Kudowa-Zdrój 20.01.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2021  r. poz. 1899 ze zm.)  oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

 

BURMISTRZ  MIASTA

KUDOWA-ZDRÓJ

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w budynku mieszkalno-użytkowym na II. piętrze, składającego się z pokoju i kuchni o powierzchni 25,25 m2, wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w wysokości 542/10000, (5,42%) przy ul. Zdrojowej 40, w obrębie Stary Zdrój, Gmina Kudowa-Zdrój, działka numer 220, Am-9 o pow. 249 m2, księga wieczysta nr SW1K/00049921/6. Nieruchomość jest wolna od zadłużeń.  W dziale III KW SW1K/00049921/6 ujawniony jest wpis „wszelkie ciężary ustanowione na  lokalach obciążają przynależne do nich udziały we współwłasności budynku i we współwłasności gruntu”. Nieruchomość gruntowa – działka  nr 220 Am-9, położona  jest  na obszarze przeznaczonym w  planie zagospodarowania  przestrzennego  jako 20 UZ – teren zabudowy uzdrowiskowej.

 Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową, ogrzewanie – brak, tynki cementowo-wapienne, w kuchni podłoga z desek pokryta wykładziną PCV, w pokoju podłoga z desek, okna z PCV, drzwi drewniane malowane farbą olejną. Lokal do remontu. WC znajduje się na korytarzu w części wspólnej budynku.

   Ponadto informujemy, że Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zdrojowej 40 zaciągnęła kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Kłodzku, na okres 240 miesięcy, w wysokości  191 500,00 zł w celu sfinansowania zaplanowanej na 2017 r. inwestycji, polegającej na remoncie dachu zgodnie z uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zdrojowej 40 nr 4/2017 z dnia 19.05.2017 r. Nabywca wchodzi w zobowiązania Wspólnoty Mieszkaniowej dotyczącej spłaty zaciągniętego kredytu, w części przypadającej na nabyty lokal.

Zarząd budynkiem sprawuje Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o. w Kłodzku, ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko. Termin oglądania nieruchomości ustala się na każdy wtorek i piątek, godz. 12:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 748621704.

 

CENA WYWOŁAWCZA  102 850,00 zł

 

w tym cena lokalu 100 093,62 zł, cena udziału w prawie własności gruntu 2 756,38 zł   

 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT.

 

Przetarg odbędzie się  24.02.2023 r. o godz. 9:00  pok. nr 13, w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem przystąpienia do   przetargu  jest   wpłata   wadium  w  wysokości 20% ceny wywoławczej  tj. 20 570,00 zł  wyłącznie przelewem  na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia Kudowa-Zdrój  najpóźniej do 20.02.2023 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. 

        Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba  ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości. Termin wpłaty ceny nieruchomości przez Nabywcę (wyłącznie przelewem na  konto Gminy Kudowa-Zdrój) ustala się nie później niż 10.03.2023 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.

 Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa;

w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie; w  przypadku  osób  posiadających rozdzielność majątkową przedstawienie  takiego dokumentu w formie  aktu  notarialnego (oryginał);

w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa (oryginał).

          Przetarg może być odwołany z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie   internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kudowa.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu 748621710.

                                                                                                                                       Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój

                                                                                                                                                    Aneta Potoczna