Organizacje pozarządowe


Zarządzenie Nr 0050.10.2023 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie: przyznania dotacji dla Koła Kłodzkiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, na realizację zadania publicznego pn. „Dystrybucja żywności dla potrzebujących mieszkańców Miasta Kudowa-Zdrój z Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)” z zakresu pomocy społecznej.

Zarządzenie nr 0050.7.2023 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 11 stycznia 2023 roku, w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój na rok 2013.

Przedstawiamy wykaz organizacji, które otrzymały dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój w 2023.

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Koło Kłodzkie Towarzystwa Pomocy i. Św. Brata Alberta z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 31, 57-300 Kłodzko

Do Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Koło Kłodzkie Towarzystwa Pomocy i. Św. Brata Alberta z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 31, 57-300 Kłodzko. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę, i każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego