Kudowa-Zdrój 18.08.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2020  r. poz. 1990 ze zm.)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1490).

BURMISTRZ  MIASTA 

KUDOWA-ZDRÓJ

ogłasza

 przetarg ustny nieograniczony

 

 na sprzedaż lokalu  mieszalnego  nr 1, położonego w budynku  mieszkalnym na parterze, składającego się  z  pokoju z aneksem kuchennym o powierzchni 11,34 m2, wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w wysokości 0,0318, (3,18%) przy ul. 1 Maja 2, w obrębie Stary Zdrój, Gmina  Kudowa-Zdrój działka numer 190/17 Am-8 o  pow. 383 m2, księga wieczysta nr SW1K/00055470/4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zadłużeń. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, ogrzewania brak., tynki cementowo-wapienne, podłoga pokryta wykładziną pcv, okna drewniane, drzwi płytowe. Lokal do remontu, wc wspólne z wejściem ze wspólnego korytarza.

Ponadto informujemy, że Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 2 zaciągnęła kredyt  inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Kłodzku, na okres 192 miesięcy, w wysokości  52 000,00 zł w celu sfinalizowania inwestycji – remontu dachu. Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej nr 7/2016 z dnia 03.11.2016 r. Nabywca wchodzi w zobowiązania Wspólnoty  Mieszkaniowej dotyczącej spłaty zaciągniętego kredytu, w części przypadającej na nabyty lokal. Zarząd budynkiem sprawuje Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej w Kłodzku spółka z o.o. ul. Grunwaldzka 29, Kłodzko.

 

CENA WYWOŁAWCZA  21 000,00 zł

 

w tym cena lokalu 19 393,50 zł, cena udziału w prawie własności 1 606,50 zł

 

Przetarg odbędzie się  24.09.2021 r.  o godz. 9:00  pok. nr 13, w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu  jest   wpłata   wadium   w  wysokości 20% ceny wywoławczej  tj. 8 600,00 zł  w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub  przelewem  na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa-Zdrój  najpóźniej do  20.09.2021 r.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. 

Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba  ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości. Termin wpłaty ceny nieruchomości przez Nabywcę (wyłącznie przelewem na  konto Gminy Kudowa-Zdrój) ustala się nie później niż 08.10.2021 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie; w  przypadku  osób  posiadających rozdzielność majątkową przedstawienie  takiego dokumentu w formie  aktu  notarialnego (orginał);

w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Przetarg może być odwołany z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu 748621710.