Organizacje pozarządowe


Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2022 roku. Szczegóły w załączniku.

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na konsultacje społeczne. Od 12 października do 19 października 2021 r. można zgłaszać uwagi do Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w w/w ustawie na 2022 rok.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu, który zamieszczony jest w załączniku do pobrania. Ewentualne uwagi i sugestie w odniesieniu do zapisów dokumentu należy wpisać do załączonego formularza i przesłać go w terminie od 12 października do 19 października 2021 r.:
• elektronicznie na adres: gkrpa@kudowa.pl,
• pisemnie  na adres: Urząd Miasta, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój,
• osobiście, dostarczając wypełniony formularz do Biura Obsługi Klienta pok. nr 5 Urzędu Miasta, ul. Zdrojowa 24, 57-350.

O terminie decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia “Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2022″.