Kudowa-Zdrój 26-11-2021 r.

OGŁOSZENIE

 

            Na podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.)

BURMISTRZ MIASTA

Kudowa-Zdrój

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

 

na najem lokalu użytkowego o powierzchni 20,81 m2 położonego w Kudowie-Zdroju na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 572 obręb Słone (AM-17) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej – sezonowa sprzedaż artykułów rolno-spożywczych wraz z dzierżawą części działki nr 572 obręb Słone (AM-17) o powierzchni 24,50 m2 z przeznaczeniem na miejsce postojowe przy prowadzonej działalności. Lokal nie posiada podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej, nie posiada ogrzewania.

Umowy dzierżawy i najmu zostaną zawarte na okres od dnia 20-01-2022 r. do dnia  19-01-2025 r.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu za najem i dzierżawę w okresie od 15 kwietnia do 15 sierpnia wynosi 300,68 zł

(w tym 288,43 zł + VAT za najem lokalu i 12,25 zł + VAT za dzierżawę miejsca postojowego)

Stawka miesięcznego czynszu za najem lokalu w okresie od 16 sierpnia do 14 kwietnia wynosić będzie 50 % stawki za najem lokalu wylicytowanej w trakcie przetargu oraz procentowo wyliczonej stawki miesięcznego czynszu za miejsce postojowe.

Wylicytowana miesięczna stawka czynszu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.

            Przetarg odbędzie się 12-01-2022 r. o godz. 09:30, w pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 60,00 zł w kasie tut. Urzędu lub na konto nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020  Bank Spółdzielczy Kłodzko Filia w Kudowie -Zdroju, najpóźniej do 05-01-2022 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu wadium na konto gminy.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia, istniejącym stanem nieruchomości i nie wnoszą zastrzeżeń.

Nieruchomości wydzierżawiane są w stanie istniejącym, na podstawie danych z ewidencji gruntów. Ewentualne wznowienie i okazanie granic odbędzie się na wniosek i koszt dzierżawcy.

            Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w protokole z przeprowadzonego przetargu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

            Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter).

            Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju pok. nr 3 oraz pod numerem telefonu (74) 8621736.