Kudowa-Zdrój 17.06.2021 r.

OGŁOSZENIE

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2020  r. poz. 1990 ze zm.)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1490).

 

BURMISTRZ  MIASTA 

KUDOWA-ZDRÓJ

ogłasza

  przetarg ustny nieograniczony

na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowej, działki nr  42  (AM-2), o pow. 788 m2,   położonej w  Gminie  Kudowa-Zdrój,  obręb  Jakubowice. Nieruchomość w  planie  zagospodarowania przeznaczona jest pod O4-RLd-4 – dolesienie, ustalenia dotyczące tymczasowego użytkowania: istniejące, nie dopuszcza się wprowadzenia funkcji tymczasowych. Księga wieczysta nr SW1K/00085488/2. Działka  jest o kształcie wielokąta o zróżnicowanym stopniu nachylenia, zadrzewiona i zakrzewiona, graniczy bezpośrednio z  potokiem, oraz drogą publiczną. Brak  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Działka jest wolna od obciążeń i zadłużeń.

                                                       Cena wywoławcza  2 817,00 zł

 

Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.

 

Przetarg odbędzie się  23.07.2021 r.  o godz. 10:00  pok. nr 13, w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem   przystąpienia do przetargu  jest wpłata wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej (tj. 563,40 zł) w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub  przelewem  na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa-Zdrój  najpóźniej do 19.07.2021 r.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. 

 

Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości.

 

Zgodnie z art. 37A ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 poz. 1463 ze zm.)  – w przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niestanowiącego własności Skarbu Państwa gruntu:

1) oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków lub

2) przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub

3) o którym mowa w art. 3, objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.

 

Oznacza to, że z osobą ustaloną jako nabywca nieruchomości zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży. Następnie o treści umowy sprzedaży notariusz niezwłocznie zawiadamia nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez nadleśniczego zawiadomienia o treści umowy. Zatem zawarcie umowy przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego nastąpi po wypowiedzeniu się nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu, co do treści warunkowej umowy sprzedaży gruntu i nie skorzystaniu z przysługującego prawa pierwokupu.

 

Termin zawarcia warunkowej umowy sprzedaży ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapłacić cenę sprzedaży przy uwzględnieniu  zapłaconej kwoty wadium w terminie 10 dni od dnia otrzymania  informacji o  niewykonaniu  prawa  pierwokupu.

 

Termin zawarcia umowy przenoszącej tytuł do nieruchomości na kupującego ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia otrzymania  informacji o  niewykonaniu  prawa  pierwokupu.

 

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości.

 

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie; w  przypadku  osób  posiadających rozdzielność majątkową przedstawienie  takiego dokumentu w formie  aktu  notarialnego (oryginał);

w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego(oryginał).

Przetarg  może  być  odwołany  z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.