Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia “Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2023″

 

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dania 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok.

Termin konsultacji  od  12 października  do 21 października  2022 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są: organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji. Formularz wyrażenia opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia “Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”, dostępny jest na stronie internetowej Gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl. Wypełniony formularz należy złożyć w terminie od 12 października  do 21 października 2022 roku na jeden  z poniższych sposobów:

a) drogą elektroniczną (poczta elektroniczna) na adres e-mail: wiceskarbnik@kudowa.pl,

b) osobiście w Biurze Obsługi klienta pok. nr 5 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 , 57-350 Kudowa-Zdrój.

c) pisemnie na adres: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Zastępca Skarbnika Gminy Kudowy-Zdroju.

Podstawa prawna: Uchwała Nr LVIII/385/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.