Kudowa-Zdrój 09.06.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2021  r. poz. 1899 ze zm.)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

 

BURMISTRZ  MIASTA 

KUDOWA-ZDRÓJ

ogłasza

 przetarg ustny nieograniczony

 

 na sprzedaż lokalu  mieszalnego  nr 2, położonego w budynku  mieszkalnym na parterze, składającego się  z  pokoju, kuchni, łazienki z wc o powierzchni 33,16 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 4,02 m2 – piwnicy  wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w wysokości 0,2546, (25,46%) przy ul. Zdrojowa 2, w obrębie Zakrze, Gmina  Kudowa-Zdrój, działka numer 451/10, Am-3 o  pow. 324 m2, księga wieczysta nr SW1K/00044747/7. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zadłużeń. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (niesprawną), wodno-kanalizacyjną, ogrzewania brak, tynki cementowo-wapienne zawilgocone z ubytkami, częściowo z płyty gips-karton, w kuchni podłoga betonowa, w łazience podłoga z terakoty, w pokoju podłoga z paneli,  okna PCV, drzwi Zewnętrzne i wewnętrzne płytowe, zdewastowane. Lokal do remontu.

Na dzień ogłoszenia publikacji ogłoszenia  przetargowego Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zdrojowej 2 nie podjęła  żadnych uchwał dotyczących zobowiązań kredytowych. Zarząd budynkiem sprawuje Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej w Kłodzku spółka z o.o. ul. Grunwaldzka 29, Kłodzko.

Termin  oglądania nieruchomości ustala się na każdy wtorek i piątek godz. 12:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 748621704.

 

CENA WYWOŁAWCZA  66 000,00 zł

 

w tym cena lokalu 55 360,80 zł, cena udziału w prawie własności 10 639,20 zł

 Przetarg odbędzie się  15.07.2022 r.  o godz. 9:00  pok. nr 13, w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu  jest   wpłata   wadium   w  wysokości 20% ceny wywoławczej  tj. 13 200,00 zł  przelewem  na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa-Zdrój  najpóźniej do  11.07.2022 r.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. 

                Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba  ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości. Termin wpłaty ceny nieruchomości przez Nabywcę (wyłącznie przelewem na  konto Gminy Kudowa-Zdrój) ustala się nie później niż 29.07.2022 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.

 

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa;

w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie; w  przypadku  osób  posiadających rozdzielność majątkową przedstawienie  takiego dokumentu w formie  aktu  notarialnego (oryginał);

w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa (oryginał).

                Przetarg może być odwołany z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

                               Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu 748621710.