Obwieszczenie Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój

Szanowni Przedsiębiorcy,

Nieoczekiwana sytuacja związana z szerzeniem się Koronawirusem COVID-19, w której wszyscy się znaleźliśmy, zmniejsza zarówno dochody przedsiębiorców jak i budżetu gminy. Rozumiem, że znaczna część firm ma ograniczoną możliwość prowadzenia działalności, co odbija się na ich kondycji finansowej. W tej trudnej sytuacji jako samorząd gminny, aby ograniczyć skutki kryzysu związanego z pandemią, chcemy wesprzeć kudowskich przedsiębiorców, którzy nie prowadzą działalności lub ich obroty znacznie spadły.

Mając powyższe na uwadze, przygotowaliśmy rozwiązania dające możliwości udzielenia ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości oraz należności z tytułu dzierżawy gruntu i najmu lokali użytkowych, będących własnością gminy, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej (szczegółowe zasady wsparcia znajdą Państwo w załączniku).

W obecnym tak trudnym czasie Gmina nadal musi realizować swoje bieżące zadania takie jak: utrzymanie szkół, przedszkoli, żłobka, remonty dróg, oświetlenie ulic (choć częściowo już ograniczone), utrzymanie czystości w mieście, utrzymanie zieleni, zapewnienie opieki społecznej oraz wielu innych. Dla ich realizacji gmina zatrudnia i zapewnia wynagrodzenie 364 pracownikom sfery publicznej, m.in.; nauczycielom, pracownikom oświaty, ośrodka pomocy społecznej, urzędnikom, pracownikom instytucji kultury, spółek komunalnych, którzy zapewniają prawidłowe funkcjonowanie gminy i jej mieszkańców.

Jednocześnie informuję, że w związku z:

 • dotychczasowym olbrzymim zadłużeniem gminy ok. 21 mln zł.,
 • koniecznością realizacji bieżących zadań gminy,
 • szacowanym zmniejszeniem dochodów w roku 2020 o ok. 1 mln zł, z tytułu:
  • opłaty uzdrowiskowej,
  • udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • proponowanymi ulgami dla przedsiębiorców,

dodatkowe zwolnienia czy umorzenia podatku od nieruchomości, mogą skutkować niewypłacalnością gminy i wprowadzeniem zarządu komisarycznego.

Większa pomoc dla Przedsiębiorców jest niemożliwa bez finansowego wsparcia z zewnątrz, w tym ze strony Rządu Polskiego, na co z niecierpliwością czeka Gmina Kudowa-Zdrój oraz wszystkie gminy uzdrowiskowe w kraju.

Aneta Potoczna
Burmistrz Miasta
Kudowa-Zdrój

Zasady udzielenia ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości oraz należności z tytułu dzierżawy gruntu i najmu lokali użytkowych, będących własnością Gminy Kudowa-Zdrój, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości

 1. osoby prawne opłacające podatek w okresach miesięcznych – możliwość odroczenia terminu płatności podatku za:
  – 04/2020 – do 15.09.2020 roku,
  – 05/2020 – do 15.10.2020 roku,
  – 06/2020 – do 15.11.2020 roku,
 2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opłacające podatek w 4 kwartalnych ratach – możliwość odroczenia terminu płatności za:
  – II ratę – do 15.10.2020 roku.

Należności z tytułu dzierżawy gruntu i najmu lokali użytkowych, będących własnością gminy, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej

 1. umorzenie zaległości za kwiecień 2020 roku – w zależności od przedstawionej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy zaległości będą umarzane w granicach od 30% do 100%,
 2. przesunięcie terminu płatności za miesiące kwiecień, maj i czerwiec o 3 miesiące.
  W przypadku, gdy okoliczności związane z pandemią będą uniemożliwiały prowadzenie działalności w kolejnych miesiącach możliwe będzie ubieganie się o dalsze umorzenie zaległości z tytułu dzierżawy gruntu i najmu lokali użytkowych.

Warunki udzielania ulg

Pomocą mogą być objęci przedsiębiorcy, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej lub ich obroty spadły o co najmniej 30% w stosunku do średniej za poprzednie 3 miesiące.
Odroczenie lub umorzenie następuje na wniosek przedsiębiorcy z uzasadnieniem i odpowiednimi oświadczeniami. We wniosku należy wskazać ważny interes podatnika, najemcy/dzierżawcy, przede wszystkim, w jaki sposób skutki wprowadzenia stanu epidemii wpłynęły na sytuację finansową przedsiębiorstwa i brak możliwości opłacenia należności w terminie.

Udzielenie ulg stanowi pomoc publiczną, w związku z tym oprócz wniosku (wzór w załączniku) należy złożyć:

 1. oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności lub znacznym ograniczeniu prowadzenia działalności z uwagi na epidemię COVID-19 (wzór w załączniku)
 2. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór w załączniku)
 3. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymano w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wzór w załączniku)
 4. oświadczenie dot. sytuacji finansowej (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) wraz z dokumentami finansowymi potwierdzającymi dane w nim zawarte (wzór w załączniku)
 5. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (osoby prawne),
 6. Dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty potwierdzające trudną lub pogarszającą się sytuację przedsiębiorcy.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca może złożyć:

 • w formie elektronicznej poprzez skrzynkę epuap na adres: /Urzad_Kudowa/skrytka lub /Urzad_Kudowa/SkrytkaESP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój,
 • w formie pisemnej do skrzynki pocztowej na budynku Urzędu Miasta.

Informuję, że każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Z uwagi na znacznie zmniejszoną liczbę pracowników proszę o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na decyzję. Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco, zgodnie z kolejnością wpływu.

Informacja o stanie majątkowym

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie de minimis

Oświadczenie o nie prowadzeniu prowadzenia działalności gospodarczej lub znacznym ograniczeniu prowadzenia działalności z uwagi na epidemię COVID-19

Wniosek o ulgę

Informacja o stanie majątkowym

Pobierz (PDF)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Pobierz (PDF)

Oświadczenie de minimis

Pobierz (PDF)

Oświadczenie o nie prowadzeniu prowadzenia działalności gospodarczej lub znacznym ograniczeniu prowadzenia działalności z uwagi na epidemię COVID-19

Pobierz (PDF)

Wniosek o ulgę

Pobierz (PDF)