Kudowa-Zdrój 03.06.2022 r.

 

OGŁOSZENIE 

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2021  r. poz. 1899 ze zm.)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

 

BURMISTRZ  MIASTA 

KUDOWA-ZDRÓJ

ogłasza

 przetarg ustny nieograniczony

 

 na sprzedaż lokalu  mieszkalnego  nr 3, położonego w budynku  mieszkalnym wielorodzinnym na I piętrze, składającego się  z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, balkonu o powierzchni 68,43 m2  wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w wysokości 0,1706, (17,06%) przy ul. Fryderyka Chopina 6, w obrębie Stary Zdrój, Gmina  Kudowa-Zdrój, działka numer 213, Am-8 o  pow. 207 m2, księga wieczysta nr SW1K/00037130/7. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zadłużeń. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewania brak, tynki cementowo-wapienne częściowo spękane, nierówne, okna PCV, drewniane skrzynkowe w jednym pokoju, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne płytowe malowane farbą olejną, posadzki: kuchnia płytki PCV, przedpokój płyta pokryta wykładziną dywanową, łazienka z wc lastrico, w pokojach podłoga z desek sosnowych. Lokal do remontu i modernizacji.

Ponadto informujemy, że Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Fryderyka Chopina 6 zaciągnęła kredyt  inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Kłodzku, na okres 180 miesięcy, w wysokości  100 000,00 zł w celu sfinalizowania inwestycji – remont poszycia dachowego, remoncie instalacji elektrycznej WLZ i instalacji obwodów administracyjnych, malowaniu klatki schodowej oraz montażu domofonu. Uchwała Wspólnoty  Mieszkaniowej przy ul. Fryderyka Chopina 6 nr  9/2020 z dnia 11.09.2020 r.  Nabywca wchodzi w zobowiązania Wspólnoty  Mieszkaniowej dotyczącej spłaty zaciągniętego kredytu, w części przypadającej na nabyty lokal. Zarząd budynkiem sprawuje Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej w Kłodzku spółka z o.o. ul. Grunwaldzka 29, Kłodzko.

 

CENA WYWOŁAWCZA  250 000,00 zł

 

w tym cena lokalu 245 675,00 zł, cena udziału w prawie własności 4 325,00 zł

 

 Przetarg odbędzie się  08.07.2022r.  o godz. 9:00  pok. nr 13, w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu  jest   wpłata   wadium   w  wysokości 20% ceny wywoławczej  tj. 50 000,00 zł  przelewem  na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa-Zdrój  najpóźniej do  04.07.2022r.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. 

                Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba  ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości. Termin wpłaty ceny nieruchomości przez Nabywcę (wyłącznie przelewem na  konto Gminy Kudowa-Zdrój) ustala się nie później niż 22.07.2022 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.

 

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa;

w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie; w  przypadku  osób  posiadających rozdzielność majątkową przedstawienie  takiego dokumentu w formie  aktu  notarialnego (oryginał);

w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa (oryginał).

                Przetarg może być odwołany z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

                               Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu 748621710.