Kudowa-Zdrój 14-12-2021 r.

OGŁOSZENIE

 

            Na podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1899) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

BURMISTRZ MIASTA

Kudowa-Zdrój

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

 

na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań położonej w gminie Kudowa-Zdrój, obręb Słone (AM-18), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 592 o pow. 2627 m2 (w tym: RIVa-0,1433 ha, PsV-0,1194 ha) – z przeznaczeniem na ogród przydomowy. Działka nie posiada dostępu do drogi. Gmina Kudowa-Zdrój nie jest właścicielem żadnej sąsiedniej nieruchomości. Po stronie Dzierżawcy pozostaje zapewnienie dojścia/dojazdu do przedmiotowej nieruchomości.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat.

Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1344,70 zł.

Wylicytowana roczna stawka czynszu dzierżawnego podlega opodatkowaniu
podatkiem VAT 23%.

            Przetarg odbędzie się 14-01-2022 r. o godz. 08:30, w pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 268,00 zł w kasie tut. Urzędu lub na konto nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020  Bank Spółdzielczy Kłodzko Filia w Kudowie -Zdroju, najpóźniej do 10-01-2022 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu wadium na konto gminy.

Działki wydzierżawiane są w stanie istniejącym, na podstawie danych z ewidencji gruntów. Ewentualne wznowienie i okazanie granic odbędzie się na wniosek i koszt dzierżawcy.

            Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w protokole z przeprowadzonego przetargu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

            Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter).

            Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju pok. nr 3 oraz pod numerem telefonu (74) 8621736.