Kudowa-Zdrój 26-11-2021 r.

 

OGŁOSZENIE 

            Na podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) oraz § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.)

BURMISTRZ MIASTA

Kudowa-Zdrój

ogłasza

przetarg ustny ograniczony

 

na dzierżawę nieruchomości położonej w Gminie Kudowa-Zdrój w obrębie Nowy Zdrój (AM-1), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 8 o powierzchni 149 m2, w tym Bp – 0,0149 ha, z przeznaczeniem na ogród przydomowy na okres 3 lat.

Przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 9 obręb Nowy Zdrój (AM-1).

Wybór formy przetargu wynika z lokalizacji oraz wykorzystania przedmiotowej nieruchomości – część działki stanowi wjazd i dojście do działki nr 9 obręb Nowy Zdrój (AM-1).

Dzierżawca wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany będzie do zapewnienia mieszkańcom budynku przy ul. F. Chopina 1 nieograniczonego przejścia i przejazdu przez dzierżawioną nieruchomość, a także możliwości korzystania z osłony śmietnikowej ustawionej na przedmiotowej nieruchomości.

Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 86,42 zł Wylicytowana roczna stawka czynszu dzierżawnego podlega opodatkowaniu
podatkiem VAT 23%.

            Przetarg odbędzie się 12-01-2022 r. o godz. 09:00, w pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz wpłata wadium w kwocie 17,00 zł w kasie tut. Urzędu lub na konto nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko Filia w Kudowie-Zdroju, najpóźniej do 05-01-2022 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu wadium na konto gminy.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl oraz wywieszona w siedzibie Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia, istniejącym stanem nieruchomości i nie wnoszą zastrzeżeń.

Działki wydzierżawiane są w stanie istniejącym, na podstawie danych z ewidencji gruntów. Ewentualne wznowienie i okazanie granic odbędzie się na wniosek i koszt dzierżawcy.

            Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w protokole z przeprowadzonego przetargu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

            Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter).

            Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju pok. nr 3 oraz pod numerem telefonu (74) 8621736.