Kudowa-Zdrój 17.06.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z  2020  r. poz. 1990 ze zm.)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1490).

 

BURMISTRZ  MIASTA 

KUDOWA-ZDRÓJ

ogłasza

 przetarg ustny nieograniczony

 

 na  sprzedaż lokalu użytkowego nr 28 (garażu),  położonego na parterze w budynku  mieszkalno-użytkowym, wielorodzinnym w zwartej zabudowie, o dwóch  kondygnacjach nadziemnych, poddaszu mieszkalnym, strychem użytkowym z częściowym podpiwniczeniem, strefa centralna miasta, składającego się z 1 pomieszczenia , o pow. 13,80 m2 wraz  ze sprzedażą udziału w  prawie  własności nieruchomości gruntowej, w wysokości 1,27 %,  przy ul. Pogodnej 1, w  obrębie  Stary Zdrój, Gmina  Kudowa-Zdrój, działka  numer  35, Am-2, o  pow. 2038 m2, księga wieczysta nr SW1K/00043567/4. Nieruchomość jest wolna od zadłużeń. Do dnia  30.06.2021 r. lokal użytkowy – garaż  objęty  jest  umową  najmu. Lokal wyposażony jest w instalację  elektryczną, ogrzewania  brak. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. Okien brak. Drzwi dwuskrzydłowe  drewniane, posadzka  betonowa. Stan techniczny średni. Ponadto informujemy, że Wspólnota Mieszkaniowa  przy  ul. M. Buczka 1 zaciągnęła  kredyty:  inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Kłodzku, na  okres 120 miesięcy, w wysokości 114 000,00 zł w  celu sfinalizowania inwestycji – remontu dachu Uchwała Wspólnoty  Mieszkaniowej przy  ul. M. Buczka 1  nr  4/2011 z dnia 29.09.2011 r., inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Kłodzku, na  okres 100 miesięcy, w wysokości 40 000,00 zł w  celu sfinalizowania inwestycji – instalacji elektrycznej WLZ, wymianie drzwi i domofonu Uchwała Wspólnoty  Mieszkaniowej przy  ul. M. Buczka 1  nr  9/2016 z dnia 29.09.2016 r.  Nabywca wchodzi w zobowiązania Wspólnoty  Mieszkaniowej dotyczącej spłaty zaciągniętych kredytów, w części przypadającej na  nabyty lokal. Zarząd budynkiem sprawuje Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnym Miejskiej Gminy Kłodzko Sp. z o. o  ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko.

CENA WYWOŁAWCZA  18 000,00 zł

w tym  cena  lokalu 14 218,20 zł, cena  udziału w  prawie  własności 3 781,80 zł.

                         Przetarg odbędzie się  23.07.2021 r.  o godz. 9:30  pok. nr 13, w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu  jest   wpłata   wadium   w  wysokości 20% ceny wywoławczej  tj. 3 600,00 zł  w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub  przelewem  na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa-Zdrój  najpóźniej do  19.07.2021 r.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. 

Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości.  Termin  wpłaty ceny nieruchomości przez  Nabywcę (wyłącznie przelewem na  konto Gminy Kudowa-Zdrój) ustala się  nie  później  niż  06.08.2021 r.

Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; osoby pozostające w związku małżeńskim,  a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie; w  przypadku  osób  posiadających rozdzielność majątkową przedstawienie  takiego dokumentu w formie  aktu  notarialnego (oryginał);

w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Przetarg  może  być  odwołany  z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.