Kudowa-Zdrój 20.01.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2021  r. poz. 1899 ze zm.)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

BURMISTRZ  MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 16/4 (Am-1) o pow. 1299 m2, położonej w obrębie Jakubowice, Gminie Kudowa-Zdrój z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe (również letniskowe), usługi (dopuszcza się rodzaje usług np.: hotelarskie, gastronomii, rzemiosła usługowego itp. spełniające ograniczenia określone w ustaleniach ogólnych dla strefy F). Księga wieczysta nr SW1K/00083148/3. Działka położona jest w terenie o zróżnicowanym stopniu nachylenia w kierunku zachodnim, posiada kształt wielokąta. Na działce znajdują się dwa słupy energetyczne oraz studnia. Od strony granicy zachodniej działka bezpośrednio graniczy z potokiem, który oddziela ją od drogi publicznej i uniemożliwia bezpośredni dostęp, od strony północnej graniczy z gruntem zabudowanym budynkiem mieszkalno-gospodarczym, z pozostałych stron z gruntami bez zabudowy. W celu komunikacji z drogą  publiczna  wymagana będzie budowa przez nabywcę nieruchomości mostu po uzyskaniu stosownych pozwoleń. Działka gruntu zlokalizowana jest w części peryferyjnej miejscowości jest porośnięta trawą, częściowo zakrzaczona, nie jest ogrodzona. Do działki doprowadzona jest sieć kanalizacyjna oraz sieć wodociągowa – obecnie nieczynna ze względu na brak wystarczającego ciśnienia w sieci.  Działka wolna od obciążeń i zadłużeń.

CENA WYWOŁAWCZA NETTO – 85 900,00 zł*

*Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z dnia  11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, ze zm.).

Przetarg odbędzie się 24.02.2023 r. o godz. 9:30 w pok. nr 13, w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej (tj. 17 180,00 zł) wyłącznie przelewem na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko, Filia Kudowa-Zdrój najpóźniej do 20.02.2023 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu). Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości. Termin wpłaty ceny nieruchomości przez Nabywcę (wyłącznie przelewem na konto Gminy Kudowa-Zdrój) ustala się nie później niż 10.03.2023 r.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:                                                        

w przypadku osób innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa;

w przypadku małżonków – do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie; w przypadku osób posiadających rozdzielność majątkową przedstawienie takiego dokumentu w formie aktu notarialnego (oryginał)

w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa (oryginał).

Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kudowa.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu 748621710.

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój

Aneta Potoczna