Kudowa-Zdrój 22.09.2021r.

OGŁOSZENIE

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2020  r. poz. 1990 ze zm.)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1490).

BURMISTRZ  MIASTA 

KUDOWA-ZDRÓJ

ogłasza

  przetarg ustny nieograniczony

 

na  sprzedaż  nieruchomości  niezabudowanej, działki nr 149/13 (Am-4)  o  pow. 1878 m2, położonej przy ul. 1 Maja, obręb Nowy Zdrój, Gminie Kudowa-Zdrój z przeznaczeniem pod usługi turystyki (np. hotele, gastronomia, parkingi), usługi sportu (np. wyciąg narciarski), mieszkalnictwo pensjonatowe (również letniskowe), urządzenia  gospodarki komunalnej. Księga wieczysta nr SW1K/00083051/6. Działka nie posiada uzbrojenia. Położona jest w terenie o spadku w  kierunku zachodnim, porośnięta trawą częściowo zakrzaczona, graniczy z  lasem. W sąsiedztwie znajdują się  sieci: wodna, kanalizacyjna i elektroenergetyczna.

Nieruchomość jest wolna od zadłużeń, posiada dostęp do drogi publicznej. Dojazd  do działki nieurządzoną  drogą  gminną, brak urządzonego wjazdu na działkę. Nieruchomość gruntowa obciążona  jest umową  dzierżawy do dnia 31.10.2021r. Z chwilą zawarcia umowy notarialnej przechodzą na kupującego wszelkie korzyści i ciężary związane z zawartą umową do czasu ich  ustania. Nie dokonano badania gruntów pod względem geologicznym i brak jest szczegółowych informacji na temat nośności gruntu. Gmina Kudowa-Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane. Nabywca wraz z gruntem przejmie na siebie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników. Gmina Kudowa-Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

 

Cena wywoławcza 185 000,00 zł

Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%

 

Przetarg odbędzie się  29.10.2021 r.  o godz. 9:00  pok. nr 13, w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem   przystąpienia do przetargu  jest wpłata wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej (tj. 37 000,00 zł) przelewem  na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko, Filia Kudowa-Zdrój najpóźniej do  25.10.2021 r.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. 

Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości. Termin  wpłaty ceny nieruchomości przez Nabywcę (wyłącznie przelewem na konto Gminy Kudowa-Zdrój) ustala się  nie  później  niż  12.11.2021 r.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; osoby pozostające w związku małżeńskim,  a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie; w  przypadku  osób  posiadających rozdzielność majątkową przedstawienie  takiego dokumentu w formie  aktu  notarialnego (oryginał);

w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego(oryginał).

Przetarg może być odwołany z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu 748621710.