BURMISTRZ MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ INFORMUJE, ŻE GMINA KUDOWA-ZDRÓJ ZAMIERZA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOTACJĘ W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU „CIEPŁE MIESZKANIE”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

W programie Ciepłe Mieszkanie Gmina jest pośrednikiem między Beneficjentem czyli Mieszkańcem a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska.

Dokumenty będą przyjmowane przez Gminę, która przystąpi do programu, pozyska na ten cel dotację, ogłosi oraz przeprowadzi (zgodnie z wymogami programu) nabór, ocenę wniosków oraz zawrze umowy z mieszkańcami.

Dla prawidłowego przygotowania wniosku do WFOŚ niezbędne jest oszacowanie rzeczywistych potrzeb mieszkańców.

PROGRAM DOTYCZY TO OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU MIESZKALNEGO, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie Gminy Kudowa-Zdrój. Przez budynek mieszkalny wielorodzinny, dla potrzeb programu, należy rozumieć budynek mieszkalny, W KTÓRYM WYDZIELONO WIĘCEJ NIŻ DWA LOKALE.

Prosimy o składanie do dnia 05.09.2022r.(poniedziałek) wstępnych deklaracji udziału w projekcie:

  • w wersji papierowej – Urząd Miasta Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24 57-350 Kudowa-Zdrój (biuro obsługi klienta)
  • w formie podpisanego skanu na adres: ekologia@kudowa.pl

ZŁOŻENIE DEKLARACJI NIE GWARANTUJE OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA.

Wysokość możliwej do otrzymania dotacji zależeć będzie od dochodów Beneficjenta. W programie wyróżniono 3 poziomy dofinansowania.

Szczegółowe informacje na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Wstępna deklaracja udziału