Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom, którzy sprzedawali napoje alkoholowe w 2021 roku o obowiązku dokonania płatności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Termin opłacenia  III raty opłaty mija 30.09.2021 roku.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa, jeżeli przedsiębiorca:

  • nie wniesie opłaty za korzystanie z zezwolenia uiszczonej w ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2021 r. lub jednorazowo  w terminie do 31 stycznia  2021 r., lub  nie wniesie  w ciągu następnych 30 dni wymaganej opłaty powiększonej o 30 % opłaty należnej za cały rok kalendarzowy.

Ważną kwestią jest informacja, iż przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn opisanych powyżej, może ubiegać się o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu. 

Opłatę należy wnieść na konto Gminy Kudowa-Zdrój ul. Zdrojowa 25, 57-350 Kudowa-Zdrój – BANK SPÓŁDZIELCZY KŁODZKO, ODDZIAŁ DUSZNIKI ZDRÓJ, FILIA KUDOWA-ZDRÓJ nr rachunku: 02 9523 1011 0312 5325 2003 0005.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).