Kudowa-Zdrój 13.10.2022 r.

OGŁOSZENIE

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2021  r. poz. 1899 ze zm.)  oraz  § 15  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

BURMISTRZ  MIASTA 

 KUDOWA-ZDRÓJ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na  sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, działki nr 698/6 (Am-7) o łącznej pow. 3607 m2, położonej w obrębie Słone, Gminie Kudowa-Zdrój z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo pensjonatowe i inne usługi. Księga wieczysta nr SW1K/00061790/8. Istnieje możliwość wpięcia do sieci gazowej, wodno-kanalizacyjnej  i elektroenergetycznej. Położona jest w terenie płaskim, posiada kształt zbliżony do prostokąta, dojazd jest utrudniony ze względu na brak drogi o nawierzchni utwardzonej, dostęp od strony granicy zachodniej i południowej wyznaczoną geodezyjnie drogą. Działka niezabudowana, zlokalizowana na osiedlu budynków mieszkalnych. Działka wolna od obciążeń i  zadłużeń.

CENA WYWOŁAWCZA – 721 400,00 zł*

*Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu  podatkiem VAT 23%.

Przetarg odbędzie się 22.12.2022 r. o godz. 9:00 w pok. nr 13, w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej (tj. 144 280,00 zł) wyłącznie przelewem na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko, Filia Kudowa-Zdrój najpóźniej do 16.12.2022 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  

Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu). Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości. Termin wpłaty ceny nieruchomości przez Nabywcę (wyłącznie przelewem na konto Gminy Kudowa-Zdrój) ustala się nie później niż 10.01.2023 r.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

w przypadku osób innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa;

w przypadku małżonków – do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie; w przypadku osób posiadających rozdzielność majątkową przedstawienie takiego dokumentu w formie aktu notarialnego (oryginał);

w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa (oryginał).

Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu 748621710.