Kudowa-Zdrój 14-07-2022 r.

OGŁOSZENIE

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2021  r. poz. 1899 ze zm.)  oraz  § 15  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

BURMISTRZ  MIASTA  KUDOWA-ZDRÓJ
ogłasza
przetarg ustny ograniczony

na  sprzedaż  nieruchomości  niezabudowanej, działki nr 380/2 (Am-11) o łącznej pow. 2372 m2, położonej w obrębie Czermna, Gminie Kudowa-Zdrój z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, usługi (dopuszcza się rodzaje usług np.: hotelarskie, gastronomi, rzemiosła usługowego itp. spełniające ograniczenia określone w ustaleniach ogólnych dla strefy F), na części działki nie przewiduje się innego użytkowania niż rolne lub leśne poza wydzielonymi terenami o określonych ustaleniach szczegółowych. Księga wieczysta nr SW1K/00083149/0. Działka nie posiada uzbrojenia. Położona jest w terenie płaskim, posiada kształt foremnego czworoboku, brak dostępu do drogi publicznej, od strony granicy północnej znajduje się rów z wodą płynącą. Działka niezabudowana w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów bez zabudowy, porośnięta trawą, częściowo zakrzaczona. Działka w części o powierzchni 2172 m2 jest obciążona umową dzierżawy z przeznaczeniem na ogród przydomowy do dnia 31-10-2022 r. Z chwilą zawarcia umowy notarialnej, na kupującego przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z zawartą umową do czasu ich ustania. Działka wolna od zadłużeń.

Przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości bezpośrednio graniczących z działką nr 380/2 obręb Czermna, gmina Kudowa-Zdrój.

Wybór formy przetargu spowodowany jest brakiem dostępu nieruchomości do drogi publicznej.

Cena wywoławcza łącznie : 80 000,00 zł

 w tym :

część działki przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe (szacunkowo 670 m2) 73 880,00 zł*
część działki przeznaczona pod tereny rolne (szacunkowo 1702 m2) 6 120,00 zł **

* Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu  podatkiem VAT 23%.

**Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu nie podlega opodatkowaniu  podatkiem VAT 23%.

Przetarg odbędzie się 19-08-2022 r. o godz. 9:00 w pok. nr 13, w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie do Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju uczestnictwa w przetargu przez osoby spełniające warunki przetargu (właściciele działek sąsiednich) oraz wpłata wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej (tj. 16 000,00 zł) przelewem na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko, Filia Kudowa-Zdrój najpóźniej do 12-08-2022 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  

W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą, za termin zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl w zakładce Przetargi na zbycie nieruchomości Gminnych oraz wywieszona w siedzibie Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu). Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości. Termin wpłaty ceny nieruchomości przez Nabywcę (wyłącznie przelewem na konto Gminy Kudowa-Zdrój) ustala się nie później niż 02-09-2022 r.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

w przypadku osób innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa;
w przypadku małżonków – do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie; w przypadku osób posiadających rozdzielność majątkową przedstawienie takiego dokumentu w formie aktu notarialnego (oryginał);
w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa (oryginał).

Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu 748621710.