Organizacje pozarządowe


OTWARTE KONKURSY OFERT

Zarządzenie nr  0050.203.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój, z dnia  15 października 2020 r. w sprawie określenia podmiotu, formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,14077,idmp,35,r,r

                                                                              Kudowa-Zdrój, 5 lutego 2021 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

na  podstawie  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności  pożytku publicznego

i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku.

 

 1. Cele, rodzaje oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań.

 

 1. 1. W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
 • aktywizacja i działalność kulturalna na rzecz osób starszych, stworzenie możliwości samorealizacji.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w wyżej wymienionym zakresie w 2021 roku – 5.000 zł.

W roku 2020 na realizację zadań tego rodzaju nie przekazano organizacjom pozarządowym środków finansowych.

 

 1. W zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych:
 • integracja środowisk kombatanckich,
 • integracja międzypokoleniowa.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w wyżej wymienionym zakresie w 2021 roku – 6.000 zł.

W roku 2020 na realizację zadań tego rodzaju nie przekazano organizacjom pozarządowym środków finansowych.

 

 1. W zakresie pomocy społecznej:
 • pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji

życiowej oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i samotnych matek,

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w wyżej wymienionym zakresie w 2021 roku – 14.000 zł.

W roku 2020 na realizację zadań tego rodzaju przekazano organizacjom pozarządowym kwotę 11.000       zł.

 

 

 

 1. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
 • działalność sportowa, turystyczna, kulturalna, uzupełniająca i integrująca środowisko osób

niepełnosprawnych,

 • wspomaganie wczesnego rozwoju dzieci niepełnosprawnych,
 • organizacja grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w wyżej wymienionym zakresie w 2021 roku – 10.000 zł.

W roku 2020 na realizację zadań tego rodzaju nie przekazano organizacjom pozarządowym środków finansowych.

 

 1. W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
 • edukacja dzieci i młodzieży mająca na celu poprawę ich bezpieczeństwa,
 • działania wychowawcze i edukacyjne dzieci i młodzieży kształtujące postawy patriotyczne,

rozwijanie aktywności obywatelskiej,

 • organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w wyżej wymienionym zakresie w 2021 roku – 1.000 zł.

W roku 2020 na realizację zadań tego rodzaju nie przekazano organizacjom pozarządowym środków finansowych.

 

 1. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
 • organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, festiwali, występów

artystycznych, spektakli konkursowych, wystaw, dyskusji, prelekcji, warsztatów muzycznych,

teatralnych i filmowych,

 • kultywowania lokalnej tradycji pogórza sudeckiego oraz ochrona dóbr kultury.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w wyżej wymienionym zakresie w 2021 roku – 4.000 zł.

W roku 2020 na realizację zadań tego rodzaju przekazano organizacjom pozarządowym kwotę 25.000      zł.

 

 

 1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej szczególnie wśród dzieci i młodzieży:
 • szkolenie sportowe młodzieży oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych,
 • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w wyżej wymienionym zakresie w 2021 roku – 154.500 zł.

W roku 2021 na realizację zadań tego rodzaju przekazano organizacjom pozarządowym kwotę 4000 zł.

W roku 2020 na realizację zadań tego rodzaju przekazano organizacjom pozarządowym kwotę 166.000 zł.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji.

 

 1. Powierzenie wykonania ww. zadań lub wsparcie ich realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 i 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zgodnie z Programem współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pożytku publicznego na rok 2021 i innych szczegółowych przepisów.
 2. Burmistrz przyznaje  zarządzeniem  dotacje celowe  na realizację ofert wyłonionych w konkursie.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Dofinasowanie nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zadania. Minimum 10% kosztów realizacji zadania stanowi wkład własny, który może być zadeklarowany w formie finansowej, wkładu osobowego – pracy społecznej członków organizacji pozarządowej, wolontariatu lub wkładu rzeczowego, przy czym wkład własny finansowy musi wynosić minimum 5% całkowitych kosztów realizacji zadania.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania.

 

 1. Termin realizacji zadań od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 roku.
 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określi umowa.
 3. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.
 4. Szczegółowe zasady realizacji i rozliczania zadania określi umowa zawarta pomiędzy podmiotem a Burmistrzem Kudowy-Zdrój. Wzór umowy zgodny z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r. poz. 2057), dostępny w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, pok. nr 26, tel. 74 8621732.
 5. Dopuszcza się ewentualne zmiany określone zawartymi w trakcie umowy – aneksami, polegające na przesunięciach wydatków pomiędzy pozycjami kosztowymi, które nie prowadzą do zmiany kwoty dotacji, jak również nie zmienią rzeczowego charakteru zadania. Ewentualne zmiany należy wprowadzić na bieżąco w trakcie realizacji zadania, przed wydatkowaniem tych środków. Obowiązek aneksowania nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiło zwiększenie lub zmniejszenie wydatków w danej pozycji kosztorysowej do 10% wartości udzielonej dotacji. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Zleceniodawcy. Zgłoszone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy. Dopuszcza się dopisywania kolejnych rodzajów kosztów w ofercie, na podstawie której Oferent otrzymał dotację tylko i wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu w formie pisemnej i uzyskaniu zgody Zleceniodawcy. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany kosztorys zadania po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagają aneksu do umowy. Wprowadzony koszt nie może być podstawą do zwiększenia wysokości dotacji i finansowany może być tylko i wyłącznie poprzez zmniejszenie innego kosztu finansowego z dotacji lub ze środków własnych.

W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów realizacji zadania publicznego. Zmiany powyżej 15% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Miasta oraz aneksu do umowy.

 

 

 

 1. Termin i miejsce składania ofert.

 

 1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art.11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Oferty powinny być sporządzone według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz.2057).
 3. Druk do pobrania dostępny na stronie internetowej http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/ / organizacje pozarządowe/ formularze do pobrania.
 4. Warunkiem uczestnictwa podmiotu uprawnionego w konkursie jest złożenie poprawnej
  oferty według wzoru określonego w rozporządzeniu.
 5. Ofertę uznaje się za poprawnie wypełnioną jeżeli posiada czytelnie wypełnione wszystkie rubryki.
 6. Oferta winna być opieczętowana i podpisana przez osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych w podmiocie uprawnionym.
 7. W przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnego podpisu przez osoby, o których mowa w pkt 6.
 8. W przypadku wskazania w ofercie partnera, do oferty należy dołączyć umowę partnerską lub oświadczenie partnera potwierdzające uczestnictwo w projekcie.
 9. Uzupełnienia ofert można dokonywać wyłącznie do dnia składania ofert określonego
  w ogłoszeniu o konkursie.
 10. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu
  uprawnionego oraz nazwą zadania publicznego w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta, lub
  przesłać za pośrednictwem poczty.
 11. Ofertę uznaje się za złożoną w terminie, jeżeli zostanie doręczona najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert określonym w ogłoszeniu o konkursie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data nadania w urzędzie pocztowym.
 12. Oferty należy składać do dnia 02.2021 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój.
 13. Do oferty należy dołączyć kserokopię aktualnego dokumentu poświadczającego prawo podmiotu do występowania w obrocie prawnym (wpis do ewidencji lub KRS).
 14. Podmioty, które na podstawie innych ustaw nie są zobowiązane do posiadania dokumentów wskazanych w ust. 13 winny złożyć wraz z ofertą oświadczenie o celach i zadaniach realizowanych przez podmiot.
 15. Oferty złożone na nieprawidłowych drukach, niekompletne, niezgodne merytorycznie z zadaniami wyszczególnionymi w ogłoszeniu o konkursie, nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o konkursie, nie podpisane przez osoby lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 

 1. W celu zaopiniowania złożonych ofert Burmistrz Miasta powołuje zarządzeniem Komisję konkursową.
 2. Komisja konkursowa ocenia merytoryczne oferty, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną dokonaną uprzednio przez pracownika merytorycznego.
 3. Ocena formalna winna być przeprowadzona w ciągu 14 dni od dnia następującego po terminie składania ofert określonego w ogłoszeniu o konkursie.
 4. Ocena merytoryczna winna być przeprowadzona w ciągu 7 dni od dnia zakończenia oceniania ofert pod względem formalnym.
 5. Wybór ofert stanowiących formę realizacji w/w zadań nastąpi w oparciu o określone kryteria:
  • celowość realizacji zadania – uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, określenie grupy docelowej, spójność zaplanowanych działań i ich rozplanowanie  w czasie, znaczenie realizacji zadania  dla społeczności i odbiorców,
  • rezultaty realizacji zadania – zakładane efekty ilościowe i jakościowe  (liczba uczestników  – odbiorców  projektu),
  • rzetelny budżet w tym rodzaj planowanych kosztów i wysokość środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł,
  • analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę również rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
  • stopień zaangażowania i wykorzystania potencjału własnego organizacji w tym planowany wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.
 6. Decyzję o udzielenie dotacji podejmuje Burmistrz po zapoznaniu się z protokołem Komisji

konkursowej, do którego dołącza się formularze oceny formalnej  (rozpatrzone pozytywnie)

oraz oceny merytoryczne.

 1. Postanowienia końcowe
 2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego należy sporządzić w terminie określonym w umowie i według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz.2057).
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone:
  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju,
  2. Biuletynie Informacji Publicznej,
  3. na stronie internetowej kudowa.pl /miasto/ organizacje pozarządowe/ otwarte konkursy ofert/.
 4. Podmioty, którym w wyniku konkursu przyznano środki finansowe w mniejszej wysokości, niż kwota wnioskowana w terminie 14 dni od daty przyznania środków zobowiązane są do przedstawiania zaktualizowanego harmonogramu i zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania do wysokości przyznanej dotacji.

Nie przedłożenie zaktualizowanego harmonogramu lub  zaktualizowanej kalkulacji kosztów w terminie, o których mowa wyżej skutkuje nie przystąpieniem gminy do finansowania zadania publicznego.

 

ZARZĄDZENIE nr 0050.4.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój na rok 2021.

http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,14241,idmp,35,r,r

Załącznik nr 1 – wykaz organizacji, które otrzymały dotację na 2021 rok

Pobierz (PDF)

Załącznik nr 2 – wykaz ofert, które nie spełniły wymogów formalnych

Pobierz (PDF)

FORMULARZE DO POBRANIA

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Pobierz (PDF)Pobierz (DOC)

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy

Pobierz (PDF)

WSPÓŁPRACA MIASTA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na konsultacje społeczne. Od 16 października do 23 października 2020 r. można zgłaszać uwagi do Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w w/w ustawie na 2021 rok.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu, który zamieszczony jest w załączniku do pobrania. Ewentualne uwagi i sugestie w odniesieniu do zapisów dokumentu należy wpisać do załączonego formularza i przesłać go w terminie od 16 października do 23 października 2020 r.:
• elektronicznie na adres: gkrpa@kudowa.pl,
• pisemnie  na adres: Urząd Miasta, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój,
• osobiście, dostarczając wypełniony formularz do Biura Obsługi Klienta pok. nr 5 Urzędu Miasta, ul. Zdrojowa 24, 57-350.

O terminie decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

 


Zarządzenie nr  0050.203.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia  15 października 2020 r. w sprawie określenia podmiotu, formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Program Współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Pobierz (PDF)