Przedsiębiorcom, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych zarówno w sklepach i restauracjach przypominamy, że wraz z końcem roku niektórym z Państwa upływa termin ważności wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Proszę sprawdzić swoje zezwolenia, w przypadku kiedy ich termin upływa z dniem 31 grudnia 2021 roku i chęcią kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych należy odpowiednio wcześniej zwrócić się z wnioskiem o wydanie nowych zezwoleń. Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.kudowa.pl pod linkiem: https://kudowa.pl/urzad/pliki-pobrania/#sna

Do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć:

  1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt do sprzedaży napojów alkoholowych,
  2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  3. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Podstawa prawna: art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Z 2021 r. poz. 1119).

Wniosek wraz z wyżej wymienionymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miasta  w  Biurze Obsługi Klienta pok. 5, w celu weryfikacji poprawności składanych dokumentów można zgłosić się do pok. 26 na II piętrze.