Ostrzeżenie

Wrocław, dnia 27.06.2022 r.

 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

POZIOM 1

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia  poziomu docelowego substancji w powietrzu

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOCELOWYCH
Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
Data wystąpienia 27.06.2022 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka Od dnia 27.06.2021 r. do dnia  31.12.2022 r.
Przyczyny  Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym
Rok 2022
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10

Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ we

Wrocławiu ul. Orzechowa, Legnicy al. Rzeczpospolitej, Wałbrzychu ul. Wysockiego, Głogowie ul. Wita Stwosza, Jeleniej Górze ul. Sokoliki, Nowej Rudzie u. Jeziorna, Oławie ul. Żołnierzy Armii Krajowej, Oleśnicy ul. Brzozowa, Świdnicy ul. Folwarczna, SzczawnieZdroju ul. Kolejowa, Zgorzelcu ul. Bohaterów Getta, za okres od 30.04.2021 r. do

01.05.2022 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie powiatów: m. Wrocławia, m. Legnicy, m. Wałbrzycha, m. Jeleniej Góry, głogowskiego, kłodzkiego, oławskiego, oleśnickiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, zgorzeleckiego.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu.

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego arsenu: 1 194 tys.  

INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności •     osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowonaczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

•     osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

•     osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

•     osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Zalecane środki ostrożności W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

–    zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

–    prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań  Działania określone przez Zarząd Województwa w Programach ochrony powietrza: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/4389/

 

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 27.06.2022 r.
Podstawa prawna − Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973 z późn. zm.),

− Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2021, poz. 845)

Źródła danych Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu
Publikacja Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/1