Dnia 13.01.2023r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu otworzył nabór wniosków dla zadania pt.: “USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST”. 

MIESZKAŃCU!

JEŚLI CHCESZ W 2023r. USUNĄĆ AZBEST ZE SWOJEJ POSESJI – ZŁÓŻ WNIOSEK DO TUTEJSZEGO URZĘDU DO DNIA 09.02.2023R.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/17 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój, informuję, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na usunięcie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Kudowa-Zdrój.

Dofinansowanie może stanowić 100% kosztów obejmujących: rozbiórkę pokrycia dachowego, zabezpieczenie odpadów, zbiórkę i odbiór w przypadku zdemontowanych  odpadów, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wraz  z oczyszczeniem terenu z pyłu azbestowego.

Jednocześnie informuję, że dofinansowanie nie pokrywa kosztów:

  1. poniesionych przez właściciela nieruchomości, który we własnym zakresie dokonał demontażu odpadów zawierających azbest i przekazał je do unieszkodliwienia,
  2. kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacyjnych,
  3. kosztów poniesionych na wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów, zgłoszeń i uzgodnień,
  4. kosztów poniesionych przed dniem złożenia wniosku.

W przypadku zainteresowania otrzymaniem dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest ze swojej posesji, zapraszam do złożenia wniosku na obowiązujących drukach dostępnych w tut. urzędzie i na stronie internetowej www.kudowa.pl w zakładce: miasto/ pliki do pobrania/ ochrona środowiska, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.02.2023r. w siedzibie Urzędu  Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24 (Biuro Obsługi Klienta).