Kudowa-Zdrój, 30.07.2021 r.

Ogłoszenie

o przetargu pisemnym nieograniczonym

na najem lokalu użytkowego przy ul. Zdrojowej 48 w Kudowie-Zdroju

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój, działając na podstawie:

– art. 13,37,38,39,40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990, ze. zm.) oraz

–  art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 713, ze zm.) oraz

– §16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) oraz

– §1 i §2 uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015r., poz. 1095) oraz

– Zarządzenia nr 0050.109.2021 Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój z dnia 14.06.2021 r.                        w sprawie oddania w najem w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 48, stanowiącego własność Gminy Kudowa–Zdrój

 

ogłasza
przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Kudowie-Zdroju, przy ul. Zdrojowej 48, stanowiącego własność Gminy Kudowa–Zdrój, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, usługowej, gastronomicznej.


Część jawna przetargu
w obecności oferentów odbędzie się w dniu 31.08.2021 r. o godzinie 10.00 w Sali nr 13 w budynku Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój – otwarcie ofert. Komisja przetargowa po zakończeniu części jawnej poinformuje oferentów o terminie części niejawnej i przewidywanym terminie zakończenia postępowania przetargowego.

Oferty w formie pisemnej w języku polskim należy składać w zamkniętych kopertach nieidentyfikujących oferenta w Urzędzie Miasta Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24 Biuro Obsługi Klienta (pokój nr 5)  do dnia 31.08.2021 r. do godz. 9.00 z dopiskiem na kopercie:

„Przetarg na najem w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 48, stanowiącego własność Gminy Kudowa–Zdrój – nie otwierać przed dniem 31.08.2021 r. do godz. 10:00”

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, w wysokości 20% ceny wywoławczej tj.: w kwocie 1.125,84 zł. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto nr
82 9523 1011 0312 5325 2003 0020, Bank Spółdzielczy Kłodzko, Filia Kudowa-Zdrój. Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.08.2021 r. tytułem: „wadium lokal użytkowy Zdrojowa 48 w Kudowie-Zdroju” wraz z danymi identyfikującymi oferenta. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na podany rachunek bankowy Gminy Kudowa-Zdrój. Kopia dowodu wpłaty wadium winna zostać dołączona do oferty.

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty, niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu w terminie i miejscu wyznaczonym przez Gminę Kudowa-Zdrój.

 

 

PRZEDMIOT PRZETARGU:

Adres lokalu 57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 48
Powierzchnia lokalu 187,64 m2, w tym:
– część handlowo-usługowa -143,63 m2
– zaplecze techniczne  – 32,97 m2
– komórka gospodarcza – 11,04 m2
Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów Obręb Stary Zdrój, AM-9, dz. Nr 225/1, 225/5, 225/9, lokal użytkowy nie ma urządzonej księgi wieczystej.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na terenie Gminy Kudowa-Zdrój przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie „A” uzdrowiska i podlega rygorom prawnym wynikającym z przeznaczenia w planie – według załącznika nr 3.
Budynek handlowo-usługowy nie jest objęty indywidualną formą ochrony konserwatorskiej. Jest on jednak położony na terenie historycznego układu urbanistycznego miasta Kudowa-Zdrój, wpisanego do rejestru zabytków. W związku z tym, wszelkie prace przy nim, które mogą mieć wpływ na układ, np.: malowanie, ocieplanie itp., wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.
Opis lokalu Lokal użytkowy położony jest w centrum miasta naprzeciw wyjścia z Parku Zdrojowego przy ul. Zdrojowej 48 w Kudowie-Zdroju i jest obiektem o łatwej dostępności, leży w pobliżu najważniejszych obiektów użyteczności publicznej, kulturalnych, turystycznych i użytecznych w mieście.

Lokal składa się z 9 pomieszczeń, w tym: sala sprzedażowa, część magazynowa i zaplecze techniczne.

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wod.-kan. i gazową, elektryczny podgrzewacz wody oraz 1-funkcyjny piecyk gazowy typu Buderus z 1994 r dla celów grzewczych,
grzejniki żeliwne i rurowe typu FAVIER, instalacja elektryczną aluminiową, podłogi i  dach papowy w stanie złym.

Lokal wymaga przeprowadzenia gruntownego remontu.

Poprzednia branża Handel
Przeznaczenie lokalu – planowana działalność Działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna
Dodatkowe warunki dotyczące prowadzenia działalności w lokalu W lokalu zabrania się prowadzenia działalności w zakresie gier hazardowych w rozumieniu ustawy  z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.  z 2020 poz. 2049 ze zm.) oraz działalności sklasyfikowanej w Dziale 47.71  Polskiej Klasyfikacji Działalności tj. tj. sprzedaży artykułów używanych. Prowadzona działalność nie może powodować uciążliwości w funkcjonowaniu                        i korzystaniu z nieruchomości przez innych użytkowników lub zakłócać spokoju okolicznym mieszkańcom poprzez np. hałas, wydzielające się zapachy itp.
Czynsz wywoławczy netto za m2 30,00 zł/m2/m-c  

30,00 zł x 187,64 m2 = 5.629,20 zł/mc netto

Wylicytowana miesięczna stawka czynszu najmu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%

Forma oddania/czas trwania umowy Umowa najmu lokalu zawarta na czas nieoznaczony.
Termin płatności czynszu Czynsz najmu płatny jest miesięcznie w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca, na rachunek bankowy Wynajmującego w BS o/Klodzko f/Kudowa-Zdrój nr  19 9523 0001 0312 5325 2003 0045.
Zasady aktualizacji czynszu Ustalony czynsz będzie podlegał corocznej waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy, ogłaszany przez Prezesa GUS i będzie obowiązywał przez kolejnych 12 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poinformowano najemcę o nowej wysokości czynszu. Zmiana wyliczonej w ten sposób wysokości czynszu nie będzie wymagała aneksu do umowy,  a jedynie formy pisemnej.

W ciągu 3 lat wylicytowana stawka czynszu będzie podlegała wyłącznie corocznej waloryzacji, po tym okresie dopuszcza się weryfikację wysokości stawki czynszu za m2.

Zasada płatności podatku od nieruchomości Najemca jest zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w oparciu                o stawki tego podatku określane corocznie przez Radę Gminy Kudowa-Zdrój.
Remont i modernizacja Dostosowanie/adaptacja lokalu będą wykonane na koszt własny najemcy, bez dochodzenia zwrotu od Wynajmującego zarówno w czasie trwania umowy najmu jak i po jej ustaniu; Najemca ma obowiązek uzyskać zezwolenia niezbędne do prowadzonej działalności we własnym zakresie, jak również wyposażyć lokal w urządzenia i instalacje techniczne niezbędne do funkcjonowania lokalu oraz  prowadzenia działalności zgodnie ze złożoną ofertą. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę najemca na własny koszt i własnym staraniem uzyska wymagane prawem pozwolenia i dostosuje lokal do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, również  w zakresie instalacji wewnętrznych.

 

UWAGA : Oferent zostanie zwolniony z czynszu ofertowego na czas remontu i modernizacji
nie dłużej niż na 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.


TERMINY WIZJI LOKALU:


Obecnie w lokalu trwa umowa najmu, obowiązująca do dnia 30.09.2021 r.
lokal będzie można oglądać przy udziale pracowników Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój,
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 74/8621-704 do dnia 27.08.2021 r.

OFERTA PRZETARGOWA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO WINNA ZAWIERAĆ:

1)      ścisłe określenie przedmiotu oferty co do:1)      oznaczenia lokalu,2)      wysokości proponowanego miesięcznego czynszu netto, wyższego od czynszu wywoławczego,3)      szczegółowego opisu proponowanej działalności oraz koncepcji zagospodarowania lokalu zgodnego z przeznaczeniem określonym w ogłoszeniu przetargowym (w tym wizualizacja), w formie odrębnego opracowania załączonego do formularza oferty, 4)      zakresu nakładów planowanych na remont i modernizację lokalu użytkowego, jakie dokonane będą przez  przyszłego najemcę dla potrzeb prowadzonej przez niego działalności oraz przewidywanego czasu ich wykonania, w formie odrębnego opracowania załączonego do formularza oferty; 5)      inne dodatkowe propozycje lub informacje dotyczące lokalu oraz materiały dokumentujące doświadczenie oferenta; 2)      dane adresowe oferenta albo firmę lub nazwę oraz siedzibę oferenta;3)      datę sporządzenia oferty, a w przypadku jej nie podania za datę sporządzenia oferty uznaje się datę złożenia oferty;4)      w  zależności od statusu prawnego oferenta:1)      w przypadku osób fizycznych – aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej;2)      w przypadku oferentów będących osobami prawnymi – aktualny odpis z właściwego rejestru (opatrzonego datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed jego złożeniem);5)      oświadczenie o prowadzeniu przez oferenta działalności gospodarczej w innych lokalach (jeżeli taką prowadzi) z podaniem adresów lokali i wynajmującego oraz o niezaleganiu           z opłatami za te lokale;6)      oświadczenie, że w stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego, innego niż przekształcenia lub połączenia;7)      oświadczenie o niezaleganiu wobec Urzędu Skarbowego z zobowiązaniami podatkowymi oraz oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS ze składkami na ubezpieczenie społeczne 8)      oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec Gminy Kudowa-Zdrój (tj. podatkami              i opłatami lokalnymi, należnościami wynikającymi z innych stosunków prawnych zawartych     z Gminą, w tym z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych lub użytkowych); 9)      oświadczenie o niefigurowaniu jako dłużnik w biurach informacji gospodarczej oraz              w przypadku osób fizycznych, upoważnienie dla Gminy Kudowa-Zdrój do wystąpienia do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących oferenta;

  • Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu oraz istotnymi warunkami umowy najmu i nie wnoszę zastrzeżeń w powyższym zakresie.

11)  oświadczenie o zapoznaniu się przez oferenta ze stanem technicznym lokalu użytkowego stanowiącego przedmiot przetargu, możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności określonej w ogłoszeniu przetargowym (dojście, dojazd, itp.) i o przyjęciu ich bez zastrzeżeń;12)  dowód wniesienia wadium. W przypadku złożenia kopii dowodu wniesienia wadium konieczne jest przedłożenie oryginału na żądanie komisji przetargowej;

KRYTERIA WYBORU OFERT oraz możliwa do uzyskania liczba punktów

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. przyznanych wg poniższych kryteriów:

Lp.                                              Kryteria wyboru ofert

 

punktacja
Kryterium nr 1 max 60 pkt
1 Wysokość czynszu max. 60 pkt.
Kryterium nr 2 max 40 pkt.
2 1.Opis proponowanej działalności.

2.Koncepcja zagospodarowania lokalu (w tym wizualizacja).

3. Zakres nakładów na remont i modernizację lokalu użytkowego, jakie dokonane będą dla potrzeb prowadzonej działalności oraz przewidywany czas ich wykonania.

3.Wiarygodność oferenta.

0-10 pkt.

0-10 pkt.

0-10 pkt.

0-10 pkt.

Liczba punktów przyznanych przez Komisję przetargową poszczególnym ofertom za kryterium wysokości czynszu liczona jest wg wzoru:

P c    =  P max    x       Czynsz    

                               Czynsz  max

gdzie:

P c                    – punkty za czynsz,

max         – maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za czynsz (60 pkt.)

Czynsz     – oferowana kwota czynszu ocenianej oferty

Czynsz  max-najwyższa oferowana kwota czynszu spośród ocenianych w części niejawnej ofert 

Liczba punktów przyznanych przez Komisję przetargową poszczególnym ofertom za kryterium nr 2 liczona jest wg wzoru:

P  =  czk   

         czk

gdzie:

P       – punkty za kryterium,

P czk  –suma punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji,

czk – liczba członków komisji

 UWAGI:a) Do oceny drugiego kryterium, każdy członek komisji ma do dyspozycji 40 pkt. i może przyznać maksymalnie 10 pkt. w każdym kryterium o jakim mowa w tabelib) w przypadku gdy wyliczona, zgodnie z powyższymi wzorami liczba punktów nie stanowi liczby całkowitej, komisja przetargowa zaokrągla ją w górę do dwóch miejsc po przecinku.c) w przypadku ofert o równej ilości punktów, decyzję o wyborze oferty podejmuje Komisja przetargowa w głosowaniu, zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości punktów decyduje głos przewodniczącego.   WSZYSTKIE STRONY OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (OŚWIADCZENIA, OPRACOWANIA) MUSZĄ BYĆ PONUMEROWANE I ZAPARAFOWANE.Oferty niespełniające wymogów formalnych, tj.: niezawierające formularza oferty, proponujące działalność inną niż określona w ogłoszeniu przetargowym, złożone po terminie, z wpłatą wadium po terminie, niepodpisane, nie zostaną zakwalifikowane do części niejawnej przetargu. UWAGI DODATKOWE:

  1. Umowę najmu należy podpisać w terminie wyznaczonym przez Wynajmującego, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy najmu oraz przepadku wpłaconego wadium na rzecz Gminy Kudowa-Zdrój.
  2. Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  3. Burmistrz Miasta może odwołać lub unieważnić przetarg z ważnych powodów, co wymaga uzasadnienia.
  4. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone na rachunek bankowy,     z którego dokonano wpłaty, niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

INFORMACJE O LOKALU I WARUNKACH PRZETARGU MOŻNA UZYSKAĆ: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, Referat Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, pokój 01, tel. 74 8621 704.Niniejsze ogłoszenie umieszczone jest na stronie internetowej Gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl zakładka przetargi i sprzedaż, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (przyziemnie) oraz w gablocie, która zlokalizowana jest przy siedzibie Urzędu. Załącznik nr 1 do ogłoszenia  – formularz oferty.Załącznik nr 2 do ogłoszenia – istotne warunki umowy najmu lokalu użytkowego.Załącznik nr 3 do ogłoszenia  – wypis z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla dz. nr 225/5, obr. Stary Zdrój

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

zdjęcie pochodzi ze strony google.com/maps