpisania indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Kudowa-Zdrój
 • Właściciele nieruchomości mieszanych /w części nieruchomość zamieszkała, a w części przeznaczona na prowadzenie działalności/ zobowiązani są do
  – uiszczania opłaty za odpady komunalne w gminie za osoby zamieszkujące w części dotyczącej nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją
  – zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym za część nieruchomości na której prowadzona jest działalność gospodarcza.
 • Właściciele nieruchomości zobowiązani są posiadać przyporządkowane i oznaczone pojemniki na odpady komunalne oraz pojemniki lub worki na odpady segregowane zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Kudowa-Zdrój”
 • Niedopuszczalne jest  mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Posiadanie aktualnych umów oraz dowodów uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych podlegają kontroli.